Aktuellt 2019

Skillnaden växer mellan stad och landsbygd!

2019-01-16

Från vänster ses de tre rapportförfattarna på ett seminarium som arrangerades av SNS: Eva Mörk, Uppsala universitet, Lovisa Persson, IFN, och Gissur Ó Erlingsson, Linköpings universitet.

Många små och krympande kommuner får allt svårare att klara av sitt välfärdsuppdrag, konstaterar Eva Mörk, Uppsala universitet, Gissur Ó Erlingsson, Linköpings universitet, och  Lovisa Persson, IFN, i SNS Konjunkturrådsrapport 2019. De förordar bland annat att asymmetrisk ansvarsfördelning studeras, det vill säga att vissa ansvarsområden lyfts bort från mindre kommuner. Anledningen är att forskarna kunnat konstatera att skillnaden växer mellan stad och landsbygd. "Eleverna i storstäder presterar generellt bättre än de på en avlägsen landsbygd" förklarade Lovisa Persson. Vad gäller äldreomsorg så ser forskarna dock inte någon systematisk skillnad.

2019-01-16 Lovisa Persson SNS1.jpg
Lovisa Persson, IFN, är en av de tre forskare som skrivit SNS Konjunkturrådsrapport 2019 om kommunernas framtid.

 

Kommunernas förutsättningar att klara välfärdsuppdraget kommer att försämras kraftigt inom den närmaste framtiden, förklarar forskarna. Det handlar om en åldrande befolkning, inflyttning till städerna och ett högt flyktingmottagande.

Över hälften av Sveriges 290 kommuner förväntas tappa befolkning under de kommande 20 åren. De krympande kommunerna på landsbygden står inför särskilt allvarliga problem. Framför allt minskar andelen invånare i yrkesarbetande ålder och andelen över 80 år ökar. Detta betyder att färre ska försörja fler med sitt arbete. 25 procent av de mycket avlägsna landsbygdskommunernas intäkter utgörs av det generella statsbidraget och den kommunala utjämningen. Motsvarande andel är 7 procent för storstadskommunerna, även om andelen skiljer sig mycket åt mellan olika storstadskommuner.

Forskarna föreslår bland annat att man bör överväg att flytta ansvaret för avgränsade områden, till exempel skola, från små kommuner med bristande kapacitet antingen till regionen, en större grannkommun eller i sista hand staten. Så kan man dra nytta av stordriftsfördelar inom styrning och administration i de verksamheter som flyttas. De föreslår också att riktade statsbidragen kraftigt minskas och att kommunerna uppmuntras till ökad samverkan över kommungränserna även inom välfärdsområden, liksom till att effektivisera verksamheterna genom att använda digitala hjälpmedel i större utsträckning.

Läs debattartikel i Dagens Nyheter om rapporten

Läs rapporten

Se seminariet

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se