Aktuellt 2019

Forskningen visar att bättre tillgänglighet och kontinuitet är bäst för patienterna

2019-03-28


Forskning av Petra Persson, Stanford University och IFN, Maria Polyakova och Yiqun Chen, även de verksamma på Stanford, visar att det är 10 procent större sannolikhet att personer med tillgång till informell hälsoexpertis, exempelvis läkare eller sjuksköterska i familjen, blir 80 år eller äldre. De är också betydligt mindre benägna att få kroniska livsstilsrelaterade sjukdomar som hjärtattack, hjärtsvikt och diabetes. Studien har publicerats av National Bureau of Economic Research och kommer som working paper även på IFN.

Ni har utgått från svensk data, varför?
Petra Persson: Tidigare forskning har dokumenterat betydande sociala skillnader i hälsa i stora delar av Västvärlden: individer med hög socioekonomisk status lever längre och är mindre sjuka än individer med låg socioekonomisk status. Vi vet dock mindre om vilka mekanismer som genererar denna ojämlikhet. En hypotes som ofta diskuteras i USA är att ojämlikhet i hälsa kan förklaras av en ojämlik tillgång till hälsoförsäkring. Detta gör det intressant att studera ojämlikhet i hälsa i Sverige, där alla har tillgång till hälsoförsäkring.
Vi finner att ojämlikheten i dödlighet bland individer som är 75 år – ett mått som vi kan jämföra i Sverige och USA – är lika stor i Sverige som i USA. Detta pekar på att ojämlikhet i hälsa inte huvudsakligen kan förklaras av sociala skillnader i tillgång till hälsoförsäkring, och att det således är viktigt att undersöka andra förklaringar. Vår studie visar att sociala skillnader i tillgång till hälsorelaterad expertis är en viktig bidragande orsak till ojämlikhet i hälsa.

I forskningen ser ni att patienter med anhöriga inom vården blir äldre och friskare. Hur kan denna kunskap användas i vården?
Petra Persson: Alla kan förstås inte ha en läkare eller sjuksköterska i familjen, men våra resultat pekar på att politikåtgärder som på olika sätt ”för tillgången till vård närmare individen” har potential att både förbättra individers hälsa och att minska ojämlikhet i hälsa. En individ som har en läkare eller sjuksköterska i familjen har i princip kontinuerlig tillgång till någon att fråga om råd – dag som natt – och detta är en person med god kännedom om individens tidigare hälsoproblem som individen känner förtroende för. Detta pekar på två viktiga ingredienser:
hög tillgänglighet
kontinuitet/möjlighet att ha en långsiktig kontakt med samma läkare eller sjuksköterska.
Detta ligger relativt långt från dagens modell där det kan vara svårt att få prata med någon snabbt och patienter ofta träffar olika representanter för vården, vilket försvårar att förtroende byggs upp och minskar kunskapen om patientens vårdhistoria.

Ser du någon skillnad mellan USA och Sverige som ju har väldigt olika sjukvårdsystem?
Petra Persson: Inte direkt. Åtgärder som gör vården mer tillgänglig och som gör det möjligt att träffa samma vårdkontakt över tid kan i princip implementeras i båda sjukvårdssystemen.

Läs mer: “The Roots of Health Inequality and the Value of Intra-Family Expertise” av Yiqun Chen, Petra Persson och Maria Polyakova. NBER Working Paper nr 25618.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se