IFN-IUI 1939–2009

IFN/IUI 1939–2009

 
Förord

 
En god forskningsmiljö är som ett solitt hus. Det står på en stadig grund av värderingar och kompetens. Själva huset byggs med omsorg, sten för sten. Varje bit av kunskap har betydelse och passas noga in i sitt sammanhang. Detta är själva essensen i människans utveckling, att vi förmår bygga vidare på vad de före oss åstadkommit.

Denna skrift ger en bild av Institutet för Näringslivsforsknings utveckling under 70 år, en knapp mansålder nu för tiden. Från bildandet år 1939 har det svenska samhället genomgått stora förändringar. Det speglas också av innehållet i bidragen i denna skrift. Men samtidigt finns det vissa drag i IFN:s verksamhet som stått sig väl över tiden. Det som främst slår mig är hur många av författarna som betonar det oberoende, den integritet, som alltid präglat institutets verksamhet. Finansieringen av verksamheten, den viktiga roll som företagen och deras organisationer härvid spelat, bidrar naturligtvis till att forskarna betonat sin integritet. Men också det faktum att de frågeställningar som bearbetas ofta är både aktuella och kontroversiella gör det viktigt att hävda sitt oberoende i själva forskningens utförande. Över tiden har det varit en viktig uppgift för styrelsen, inte minst under Marcus Wallenbergs långa ordförandetid, att stötta forskarna när deras resultat inte överensstämt med gängse föreställningar i näringslivet.

Institutet har byggts sten för sten. Även om naturligtvis vissa företrädare varit mer synliga – det framgår ganska tydligt av skriften – är det summan av allas bidrag som formar dagens IFN. Och mycket sitter i väggarna. Oberoendet har jag redan berört. Men också den kritiska balansen mellan relevans i frågeställningarna, vetenskaplig kvalitet, empiriskt underlag och information till samhället har ständigt diskuterats. Tyngdpunkten har varierat över tiden, men det står klart att för att vara framgångsrikt måste institutet prestera väl i alla de fyra nämnda avseendena.

IFN har producerat många viktiga resultat som kommit företag och samhälle till del. Men lika viktig är den kompetens en lång rad skickliga medarbetare utvecklat inom institutets väggar och som förts vidare när de gått vidare till nya viktiga uppgifter. Institutets personalförteckning innehåller över åren en imponerande lista av personer som gjort stora insatser för företag och samhälle. Detta särskilt om man betänker hur litet IFN trots allt är jämfört med t.ex. de stora universiteten. Och är det inte så att de personer som från institutet sökt sig vidare i alldeles särskilt hög grad präglats av oberoende, integritet och nytänkande?

Sjuttio år har gått. IFN står starkt. Framtiden ser i skrivande stund dramatisk och inte helt oproblematisk ut. Dagens situation understryker att högklassig, oberoende, relevant och konstruktivt kritisk forskning har en viktig roll att spela i framtiden. Så låt oss se denna jubileumsbok inte bara som en historisk exposé, utan också som en samling och ett avstamp för stora framtida uppgifter.

 

Vallentuna i april 2009

Björn Hägglund
Styrelsens ordförande

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN-podden

Hur ska framtidens elmarknad se ut för att vara samhällseffektiv, tillförlitlig och hållbar att investera i?  Om 20 år ska vi ha nått Energiöverenskommelsens mål om 100% förnybar elproduktion men hur ska det gå till? Hur bör den optimala elmarknaden se ut? Hör forskarna Pär Holmberg och Thomas Tangerås från IFN:s forskningsprogram Hållbar energiomställning.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se