Accepterade artiklar

Nedanstående artiklar och bokkapitel är accepterade för publicering i vetenskapliga tidskrifter eller samlingsvolymer. I många fall finns länkar till förhandpublicerade eller preliminära versioner. Det kan i vissa fall ta flera år innan en accepterad artikel slutligen blir publicerad. När publicering skett flyttas artikeln till avdelningen för publicerade artiklar på engelska.


Canadian Journal of Economics

Import Demand Elasticities Based on Quantity Data: Theory and Evidence

Shon Ferguson och Aaron Smith

Denna studie undersöker olika metoder för att skatta importefterfrågans priskänslighet. Skattningar påverkas i hög grad av om man använder data på handelsflödets värde eller dess kvantitet. Importefterfrågan är mer priskänslig med kvantitetsdata. Dessa resultat tyder också på att nyttan med frihandel är större än man tidigare trott.


Economic Journal

Differences Attract: An Experimental Study of Focusing in Economic Choice

Ola Andersson, Jim Ingebretsen Carlson och Erik Wengström

Ny forskning studerar förekomsten av beslutsfel där individer fokuserar för mycket på egenskaper och attribut där varor skiljer sig åt väsentligt. I en serie kontrollerade experiment finner vi ett brett stöd för denna hypotes. Vi finner även att förekomsten av beslutsfel påverkas av hur attributen framställs och om individerna är under tidspress.


European Journal of Political Economy

Differences Matter: The Effect of Coup Types on Physical Integrity Rights

Katharina Pfaff och Christian Bjørnskov

Vi studerar graden av repression mot oppositionen efter statskupper. När det är mindre kostsamt med repression än att köpa lojalitet menar vi att repressionen kommer att öka. Med data från ett globalt paneldataset visar vi att detta stämmer för civilt styrda autokratier, som utöver mer repression på lång sikt än när militären styr.


Journal of Applied Econometrics

Revisiting Sweden's Comprehensive School Reform: Effects on Education and Earnings

Therese Nilsson, Martin Fischer, Gawain Heckley och Martin Karlsson

Vi undersöker effekterna av övergången till enhetsskolan. En ursprunglig analys av Meghir och Palme (2005) utvidgas till hela befolkningen och med ett nytt utbildningsmått. Våra resultat bekräftar små genomsnittliga inkomsteffekter, men vi finner större utbildningseffekter och inga minskade arbetsinkomster för elever till högutbildade.


Journal of Behavioral and Experimental Economics

Civic Honesty and Cultures of Trust

Christian Bjørnskov

Cohn m.fl. visar i ett experiment med plånböcker som lämnas på offentlig plats att ärligheten varierar betydligt i världen. En jämförelse av hur stor andel av plånböckerna som återlämnas och social tillit, mätt med enkäter i 38 länder och 105 europeiska regioner, visar att beteendet i experimentet är starkt korrelerat med social tillit.


CESIfo Economic Studies

Did Lockdown Work? An Economist’s Cross-Country Comparison

Christian Bjørnskov

Denna studie ställer frågan om nedstängningar under Sars-CoV-2-pandemin har påverkat total mortalitet. I en jämförelse av hur intensiv nedstängningen var och veckovis mortalitet i 24 europeiska länder under de första halvåren 2017–2020, finner jag inget tydligt samband mellan nedstängningsåtgärderna och mortalitetsutvecklingen.


Journal of Peace Research

Terrorism and Autocrats: How Effective are Emergency Constitutions in the Muslim World?

Christian Bjørnskov och Stefan Voigt

Vi analyserar hur autokratiska regimer beter sig i situationer med återkommande terroristattentat. Nödförfattningar som inte lägger många hinder i vägen för undantagstillstånd leder till att fler sådana tillstånd utfärdas. Regimer ökar repressionen efter terroristattentat när konstitutionen tillåter mer diskretionär makt.


Small Business Economics

Immigrant-Native Differences in Long-Term Self-Employment

Lina Aldén, Spencer Bastani, Mats Hammarstedt och Chizheng Miao

Med register- och enkätdata studeras arbetsinkomster och kapitalinkomster bland personer som invandrat till Sverige och som varit egenföretagare i tio år eller längre. Vi finner inkomstskillnader mellan olika grupper av utrikes födda och inrikes födda. Vidare framkommer att de problem som framförallt personer från länder utanför Europa möter i sina verksamheter existerar även när vi studerar personer som driver företag under lång tid.


Journal of International Economics

Economics of International Investment Agreements

Henrik Horn och Thomas Tangerås

Ska utländska investeringar ha särskilt rättsligt skydd mot indirekt expropriering – dvs. åtgärder som slår ut deras vinster utan att ägandet tas över? Denna studie visar hur ett sådant skydd kan ge aggregerade välfärdsvinster. Dessa kan dock tillfalla utländska investerare på bekostnad av samhället i övrigt.


Independent Review

Moral Consensus and Anti-Establishment Politics

Johan Wennström

Den etablerade vänstern och högern delar en moraluppfattning som främst betonar individens frihet och rättigheter medan andra, balanserande moraliska värden tonas ned. Detta skapar utrymme för nya partier att positionera sig i den nisch som därigenom uppstått. För att vinna tillbaka stöd, bör etablerade partier omfamna moralisk pluralism.


Enterprise Risk Management: Today’s Leading Research and Best Practices for Tomorrow’s Executives

Foreign Exchange Risk Management

Lars Oxelheim, Alf Alviniussen och Håkan Jankensgård

I denna uppsats analyserar vi grunderna för en framgångsrik hantering av ett företags exponering till valutarisk. Vi finner att företagets resultat påverkas av valutarisk på ett antal olika nivåer vilket tillsammans med andra riskfaktorer påkallar ett holistiskt synsätt på exponeringen. Vi lyfter fram Enterprise Risk Management (ERM) som operationaliseringen av detta synsätt.


Review of Economics and Statistics

Infant Health, Cognitive Performance and Earnings: Evidence from Inception of the Welfare State in Sweden

Sonia Bhalotra, Martin Karlsson, Therese Nilsson och Nina Schwarz

Miljöfaktorer under de första levnadsåren kan påverka individers socioekonomiska utveckling. Vi analyserar introduktionen av fri spädbarnsvård och visar att den gav upphov till positiva effekter på barnens kognitiva färdigheter. Interventionen ökade även flickors benägenhet att utbilda sig och förbättrade kvinnors arbetsmarknadsutfall.


Kyklos

Does Economic Freedom Boost Growth for Everyone?

Andreas Bergh och Christian Bjørnskov

Ett positivt samband mellan ökad ekonomisk frihet och ekonomisk tillväxt är väl belagt. Resultaten om hur ekonomisk frihet påverkar inkomstfördelningen är däremot mer motstridiga. När sambandet undersöks med nya data över inkomstutvecklingen visar det sig att ekonomisk frihet är förbunden med ökade inkomster över hela inkomstfördelningen.


Journal of Institutional Economics

Fertile Soil for Intrapreneurship: Impartial Institutions and Human Capital

Martin Ljunge och Mikael Stenkula

Anställda entreprenörer, intraprenörer, spelar en avgörande roll för innovation och utveckling. Ett nytt konsistent mått visar att intraprenörskap skiljer sig markant mellan länder. Vi finner att väl fungerande institutioner och en hög utbildningsnivå förklarar skillnaden i intraprenörskap mellan länder.


Scandinavian Political Studies

The Compensation Hypothesis Revisited and Reversed

Andreas Bergh

Ett vanligt synsätt inom forskningen är att välfärdsstatens trygghetssystem har växt för att hantera den osäkerhet som globaliseringen skapar. Nya forskningsartiklar tyder emellertid på att detta inte stämmer. Ekonomisk öppenhet är istället ett sätt för välfärdsstater att dra nytta av handel med länder där löner och skatter är lägre.


Foundations and Trends in Entrepreneurship

Innovative Entrepreneurship as a Collaborative Effort: An Institutional Framework

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Allt innovativt entreprenörskap bygger på samarbete. Uppsatsen åskådliggör detta faktum genom att utförligt presentera och diskutera teorin om innovativa samarbetsblock. För att kunna kommersialisera en idé inom ramen för ett vinstdrivande företag är entreprenören beroende av en rad ekonomiska färdigheter som andra människor besitter.


Public Choice

Globalization and Populism in Europe

Andreas Bergh och Anders Kärnä

Denna uppsats undersöker om ekonomisk globalisering kan förklara varför populistiska partier vuxit sig stora i många västländer. Vi finner inget samband mellan ekonomisk öppenhet och högerpopulistiska partiers valresultat i europeiska länder. Däremot är EU-medlemskap förknippat med större stöd för högerpopulistiska partier.


Entrepreneurship Theory and Practice

Intrapreneurship: Productive and Non-Productive

Niklas Elert och Mikael Stenkula

Entreprenörskap som bedrivs av anställda inom ramen för existerande företag, intraprenörskap, är en viktig del av en utvecklad ekonomi. Intraprenörskap behöver emellertid inte vara något som i sig är produktivt för samhälle eller företag. Denna studie diskuterar hur samhällets och företagens regelverk påverkar utfallet av intraprenörskap.


American Journal of Epidemiology

Does Prolonged Education Causally Affect Dementia Risk When Adult Socioeconomic Status is Not Altered? A Swedish Natural Experiment on 1.3 Million Individuals

Dominika Seblova, Martin Fischer, Stefan Fors, Kristina Johnell, Martin Karlsson, Anna Christina Svensson, Therese Nilsson, Martin Lövdén och Anton Lager


International Review of Finance

Distance Still Matters: Local Bank Closures and Credit Availability

Anders Kärnä, Agostino Manduchi och Andreas Stephan

Antalet bankkontor har minskat kraftigt i Sverige, vilket skulle kunna försvåra för företag att få krediter när de tappar sin personliga relation till banken. Vi undersöker detta genom att kombinera information om utlåning med information om antalet bankkontor. Resultaten visar att färre bankkontor leder till minskade företagskrediter.


Political Studies

Does Freedom of Expression Cause Less Terrorism?

Lasse Eskildsen och Christian Bjørnskov


Economic Policy

Education and Health: Long-Run Effects of Peers, Tracking and Years

Martin Fischer, Ulf-G Gerdtham, Gawain Heckley, Martin Karlsson, Gustav Kjellsson och Therese Nilsson

Vi undersöker effekterna av utbildning på hälsa med hjälp av två parallella skolreformer i Sverige. Båda reformerna utökade undervisningstiden, medan en av dem dessutom förändrade sammansättningen av elever. Vi finner att ytterligare skolår förbättrade hälsan, men förändringen i elevsammansättningen ledde till negativa hälsoeffekter.


Journal of Politics

Big Brother Sees You, But Does He Rule You? The Relationship Between Birth Order and Political Candidacy

Sven Oskarsson, Christopher Dawes, Richard Öhrvall och Karl-Oskar Lindgren


Journal of Comparative Economics

Coups, Regime Transitions, and Institutional Consequences

Daniel L. Bennett, Christian Bjørnskov och Stephan F. Gohmann

Statskuppers syfte är oftast att förändra de grundläggande institutionerna i ett land. Men det är till stor del okänt vad denna förändring resulterar i. Vi visar att framgångsrika statskupper är förenade med försämrade institutioner. Detta sker via ökad korruption och vanligtvis även minskade juridiska restriktioner för maktutövning.


Geographical Analysis

Retail and Place Attractiveness: The Effects of Big-Box Entry on Property Values

Sven-Olov Daunfeldt, Oana Mihaescu, Özge Öner och Niklas Rudholm

Stormarknader kan leda till att trafik och andra ljud- och miljöföroreningar ökar, men även till positiva ekonomiska effekter. Denna studie visar att de positiva effekterna, mätta som prisökning på bostäder, är större än eller lika stora som de negativa effekterna. Skillnaden i effekter beror på avstånd till varuhuset.


Journal of Industrial Economics

Market Power and Joint Ownership: Evidence from Nuclear Plants in Sweden

Erik Lundin

I denna uppsats analyserar jag om samägandet av de svenska kärnkraftverken har påverkat priserna på elmarknaden. Specifikt undersöker jag om kärnkraftsbolagen har kunnat koordinera underhållet av kärnkraftverken för att öka sin vinst.


Journal of Economic Policy Reform

The End of a Trend? Retraction of Choice in Swedish Elderly Care

Henrik Jordahl och Lovisa Persson

Mer än varannan svensk kommun tillämpar Lagen om valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten. På senare år har vi sett ett trendbrott där flera kommuner har slutat tillämpa LOV. Denna förändring är vanligare i små landsbygdskommuner och hänger samman med fallande privata marknadsandelar, stigande kostnader och politiska majoritetsskiften åt vänster.


Journal of Business & Economic Statistics

Who is the Key Player? A Network Analysis of Juvenile Delinquency

Lung-Fei Lee, Xiaodong Liu, Eleonora Patacchini och Yves Zenou


Public Choice

Is Constitutionalized Media Freedom only Window Dressing? Evidence from Terrorist Attacks

Christian Bjørnskov och Stefan Voigt

Mediefriheten begränsas ofta till följd av terroristattacker. Mot denna bakgrund undersöker vi om konstitutionella garantier ämnad för en fri media skyddar nedgången i mediefriheten. Vi finner att förordningar som varken uttryckligen eller indirekt skyddar mediefriheten mildrar begränsningen efter en terroristattack.


Economics of Energy & Environmental Policy

Electric Vehicles Rollout: Two Case Studies

Fridrik M. Baldursson, Nils-Henrik M. von der Fehr och Ewa Lazarczyk


British Journal of Political Science

Birth Order and Voter Turnout

Bernt Bratsberg, Christopher T. Dawes, Andreas Kotsadam, Karl-Oskar Lindgren, Richard Öhrvall, Sven Oskarsson och Oddbjørn Raaum

Över fyra separata val i Sverige och Norge observerar vi ett negativt förhållande mellan födelseordning och röstning. Barn som födds senare är mindre benägna att rösta jämfört med sina äldre syskon, även i hushåll med hög socioekonomisk status. När ett barn föds är dessutom en viktig faktor för sannolikheten att rösta.


Social Science Journal

Are People Fussy About Who They Work With? An Experimental Test of Becker’s Coworker Discrimination Hypothesis

Ali Ahmed och Mats Hammarstedt

I ett experiment undersöks diskriminering av medarbetare. Deltagarna fick svara på om de var intresserade av anställning i ett nyetablerat företag samt sin reservationslön. Diskriminering kunde inte påvisas då vare sig intresset för anställningen eller reservationslönen kunde kopplas till företagets ägares etniska bakgrund eller kön.


Journal of Money, Credit and Banking

Trust Us to Repay: Social Trust, Long-Term Interest Rates, and Sovereign Credit Ratings

Andreas Bergh och Christian Bjørnskov

Makroekonomiska problem ger mindre effekt på statens kreditvärdighetsbetyg och på räntor i länder där fler har tillit till människor i allmänhet, så kallad mellanmänsklig tillit.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se