Accepterade artiklar

Nedanstående artiklar och bokkapitel är accepterade för publicering i vetenskapliga tidskrifter eller samlingsvolymer. I många fall finns länkar till förhandpublicerade eller preliminära versioner. Det kan i vissa fall ta flera år innan en accepterad artikel slutligen blir publicerad. När publicering skett flyttas artikeln till avdelningen för publicerade artiklar på engelska.


Journal of International Economics

Economics of International Investment Agreements

Henrik Horn och Thomas Tangerås

Ska utländska investeringar ha särskilt rättsligt skydd mot indirekt expropriering – dvs. åtgärder som slår ut deras vinster utan att ägandet tas över? Denna studie visar hur ett sådant skydd kan ge aggregerade välfärdsvinster. Dessa kan dock tillfalla utländska investerare på bekostnad av samhället i övrigt.


International Journal of Industrial Organization

Determinants of Economies of Scope in Retail

Florin Maican och Matilda Orth

Denna studie analyserar möjligheterna för butiker i olika delar av landet att erbjuda ett brett utbud av detaljhandelsvaror. Vi simulerar införandet av regionala utvecklingsprogram i form av stöd till investeringar och mentorskap. Resultaten visar att produktutbudet ökar mer i butiker på landsbygden än i butiker lokaliserade i städer.


Independent Review

Moral Consensus and Anti-Establishment Politics

Johan Wennström

Den etablerade vänstern och högern delar en moraluppfattning som främst betonar individens frihet och rättigheter medan andra, balanserande moraliska värden tonas ned. Detta skapar utrymme för nya partier att positionera sig i den nisch som därigenom uppstått. För att vinna tillbaka stöd, bör etablerade partier omfamna moralisk pluralism.


Enterprise Risk Management: Today’s Leading Research and Best Practices for Tomorrow’s Executives

Foreign Exchange Risk Management

Lars Oxelheim, Alf Alviniussen och Håkan Jankensgård


Education Economics

Do Schools Discriminate against Children with Disabilities? A Field Experiment in Sweden

Ali Ahmed, Mats Hammarstedt och Karl Karlsson

I ett fältexperiment studeras huruvida barn med ADHD och diabetes typ-1 diskrimineras vid kontakter med svenska skolor. Av resultaten framkommer att diskrimineringen är mest påtaglig i privata skolor och främst drabbar den barn med diagnosen ADHD, men diskriminering förekommer även i kommunala skolor, exempelvis mot flickor med ADHD.


Quarterly Journal of Economics

Building Resilient Health Systems: Experimental Evidence from Sierra Leone and the 2014 Ebola Outbreak

Darin Christensen, Oeindrila Dube, Johannes Haushofer, Bilal Siddiqi och Maarten Voors


Review of Economics and Statistics

Infant Health, Cognitive Performance and Earnings: Evidence from Inception of the Welfare State in Sweden

Sonia Bhalotra, Martin Karlsson, Therese Nilsson och Nina Schwarz

Miljöfaktorer under de första levnadsåren kan påverka individers socioekonomiska utveckling. Vi analyserar introduktionen av fri spädbarnsvård och visar att den gav upphov till positiva effekter på barnens kognitiva färdigheter. Interventionen ökade även flickors benägenhet att utbilda sig och förbättrade kvinnors arbetsmarknadsutfall.


Kyklos

Does Economic Freedom Boost Growth for Everyone?

Andreas Bergh och Christian Bjørnskov

Ett positivt samband mellan ökad ekonomisk frihet och ekonomisk tillväxt är väl belagt. Resultaten om hur ekonomisk frihet påverkar inkomstfördelningen är däremot mer motstridiga. När sambandet undersöks med nya data över inkomstutvecklingen visar det sig att ekonomisk frihet är förbunden med ökade inkomster över hela inkomstfördelningen.


Journal of Institutional Economics

Fertile Soil for Intrapreneurship: Impartial Institutions and Human Capital

Martin Ljunge och Mikael Stenkula

Anställda entreprenörer, intraprenörer, spelar en avgörande roll för innovation och utveckling. Ett nytt konsistent mått visar att intraprenörskap skiljer sig markant mellan länder. Vi finner att väl fungerande institutioner och en hög utbildningsnivå förklarar skillnaden i intraprenörskap mellan länder.


Scandinavian Political Studies

The Compensation Hypothesis Revisited and Reversed

Andreas Bergh

Ett vanligt synsätt inom forskningen är att välfärdsstatens trygghetssystem har växt för att hantera den osäkerhet som globaliseringen skapar. Nya forskningsartiklar tyder emellertid på att detta inte stämmer. Ekonomisk öppenhet är istället ett sätt för välfärdsstater att dra nytta av handel med länder där löner och skatter är lägre.


Foundations and Trends in Entrepreneurship

Innovative Entrepreneurship as a Collaborative Effort: An Institutional Framework

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Allt innovativt entreprenörskap bygger på samarbete. Uppsatsen åskådliggör detta faktum genom att utförligt presentera och diskutera teorin om innovativa samarbetsblock. För att kunna kommersialisera en idé inom ramen för ett vinstdrivande företag är entreprenören beroende av en rad ekonomiska färdigheter som andra människor besitter.


Public Choice

Globalization and Populism in Europe

Andreas Bergh och Anders Kärnä

Denna uppsats undersöker om ekonomisk globalisering kan förklara varför populistiska partier vuxit sig stora i många västländer. Vi finner inget samband mellan ekonomisk öppenhet och högerpopulistiska partiers valresultat i europeiska länder. Däremot är EU-medlemskap förknippat med större stöd för högerpopulistiska partier.


Regional Science Perspectives on Tourism and Hospitality

Microgeography of Restaurants: Sub-City Analysis of Restaurant Location and Colocation Using Swedish Geo-Coded Data

Özge Öner och Johan P Larsson


Regional Science Perspectives on Tourism and Hospitality

Introduction – Worlds Collide: Regional Science and Tourism Research

Özge Öner, Mauro Ferrante och Oliver Fritz


The Far East and Australasia 2021

Timor-Leste: The Economy

Fredrik Sjöholm


Regional Studies

Ethnic Enclaves and Self-Employment among Middle Eastern Immigrants in Sweden – Ethnic Capital or Enclave Size?

Martin Andersson, Johan P Larsson och Özge Öner

Hur påverkar bosättningar med hög koncentration av invandrare från Mellanöstern arbetsmarknadsutfallet för arbetslösa invandrare från denna region? Vi finner att enklaver med hög andel egenföretagare från Mellanöstern ökar sannolikheten att arbetslösa därifrån startar eget företag.


Journal of Institutional Economics

Economic Freedom and Antisemitism

Niclas Berggren och Therese Nilsson

Vi undersöker hur ekonomisk frihet påverkar antisemitism. Denna typ av intolerans är tätt sammanbunden med ekonomiska stereotyper av judar som giriga. Vi finner, i en studie av upp till 106 länder, att ökad ekonomisk öppenhet mot andra länder är förknippad med mer antisemitism, medan en starkare rättsstat förefaller minska antisemitismen.


Entrepreneurship Theory and Practice

Intrapreneurship: Productive and Non-Productive

Niklas Elert och Mikael Stenkula

Entreprenörskap som bedrivs av anställda inom ramen för existerande företag, intraprenörskap, är en viktig del av en utvecklad ekonomi. Intraprenörskap behöver emellertid inte vara något som i sig är produktivt för samhälle eller företag. Denna studie diskuterar hur samhällets och företagens regelverk påverkar utfallet av intraprenörskap.


American Journal of Epidemiology

Does Prolonged Education Causally Affect Dementia Risk When Adult Socioeconomic Status is Not Altered? A Swedish Natural Experiment on 1.3 Million Individuals

Dominika Seblova, Martin Fischer, Stefan Fors, Kristina Johnell, Martin Karlsson, Anna Christina Svensson, Therese Nilsson, Martin Lövdén och Anton Lager


German Economic Review

Take It to the (Public) Bank: The Efficiency of Public Bank Loans to Private Firms

Anders Kärnä


International Review of Finance

Distance Still Matters: Local Bank Closures and Credit Availability

Anders Kärnä, Agostino Manduchi och Andreas Stephan

Antalet bankkontor har minskat kraftigt i Sverige, vilket skulle kunna försvåra för företag att få krediter när de tappar sin personliga relation till banken. Vi undersöker detta genom att kombinera information om utlåning med information om antalet bankkontor. Resultaten visar att färre bankkontor leder till minskade företagskrediter.


Political Studies

Does Freedom of Expression Cause Less Terrorism?

Lasse Eskildsen och Christian Bjørnskov


Economic Policy

Education and Health: Long-Run Effects of Peers, Tracking and Years

Martin Fischer, Ulf-G Gerdtham, Gawain Heckley, Martin Karlsson, Gustav Kjellsson och Therese Nilsson

Vi undersöker effekterna av utbildning på hälsa med hjälp av två parallella skolreformer i Sverige. Båda reformerna utökade undervisningstiden, medan en av dem dessutom förändrade sammansättningen av elever. Vi finner att ytterligare skolår förbättrade hälsan, men förändringen i elevsammansättningen ledde till negativa hälsoeffekter.


Economica

Perceptions of Inherited Wealth and the Support for Inheritance Taxation

Spencer Bastani och Daniel Waldenström

Vi använder ett randomiserat informationsexperiment för att studera hur folks attityd till arvsskatt påverkas av deras kunskap om ärvda förmögenheter i samhället. Resultaten visar att information gör de som trodde att arven är jämnare fördelade än vad de egentligen mer positiva till arvsbeskattning.


Journal of Politics

Big Brother Sees You, But Does He Rule You? The Relationship Between Birth Order and Political Candidacy

Sven Oskarsson, Christopher Dawes, Richard Öhrvall och Karl-Oskar Lindgren


Journal of Comparative Economics

Coups, Regime Transitions, and Institutional Consequences

Daniel L. Bennett, Christian Bjørnskov och Stephan F. Gohmann

Statskuppers syfte är oftast att förändra de grundläggande institutionerna i ett land. Men det är till stor del okänt vad denna förändring resulterar i. Vi visar att framgångsrika statskupper är förenade med försämrade institutioner. Detta sker via ökad korruption och vanligtvis även minskade juridiska restriktioner för maktutövning.


Geographical Analysis

Retail and Place Attractiveness: The Effects of Big-Box Entry on Property Values

Sven-Olov Daunfeldt, Oana Mihaescu, Özge Öner och Niklas Rudholm

Stormarknader kan leda till att trafik och andra ljud- och miljöföroreningar ökar, men även till positiva ekonomiska effekter. Denna studie visar att de positiva effekterna, mätta som prisökning på bostäder, är större än eller lika stora som de negativa effekterna. Skillnaden i effekter beror på avstånd till varuhuset.


Journal of Industrial Economics

Market Power and Joint Ownership: Evidence from Nuclear Plants in Sweden

Erik Lundin

I denna uppsats analyserar jag om samägandet av de svenska kärnkraftverken har påverkat priserna på elmarknaden. Specifikt undersöker jag om kärnkraftsbolagen har kunnat koordinera underhållet av kärnkraftverken för att öka sin vinst.


Journal of Regional Science

Getting the First Job: Size and Quality of Ethnic Enclaves and Refugee Labor Market Entry

Johan Klaesson, Özge Öner och Dieter Pennerstorfer

De senaste åren har invandring och integration diskuterats flitigt. Denna studie analyserar hur etniska enklaver påverkar invandrares arbetsmarknadsintegration. Vi finner att det är sysselsättningsgraden i den egna invandrargruppen som har störst påverkan.


Nordic Tax Journal

The Taxation of Industrial Foundations in Sweden (1862–2018)

Dan Johansson, Mikael Stenkula och Niklas Wykman

Denna uppsats undersöker hur beskattningen av allmännyttiga stiftelser har utvecklats över tid. Denna typ av stiftelser är skattemässigt gynnade. Om man tar hänsyn till kravet som dessa stiftelser har på att ge bort lejonparten av utdelningsinkomsterna till välgörande ändamål framstår dock inte denna ägandeform som lika fördelaktig.


Journal of Economic Policy Reform

The End of a Trend? Retraction of Choice in Swedish Elderly Care

Henrik Jordahl och Lovisa Persson

Mer än varannan svensk kommun tillämpar Lagen om valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten. På senare år har vi sett ett trendbrott där flera kommuner har slutat tillämpa LOV. Denna förändring är vanligare i små landsbygdskommuner och hänger samman med fallande privata marknadsandelar, stigande kostnader och politiska majoritetsskiften åt vänster.


The European Union and the Technology Shift

What Does the Technological Shift Have in Stall for the EU? Opportunities and Pitfalls for European Societies

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Karin Leijon, Anna Michalski och Lars Oxelheim


Journal of Business & Economic Statistics

Who is the Key Player? A Network Analysis of Juvenile Delinquency

Lung-Fei Lee, Xiaodong Liu, Eleonora Patacchini och Yves Zenou


Public Choice

Is Constitutionalized Media Freedom only Window Dressing? Evidence from Terrorist Attacks

Christian Bjørnskov och Stefan Voigt

Mediefriheten begränsas ofta till följd av terroristattacker. Mot denna bakgrund undersöker vi om konstitutionella garantier ämnad för en fri media skyddar nedgången i mediefriheten. Vi finner att förordningar som varken uttryckligen eller indirekt skyddar mediefriheten mildrar begränsningen efter en terroristattack.


Review of Austrian Economics

Entrepreneurship Prompts Institutional Change in Developing Economies

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Produktivt entreprenörskap är avgörande för ett lands välståndsutveckling. Samtidigt påverkar lagar, regler och normer i vilken utsträckning entreprenörskapet kanaliseras på ett sätt som är produktivt för samhället. Vi finner att entreprenörskap har stor betydelse för att välfärdshöjande institutionella förändringar ska komma till stånd i u-länder.


World Economy

Talent Development and Labour Market Integration in European Football

Pehr-Johan Norbäck, Martin Olsson och Lars Persson

Vi visar hur ökad rörlighet för fotbollsspelare efter Bosmandomen leder till en ökad budkonkurrens om toppspelare bland europeiska storklubbar. Detta minskar konkurrensbalansen i Champions League samtidigt som det ger starkare incitament för talangutveckling bland mindre europeiska klubbar vilket ökar konkurrensbalansen på landslagsnivå.


Economics of Energy & Environmental Policy

Electric Vehicles Rollout: Two Case Studies

Fridrik M. Baldursson, Nils-Henrik M. von der Fehr och Ewa Lazarczyk


British Journal of Political Science

Birth Order and Voter Turnout

Bernt Bratsberg, Christopher T. Dawes, Andreas Kotsadam, Karl-Oskar Lindgren, Richard Öhrvall, Sven Oskarsson och Oddbjørn Raaum

Över fyra separata val i Sverige och Norge observerar vi ett negativt förhållande mellan födelseordning och röstning. Barn som födds senare är mindre benägna att rösta jämfört med sina äldre syskon, även i hushåll med hög socioekonomisk status. När ett barn föds är dessutom en viktig faktor för sannolikheten att rösta.


Small Business Economics

Ethnic Enclaves and Segregation: Self-Employment and Employment Patterns Among Forced Migrants

Johan Klaesson och Özge Öner

De senaste årens flyktingkris har ökat oron kring integrationen av immigranter. Denna studie undersöker hur etnisk koncentration och boendesegregation påverkar sannolikheten för invandrare att bli anställda eller egenföretagare. I synnerhet boendesegregation försämrar utsikterna för immigranter från Balkan och Mellanöstern.


Journal of Human Resources

Firms and Skills: The Evolution of Worker Sorting

Christina Håkanson, Erik Lindqvist och Jonas Vlachos

I denna studie undersöker vi data över intelligens och social förmåga från den militära mönstringen för att mäta hur sorteringen av arbetskraft mellan privata företag utvecklats under perioden 1986–2008. Våra resultat visar att sorteringen efter förmåga ökade med omkring 40 procent.


Social Science Journal

Are People Fussy About Who They Work With? An Experimental Test of Becker’s Coworker Discrimination Hypothesis

Ali Ahmed och Mats Hammarstedt

I ett experiment undersöks diskriminering av medarbetare. Deltagarna fick svara på om de var intresserade av anställning i ett nyetablerat företag samt sin reservationslön. Diskriminering kunde inte påvisas då vare sig intresset för anställningen eller reservationslönen kunde kopplas till företagets ägares etniska bakgrund eller kön.


Small Business Economics

Getting the Facts Right on Born Globals

Shon Ferguson, Magnus Henrekson och Louise Johannesson

Så kallade born globals är företag som är exportorienterade redan från start. Dessa företag har lyfts fram av regeringen i diskussionen om hur svenska företag ska kunna bli mer internationellt konkurrenskraftiga. Vår studie visar dock att born globals inte har något tillväxtövertag avseende sysselsättning, förädlingsvärde eller försäljning.


World Economy

Employment Protection and FDI Revisited: New Evidence from Micro Data

Pehr-Johan Norbäck, Per Skedinger och Jing-Lin Duanmu

I denna uppsats visar vi att ett starkare anställningsskydd i värdlandet har olika effekter på multinationella företag, beroende på typ av aktivitet. Sysselsättning och export minskar i exporterande dotterbolag och färre exporterande dotterbolag etableras, medan sysselsättning och försäljning ökar i icke-exporterande dotterbolag.


Macroeconomic Dynamics

Index Numbers and Revealed Preference Rankings

Per Hjertstrand, James Swofford och Gerald Whitney

Olika institutioner försöker uppskatta utbudet av ”pengar” för att mäta inflation, BNP, valutakurser etc. För att mäta detta utbud aggregeras oftast ”pengar” till en enda tillgång, vilket kallas ett monetärt aggregat. Denna uppsats undersöker hur tillförlitliga de vanligaste monetära aggregaten är.


Public Money & Management

Management Practices and the Quality of Primary Care

Jannis Angelis, Anna Häger Glenngård och Henrik Jordahl

Hur väl styrs svenska vårdcentraler? Intervjuer med verksamhetschefer visar på hög managementkvalitet i primärvården. Knappt några vårdcentraler får riktigt låga poäng på det managementindex som används. Detta är betydelsefullt, eftersom vårdcentraler med goda managementmetoder har kortare köer. Däremot har de inte nöjdare patienter.


Journal of Money, Credit and Banking

Trust Us to Repay: Social Trust, Long-Term Interest Rates, and Sovereign Credit Ratings

Andreas Bergh och Christian Bjørnskov

Makroekonomiska problem ger mindre effekt på statens kreditvärdighetsbetyg och på räntor i länder där fler har tillit till människor i allmänhet, så kallad mellanmänsklig tillit.

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se