Accepterade artiklar 2017

Nedanstående artiklar har under året accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Accepterade artiklar tidigare år finns listade under Accepted articles.


Elgar Companion to Social Capital and Health

Trust Promotes Health: Addressing Reverse Causality by Studying Children of Immigrants

Martin Ljunge


Economics Letters

Threatening to Buy: Private Equity Buyouts and Antitrust Policy

Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Joacim Tåg

I denna studie visar vi att hotet om uppköp från ett riskkapitalbolag kan frambringa företagsförvärv av etablerade företag som annars inte skulle ha skett. Dessa företagsförvärv höjer konsumentnyttan i närvaro av en välfungerande konkurrensmyndighet.


Economics & Human Biology

The ‘Healthy Worker Effect’: Do Healthy People Climb the Occupational Ladder?

Joan Costa Font och Martin Ljunge

En vanlig observation är att individer med högre yrkesstatus har bättre hälsa. Vi finner genom en metod som fokuserar på effekten av hälsa på yrkesstatus att bättre hälsa förbättrar yrkesstatusen. Vi mäter yrkesstatus i tre dimensioner: om man har en arbetsledande befattning, arbetar självständigt och har inflytande på arbetsplatsen.


Economics Letters

Who Creates Jobs and Who Creates Productivity? Small versus Large versus Young versus Old

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

I denna studie påvisar vi med hjälp av en ny dekomponeringsmetod en mycket stark dynamik i det svenska näringslivet efter 1990-talskrisen. De flesta jobben har skapats i unga små företag samtidigt som de största produktivitetsökningarna har skett i stora etablerade tillverkningsföretag samt i mellanstora unga tjänsteföretag.


Labour Economics

Education and Criminal Behavior: Insights from an Expansion of Upper Secondary School

Olof Åslund, Hans Grönqvist, Caroline Hall och Jonas Vlachos


Journal of Public Economics

Employment Protection and Labor Productivity

Carl Magnus Bjuggren

Jag använder införandet av det så kallade tvåundantaget som ett naturligt experiment för att studera effekten av anställningsskydd på företagens arbetsproduktivitet. Resultaten visar att den ökade flexibiliteten på den svenska arbetsmarknaden ledde till en ökad arbetsproduktivitet.


Journal of Financial Economics

Are CEOs Born Leaders? Lessons from Traits of a Million Individuals

Renée Adams, Matti Keloharju och Samuli Knüpfer

Är vd för ett storföretag något man föds till? Vi kombinerar mönstringsdata innehållande kognitiv och icke-kognitiv förmåga samt kroppslängd för drygt en miljon svenska män med data om deras lön, utbildning, yrke och vd-tjänst i svenska företag. Egenskaperna är viktiga men inte tillräckliga för att nå vd positioner i näringslivet.


Labour Economics

Seniority Rules, Worker Mobility and Wages: Evidence from Multi-Country Linked Employer-Employee Data

Petri Böckerman, Per Skedinger och Roope Uusitalo

Vi undersöker effekter av turordningsregler genom att jämföra företag verksamma i både Sverige och Finland. Dessa regler är lagstadgade i Sverige, men inte i Finland. Anställda med relativt lång anställningstid har en lägre sannolikhet att avsluta sina anställningar i Sverige än i Finland, men endast i krympande företag och bland lågavlönade.


Journal of Behavioral and Experimental Economics

Accounting for Context: Separating Monetary and (Uncertain) Social Incentives

Andreas Bergh och Philipp C. Wichardt

Människor reagerar både på ekonomiska incitament och på sociala normer, och det kan vara rationellt för människor att ta en ekonomisk kostnad för att undvika sociala kontexter de ogillar.


Journal of Money, Credit and Banking

Trust Us to Repay: Social Trust, Long-Term Interest Rates, and Sovereign Credit Ratings

Andreas Bergh och Christian Bjørnskov

Makroekonomiska problem ger mindre effekt på statens kreditvärdighetsbetyg och på räntor i länder där fler har tillit till människor i allmänhet, så kallad mellanmänsklig tillit.


Bridging the Prosperity Gap in the EU: The Social Challenge Ahead

Analysing the Prosperity Gap: The Economic, Legal, and Political Challenges Facing the EU

Ulf Bernitz, Moa Mårtensson, Lars Oxelheim och Thomas Persson


Bridging the Prosperity Gap in the EU: The Social Challenge Ahead

The Role of Trust in Explaining Health and Wealth Gaps in the EU

Martin Ljunge


World Economy

Do Swedish Multinationals Pay Less in Taxes than Domestic Firms?

Åsa Hansson, Karin Olofsdotter och Susanna Thede

Hur omfattande är svenska multinationella företags skatteplanering? Genom att analysera detaljerade data för samtliga svenska företag under 20 år, uppskattar vi att svenska multinationella företag ägnar sig åt skatteplanering trots att det svenska bolagsskattesystemet är förhållandevis konkurrenskraftigt med relativt låga skatter.


Mathematical Social Sciences

Robustness to Strategic Uncertainty in the Nash Demand Game

Ola Andersson, Cédric Argenton och Jörgen W. Weibull

Förhandlingar är ofta riskfyllda då man inte kan vara helt säker på motpartens beteende. Vi visar hur sådan strategisk osäkerhet påverkar utfallet i förhandlingssituationer. En ökad osäkerhet skapar försiktighet som leder till sämre förhandlingskraft och därmed en lägre andel av förhandlingsutrymmet.


Research in Economics

Firm Size Distribution and Employment Fluctuations: Theory and Evidence

Holger Görg, Philipp Henze, Viroj Jienwatcharamongkhol, Daniel Kopasker, Hassan Molana, Catia Montagna och Fredrik Sjöholm

Efterfrågeförändringar har mycket olika påverkan på sysselsättning i olika länder. Detta gäller såväl i hög- som i lågkonjunktur. Vi finner att denna skillnad till viss del förklaras av skillnader i företagsstruktur. Störst sysselsättningseffekt av efterfrågeförändringar visar sig uppstå i branscher med relativt många småföretag.


Political Science Research and Methods

Maps in People’s Heads: Assessing a New Measure of Context

Cara Wong, Jake Bowers, Daniel Rubenson, Mark Fredrickson och Ashlea Rundlett

Hur individer uppfattar sin geografiska omgivning påverkar deras politiska preferenser. Vi använder försökspersoner som på kartor markerar hur de uppfattar sin lokala gemenskap, och visar att detta är ett användbart mått för geografisk närhet. Vi visar även att människor tenderar att överskatta antalet etniska minoriteter i sin närhet.


Venture Capital

Stock Option Taxation and Venture Capital Activity: A Cross-Country Study

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

Att utveckla tillväxtföretag kräver att intressekonflikter mellan olika aktörer överbryggas. Aktieoptioner är ett effektivt verktyg, men det förutsätter en förmånlig beskattning. Denna studie för 38 länder finner att beskattningen av vinster på personaloptioner är en viktig delförklaring till entreprenörssektorns storlek i ett land.


Experimental Economics

Liking What Others “Like”: Using Facebook to Identify Determinants of Conformity

Johan Egebark och Mathias Ekström

Användare av Facebook har möjlighet att trycka på en Gilla-knapp för att visa vilka uppdateringar de tycker om. Genom ett fältexperiment undersöker vi om tidigare positiva åsikter ökar sannolikheten för vidare uppskattning. Resultaten visar tydlig konformism – och det är framförallt vänner som påverkar varandra.


Journal of Regulatory Economics

Price Mimicking under Cost-of-Service Regulation: The Swedish Water Sector

Erik Lundin

Svenska kommuner förser invånarna med dricksvatten. Avgiften styrs av självkostnadsprincipen. Detta innebär att beslutsfattarna inte ska låta sig påverkas av priset i andra kommuner. Trots detta finner jag att om grannkommunerna ändrar sin avgift följer avgiften i den egna kommunen efter, även om detta inte motsvarar kostnaderna för kommunen.


Statsvetenskaplig tidskrift

A Plague on Both Your Houses: How Left and Right Undermined Moral Motivation in the Swedish School System

Johan Wennström

Uppsatsen redovisar två studier om hur vänstern och högern ersatte lärarnas professionella etos med näringslivsinspirerade styrmetoder och misslyckades att försäkra skolkonkurrensen i Sverige mot betygsinflation. Resultaten jämförs med annan litteratur om marknad och moral och potentialen för ideologisk samsyn mellan vänstern och högern.


Economics of Education Review

Smart but Unhappy: Independent-school Competition and the Wellbeing-efficiency Trade-off in Education

Gabriel Heller Sahlgren


Small Business Economics

Hernando de Soto: Recipient of the 2017 Global Award for Entrepreneurship Research

Martin Andersson och Daniel Waldenström

Hernando de Soto är 2017 års vinnare av Global Award for Entrepreneurship Research. Denna artikel ger en kort sammanfattning över de Sotos bidrag inom entreprenörskapsforskningen. de Soto poängterar framförallt äganderättens betydelse för att stimulera entreprenörskap och minska fattigdomen i utvecklingsländer.


Journal of Regional Science

Human Capital Sorting: The "When" and "Who" of the Sorting of Educated Workers to Urban Regions

Lina Ahlin, Martin Andersson och Per Thulin

Sorteringen av hög- och lågutbildad arbetskraft är en viktig förklaring till ekonomiska skillnader mellan storstäder och landsbygd. Sannolikheten att flytta till en storstad ökar med gymnasiebetyg och föräldrars utbildning. Flytten dit sker ofta redan när studierna påbörjas, eftersom de flesta prestigefyllda lärosäten finns i storstäder.


Journal of Economic Behavior & Organization

House Price Responses to a National Property Tax Reform

Mikael Elinder och Lovisa Persson

2008 sänktes fastighetsskatten i Sverige. I linje med ekonomisk teori förutspådde flera bedömare att skattesänkningen skulle leda till högre huspriser. I denna uppsats visar vi att generella ökningar av huspriserna uteblev. Det är bara i områden med mycket höga huspriser som huspriserna tycks ha stigit till följd av skattesänkningen.


International Review of Economics & Finance

Does the Debt Tax Shield Distort Ownership Efficiency?

Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Joacim Tåg

Studien analyserar situationer när ägare som är bättre på att hantera hög belåning (t.ex. riskkapitalbolag) tävlar om att köpa företag med ägare som är duktiga på att operationellt sköta företaget (t.ex. multinationella företag). Rätt ägare från ett samhällsekonomiskt perspektiv köper bolaget när skillnaderna mellan köparna är små.


Journal of Economic History

Capital Shares and Income Inequality: Evidence from the Long Run

Erik Bengtsson och Daniel Waldenström

Vi studerar det långsiktiga sambandet mellan vinstandelen i ekonomin och inkomstfördelningen i ett antal västländer och finner att korrelationen är både positiv och stabil över tid. Starkast är sambandet i anglosaxiska länder, bland de högsta inkomsterna samt för grupper med stora kapitalinkomster.


Agricultural Productivity and Producer Behavior

Intranational Trade Costs, Reallocation and Technical Change: Evidence from a Canadian Agricultural Trade Policy Reform

Mark Brown, Shon Ferguson och Crina Viju-Miljusevic

1995 avskaffades subventioner för export med järnväg av jordbruksprodukter i Kanada. Reformen ledde till ökad konkurrens där bönder fick mindre betalt för sina produkter. Denna studie visar att reformen också ledde till snabbare teknikutveckling genom nya tekniker för utsäde och omfördelning av arealer till högteknologiska bönder.


Scandinavian Journal of Economics

Sizing Up the Impact of Embassies on Exports

Shon Ferguson och Rikard Forslid

Många länder, inklusive Sverige, spenderar mångmiljonbelopp på att underhålla ett nätverk av ambassader. I denna studie undersöks hur ambassadernas verksamhet påverkar exporten. Vi finner att flera medelstora och stora företag börjar exportera till länder när Sverige har öppnat nya ambassader.


Journal of Business Economics and Management

Global Sourcing and Technical Efficiency: A Firm-Level Analysis of the ICT Industry in Sweden

Martin Andersson och Trudy-Ann Stone


Journal of Evolutionary Economics

When is Your Experience Valuable? Occupation-Industry Transitions and Self-Employment Success

Sierdjan Koster och Martin Andersson


European Economic Review

Global Engagement and the Occupational Structure of Firms

Carl Davidson, Fredrik Heyman, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu

I denna studie undersöks sambandet mellan graden av företags internationalisering och förekomsten av olika yrken. Forskarna finner att internationellt verksamma företag har anställda som i högre grad har olika typer av högkvalificerade yrken. Resultaten visar en typ av inkomstfördelningseffekt av globalisering som tidigare inte uppmärksammats.


International Journal of Constitutional Law

The Architecture of Emergency Constitutions

Christian Bjørnskov och Stefan Voigt


American Economic Journal: Microeconomics

Multiple Activities in Networks

Ying-Ju Chen, Yves Zenou och Junjie Zhou

Vi introducerar en nätverksmodell där individer deltar i två olika aktiviteter som är beroende av varandra. T.ex. kan en person begå brott och studera, men ju fler brott hon begår, desto mindre studerar hon. För att minska brottsligheten visar vi att den som är mest brottsbenägen inte alltid är den som bör tas bort från nätverket.


Behavioural Public Policy

Attention Manipulation and Information Overload

Petra Persson


Industrial and Corporate Change

Resilience in the European Union: The Effect of the 2008 Crisis on the Ability of Regions in Europe to Develop New Industrial Specializations

Jing Xiao, Ron Boschma och Martin Andersson


Journal of Mechanism and Institution Design

Timing and Presentation Effects in Sequential Auctions

Ola Andersson och Tommy Andersson

En studie av sekventiella biljettauktioner visar att både presentationen på en webbplats och tiden som går mellan auktionerna signifikant påverkar priserna. Två saker har en positiv inverkan på priset: dels de första biljetterna på webbsidan, dels ett auktionsavslut som är långt från andra auktioner.


American Economic Review

The Effect of Wealth on Individual and Household Labor Supply: Evidence from Swedish Lotteries

David Cesarini, Erik Lindqvist, Matthew J. Notowidigdo och Robert Östling

Vi studerar effekten av positiva förmögenhetschocker i form av lotterivinster på individers och hushålls arbetsutbud. Lotterivinster leder till en modest men permanent minskning av arbetsinkomster, vilket främst förklaras av färre arbetade timmar.


Journal of Entrepreneurship and Public Policy

Economic Freedom and Veto Players Jointly Affect Entrepreneurship

Christian Bjørnskov och Jacob Lihn

En studie av 30 OECD-länder finner att ökade statliga utgifter på kort sikt kan öka graden av egenföretagande och att ökade statliga utgifter tvärtemot minskar denna grad på lång sikt, i båda fallen när de politiska vetospelarna är svaga. En vetospelare är en politisk institution med makt att stoppa ett politiskt beslut.


Journal of Institutional Economics

The Hayek–Friedman Hypothesis on the Press: Is There an Association between Economic Freedom and Press Freedom?

Christian Bjørnskov


Journal of Public Economics

Individual Risk Preferences and the Demand for Redistribution

Manja Gärtner, Johanna Möllerström och David Seim


IPPR Progressive Review

Reform of the Welfare State or Dreams about Universal Basic Income?

Mårten Blix


Primary Health Care Research & Development

Process Measures or Patient Reported Experience Measures (PREM) for Comparing Performance Across Providers? A study of Measures Related to Access and Continuity in Swedish Primary Care

Anna Häger Glenngård och Anders Anell

I svensk primärvård används både processmått och patienters upplevelser av kvalitet för att jämföra och utvärdera vårdgivares prestationer. Studien pekar på ett positivt samband snarare än en konflikt mellan dessa typer av mått men också på vikten av en noggrann analys av dess för- och nackdelar om de ska användas i styrmodeller.


Journal of Business Venturing Insights

Gross, Net, and New Job Creation by Entrepreneurs

Thomas Åstebro och Joacim Tåg

Artikeln analyserar tre nya mått på hur många jobb entreprenörer skapar. Med hjälp av registerdata visar vi att de flesta jobb i entreprenöriella företag tillsätts av personer som tidigare varit anställda. Således är jobbskapande i entreprenöriella företag främst en omfördelning av jobb snarare än att nya jobb skapas.


Journal of World Trade

The WTO Dispute Settlement System 1995-2016

Louise Johannesson och Petros C. Mavroidis

Denna rapport uppdaterar en tidigare version av detta dokument och ger en översiktlig beskrivning av några centrala aspekter av WTO-systemet, uppdelad på tre områden: Hur lång tid arbetet tar för de olika instanserna, vilka länder som deltar och i vilken roll, såsom klagande, svarande eller tredje part samt hur ofta de deltar.


Journal of Applied Econometrics

Multivariate Choice and Identification of Social Interactions

Ethan Cohen-Cole, Xiaodong Liu och Yves Zenou

Människor gör många val som ofta är beroende av varandra. I en modell testar vi kamratpåverkan bland studenter vad gäller bland annat betyg och aktiviteter på nätet. De visar sig att om båda dessa variabler påverkar varendra så kan mer tv-tittande vara negativt för en students betyg.


Economica

Foreign Direct Investment, Source Country Heterogeneity and Management Practices

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Rickard Hammarberg

Vi undersöker om effekter av utländska direktinvesteringar till Sverige är kopplade till vilken hemvist det investerande företaget har. Vi finner tydliga produktivitetsskillnader mellan dotterbolag från olika länder och att en stor del av de observerade skillnaderna kan förklaras av skillnader i företagsledarskap mellan olika länder.


Structural Change and Economic Dynamics

Swedish Lessons: How Important are ICT and R&D to Economic Growth?

Harald Edquist och Magnus Henrekson

Det svenska näringslivets tillväxttakt var bland de högsta i hela OECD mellan 1995 och 2010. Vi finner i denna studie att den höga tillväxttakten i hög grad är förknippad med höga investeringar i FoU och IKT. Investeringar i mjukvara är särskilt viktig.


Public Choice

More Politicians, More Corruption: Evidence from Swedish Municipalities

Andreas Bergh, Günther Fink och Richard Öhrvall

Med hjälp av anonyma enkätsvar från högt uppsatta politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner, visas att korruptionsproblem är relativt vanliga - trots att Sverige brukar rankas som ett av de minst korrupta länderna i världen. Antalet politiker i kommunfullmäktige kan identifieras som en orsak till problemen.


Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie

Who Works Longer—and Why? Regional and Individual Characteristics in the Timing of Retirement

Johan Klaesson, Esteban Ochoa Lopez och Özge öner

Vi undersöker varför människor är yrkesverksamma längre. Vi finner att kön, utbildning och yrke påverkar den verkliga pensionsåldern. Den största skillnaden i pensionsålder finner vi mellan anställda och egenföretagare. De senare arbetar längre. I regioner som är större, har högre huspriser och lägre skatt är pensionsåldern högre.


The European Union: Facing the Challenge of Multiple Security Threats

The Threats Against Innovation-Based Growth in the EU

Roger Svensson


The European Union: Facing the Challenge of Multiple Security Threats

The EU and the Growing Number of Complex Security Threats

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Niklas Nilsson och Lars Oxelheim


Foundations and Trends in Entrepreneurship

Entrepreneurship and Institutions: A Bidirectional Relationship

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Samspelet mellan entreprenörskap och institutioner är centralt för ekonomisk utveckling, men institutioner avgör inte alltid huruvida entreprenörskap är produktivt. Vi finner att orsakssambandet är dubbelriktat: institutioner påverkar entreprenörskap, men entreprenörskapet är i sin tur en viktig faktor bakom institutionell förändring.


Economica

Does Financial Deregulation Boost Top Incomes? Evidence from the Big Bang

Julia Tanndal och Daniel Waldenström

Hur påverkar finansiella avregleringar ett lands inkomstfördelning? I studien undersöks två stora avregleringar i Storbritannien och Japan på 1980- och 1990-talen. Det visar sig att efter reformen ökade höginkomsttagares inkomstandel i avreglerade länderna mer än i andra länder. En förklaring är stora löneökningar i den finansiella sektorn.


Journal of Happiness Studies

Do Equal Rights for a Minority Affect General Life Satisfaction?

Niclas Berggren, Christian Bjørnskov och Therese Nilsson

Vi finner att när lagstiftningen blir mer jämlik för en minoritet påverkas den stora allmänheten antingen inte alls i sin tillfredsställelse med livet eller i positiv riktning (när samkönade par får gifta sig). Likabehandling utgör därför inte en kostnad utan snarare, i vissa fall, en ”nyttomässig” vinst för samhället.


Mathematical Social Sciences

Local and Consistent Centrality Measures in Parameterized Networks

Vianney Dequiedt och Yves Zenou

Vi föreslår ett visst förhållningssätt för att karaktärisera olika centralitetsmått (det mest typiska värdet för en viss variabel) när olika måtts centralitet är länkade till varandra. I studien visar vi på likheter mellan olika centralitetsmått.


Tourism Economics

Innovation in the Hospitality Industry – Firm or Location?

Mikaela Backman, Johan Klaesson och Özge Öner

Vi studerar företags- och regionspecifika faktorer som styr innovationsbenägenheten i företag i besöksnäringen. Vi finner att företagsspecifika faktorer är avgörande: storlek, humankapital, tillhöra en kedja och samarbetspartners. Regionspecifika faktorer visar sig vara mindre intressanta i sammanhanget.


Nordic Tax Journal

Taxation of Swedish Firm Owners: The Great Reversal from the 1970s to the 2010s

Magnus Henrekson

Skatten på företagsägande steg under lång period. I slutet av 1960-talet översteg den 100 %. En serie skatteförändringar har gjort ägarbeskattningen låg. Antalet personer som blivit förmögna på företagande och förmögenheternas storlek är i dag avsevärt större än för 50 år sedan.


PNAS

Consequences of a Price Incentive on Free Riding and Electric Energy Consumption

Mikael Elinder, Sebastian Escobar och Ingel Petré


SAGE Open Medicine

Does Increased Standardisation in Health Care Mean Less Responsiveness Towards Individual Patients’ Expectations? A Register-Based Study in Swedish Primary Care

Anna Häger Glenngård och Anders Anell


Economic Journal

Intergenerational Wealth Mobility and the Role of Inheritance: Evidence from Multiple Generations

Adrian Adermon, Mikael Lindahl och Daniel Waldenström


Journal of Business & Economic Statistics

Homothetic Efficiency: Theory and Applications

Jan Heufer och Per Hjertstrand

Ett vanligt antagande inom nationalekonomin är att individer har homotetiska preferenser vilket innebär att individer konsumerar varor i samma proportion oberoende av storleken på inkomst. Denna uppsats föreslår nya tester för homotetiska preferenser och visar att detta kan vara ett rimligt antagande för data över hushållskonsumtion.


Journal of Health Economics

Retirement Blues

Gabriel Heller Sahlgren

Denna studie analyserar effekterna av pensionering på mental hälsa i tio europeiska länder, inklusive Sverige. Jag finner att pensionering har en kraftig negativ påverkan på mental hälsa i ett längre perspektiv, men inga kortsiktiga effekter alls.


Trust in the EU at Challenging Times: Interdisciplinary European Studies

Trust in the European Union: What Is It and How Does It Matter?

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Niklas Bremberg, Anna Michalski och Lars Oxelheim


Trust in the EU at Challenging Times: Interdisciplinary European Studies

Is Migration Threatening Social Trust in Europe?

Andreas Bergh


Labour Economics

The Impact of Upper-Secondary Voucher School Attendance on Student Achievement: Swedish Evidence using External and Internal Evaluations

Björn Tyrefors Hinnerich och Jonas Vlachos

Med hjälp av både externa och interna bedömningar av samma nationella prov jämför vi resultatskillnader mellan elever på fristående och kommunala gymnasieskolor i Sverige. De externa bedömningarna visar att elever vid fristående skolor presterar något sämre på nationella prov. De fristående gymnasierna rättar dock proven generösare.


Scandinavian Economic History Review

The Search for Seignorage: Periodic Re-Coinage in Medieval Sweden

Roger Svensson

Penningpolitiken i det medeltida Sverige analyseras. Sverige imiterade inte bara kontinentala mynttyper utan även den korresponderande myntningspolitiken. En monetär skattemetod − periodiska myntindragningar − applicerades 1180-1290. Efter 1290 introducerades långlivade mynt och myntförsämringar startade som inkomstkompensation.


Economic Journal

Why Entrepreneurs Choose Risky R&D Projects ‒ But Still Not Risky Enough

Erika Färnstrand Damsgaard, Per Hjertstrand, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Helder Vasconcelos

Varför kan små oberoende entreprenörsföretag göra banbrytande innovationer? Vi visar att entreprenörsföretag med höga kommersialiseringskostnader har incitament att satsa på högriskprojekt – med stor avkastning om de lyckas. Samtidigt ser samhället gärna att entreprenörerna tar ännu högre risker då de övertar de etablerade företagens vinster.


Review of World Economics

Cross-Border Mergers & Acquisitions with Financially Constrained Owners

Aron Berg, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Det finns en föreställning att det är bättre för ett land att inhemska ägare är köpare istället för säljare i företagsfusioner eftersom ägare föredrar hemmamarknader vid framtida investeringar. Vi visar dock att företagsförsäljningar kan leda till fler investeringar på inhemska tillväxtmarknader då inhemska ägare får finansiella resurser.


European Economic Review

Cross-Border Acquisitions and Restructuring: Multinational Enterprises versus Private Equity-Firms

Selva B. Baziki, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Joacim Tåg

En allt större andel av förvärv över gränser görs av private equity-fonder istället för av multinationella företag. Vi tar fram en ny analysram för internationella förvärv som visar att bl.a. svagare synergier och interna kapitalmarknader samt lägre export barriärer och risk premier leder till fler förvärv av private equity-fonder.


International Review of Entrepreneurship

Status Quo Institutions and the Benefits of Institutional Deviations

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Ett samhälles lagar, regler och normer – dess institutioner – är viktiga eftersom de skyddar den rådande ekonomiska ordningen, men kan samtidigt hindra entreprenörskap och innovationer. Vi belyser hur entreprenörer som avviker från det beteende som rådande institutioner stipulerar kan orsaka både ekonomisk och institutionell förändring.


Quarterly Journal of Economics

Who Becomes a Politician?

Ernesto Dal Bó, Frederico Finan, Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne


Southern Economic Journal

The Market-Promoting and Market-Preserving Role of Social Trust in Reforms of Policies and Institutions

Niclas Berggren och Christian Bjørnskov

Enligt tidigare forskning underlättar tillit människor emellan politiska reformer. I denna studie visar vi att tillit underlättar reformer genom att göra olika politiska hinder mindre bindande. Vi finner också att högre tillit enbart gör liberaliserande reformer mer sannolika, då tillitsfulla människor är mindre marknadsskeptiska.    


Journal of Political Economy

Norms, Incentives and Information in Income Insurance

Assar Lindbeck och Mats Persson

Artikeln är en teoretisk studie av hur sociala normer kan minska risken för missbruk av sjukförsäkringsförmåner. Normerna upprätthålls av personer i individens omgivning, och effekterna beror på vilken information dessa personer har – t.ex. om svartarbete. Forskarna analyserar under vilka förutsättningar starka normer främjar välfärden i samhället.


Review of Income and Wealth

Wealth Inequality in Sweden: What Can We Learn from Capitalized Income Tax Data?

Jacob Lundberg och Daniel Waldenström

Med taxeringsstatistik beräknas den svenska förmögenhetsfördelningen efter 2007, när förmögenhetsskatten avskaffades. Samtidigt testas beräkningsmetodernas tillförlitlighet. Forskarna finner att ojämlikheten (Gini) steg markant under finanskrisåren 2008–2009 men var därefter konstant. Metoderna är dock osäkra och bör tolkas försiktigt.


International Journal of Production Economics

Framing Maturity Based on sustainable Operations Management Principles

Carla Machado, Edison Pinheiro de Lima, Sergio da Costa, Jannis Angelis och Rosana Mattioda

En fungerande hållbar ekonomi kräver anpassning till både kompetens och rutiner mellan aktörer i en förädlingsprocess. I studien undersöks hur mognadsgraden i ett företag eller organisation påverkar hållbarhetsutvecklingen. Baserat på två panelstudier identifieras utvecklingsväg och kritiska processer i varje mognadsfas.


American Economic Review

Family Ruptures, Stress, and the Mental Health of the Next Generation

Petra Persson och Maya Rossin-Slater

Aktuell forskare

Niclas Berggren docent, programchef

Ämnesområden:

Institutionell ekonomi, politisk ekonomi och politiskt beteende.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

- Hur påverkar sociala variabler (som tillit, tolerans och religion) ekonomins funktionssätt?

- Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler ( som tillit och tolerans)?

- Vilken roll spelar skönhet för politikers valframgångar?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se