Årsbok 2014

Forskningsproduktionen vid IFN 2005–2014

Produktiviteten har ökat väsentligt under de senaste åren. 2014 blev ett rekordår. Det gäller hur vi än mäter. Ökad produktivitet utan bibehållen eller höjd kvalitet har ett begränsat värde. Därför månar vi om att utvärdera även de kvalitativa aspekterna av forskningen. Ett viktigt mått i sammanhanget är hur ofta vi får artiklar publicerade i de högt rankade tidskrifter som får störst genomslag i forskarvärlden. Nedan sammanfattar vi de kvantitativa och kvalitativa resultaten av vår forskning under 2014 och jämför dessa med tidigare år. Vi redovisar också hur vi går till väga för att genomföra utvärderingen.

Utgivning på engelska

I normalfallet redovisas den egna forskningen i form av uppsatser på engelska. Efter att en uppsats genomgått en första kvalitetsgranskning ges den ut i IFN:s working paper-serie. Serien innehåller även uppsatser som externa forskare i huvudsak författat när de varit gästforskare vid IFN. I figur 1 anges antalet utgivna working papers åren 2005–2014. Antalet låg på 23–24 per år till och med 2005. Från 2006 ökade antalet. År 2008 var ett absolut toppår i institutets historia med 56 utgivna working papers. De senaste tre åren har i genomsnitt 53 working papers givits ut.

Figur1.jpg
Figur 1. Antal Working Papers utgivna vid IFN, 2005–2014.


Att mäta antalet forskningsuppsatser som publiceras utanför IFN:s egen serie är inte lika enkelt. Främst beror detta på att vetenskapliga publikationer kan ta sig olika former, men även på att det blir önskvärt att justera för om arbeten är ensamförfattade eller skrivna med kollegor utanför IFN. Ett första mått ger en enkel summering av antalet publicerade tidskriftsartiklar och bokkapitel som givits ut i institutets digitala särtrycksserie med publicerade artiklar på engelska. Detta mått anges i figur 2 för tioårsperioden 2005–2014. 2014 är ett absolut toppår i IFN:s historia med 59 publicerade sådana arbeten. I figuren redovisas även antalet internationella publiceringar korrigerade för medförfattare som inte är verksamma vid IFN. Även med denna korrigering är 2014 ett absolut toppår.

Figur2.jpg
Figur 2. Antal utgivna tidskriftsartiklar och bokkapitel på engelska, 2005–2014.

 

Figur 3 visar antalet publicerade refereegranskade tidskriftsartiklar med och utan justering för externa medförfattare. Även här ser vi en kraftig ökning under senare år. 2014 publicerades 56 tidskriftsartiklar (38 med justering för externa medförfattare), vilket även det är det största antalet någonsin. Eftersom det finns en betydande eftersläpning från att en artikel blir accepterad för publicering till att den ges ut är antalet accepterade artiklar ett bättre mått på forskningsproduktiviteten under ett visst år. Från och med 2006 samlas denna information in och publiceras fortlöpande på IFN:s webbplats. År 2014 antogs 59 artiklar och bokkapitel för publicering.

Figur3.jpg
Figur 3. Antal artiklar i refereegranskade tidskrifter, 2005–2014.

 

Måtten ovan fångar olika aspekter av den kvantitet forskning som producerats vid IFN. Det är dock stora kvalitetsskillnader mellan olika tidskrifter och det är ett viktigt mål för IFN:s forskare att publicera sina arbeten i så högkvalitativa tidskrifter och bokserier som möjligt. Med enstaka undantag gäller att forskning som publiceras i ämnets topptidskrifter får ett mångdubbelt större genomslag 
För att ta hänsyn till publikationernas kvalitet har vi utvecklat ett internt poängsystem, vilket redovisas i bilagan på sidan 56.

Figur 4 visar antalet kvalitets- och författarjusterade publiceringspoäng. Här ser vi en ökning i utfallet för denna avgörande aspekt av forskningen under senare år. Den kvalitets- och författarjusterade publiceringspoängen för 2014 uppgår till 129 (160 poäng utan författarjustering), vilket är mer än 20 procent bättre än den tidigare toppnoteringen från 2012.

Figur4.jpg
Figur 4. Antal publiceringspoäng baserat på IFN:s poängskala 2005–2014.

 

IFN:s forskare publicerar även böcker och avhandlingar – se tabell 1. Under 2014 publicerades 15 böcker, vilket är det största antalet ett enskilt år i IFN:s 75-åriga historia.


Tabell 1. Böcker och avhandlingar skrivna av IFN-forskare, 2007–2014.

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Böcker på engelska   2 4 3 2 4 1 2
Antologier på engelska 3 3 2 2 1 3 2 2
Böcker på svenska 2 1   1   4 2 8
Antologier på svenska 1 1 2 1 1 3 4 3
Totalt 6 7 8 7 4 14 9 15


Utgivning på svenska

Eftersom den akademiska ”tredje uppgiften”, det vill säga att kommunicera sin forskning även utanför forskarsamhället, numera explicit ingår i IFN:s verksamhet har publikationer på svenska en väsentlig betydelse. I de flesta fall skriver forskarna artiklar för svenskspråkiga tidskrifter som Ekonomisk Debatt och Ekonomiska Samfundets Tidskrift, men skrivandet kanaliseras även genom samlingsvolymer, expertrapporter, utredningar och böcker. Ofta handlar det om att popularisera egen och andras forskning. Ett annat viktigt inslag är att på forskningsbasis analysera frågor av hög ekonomisk-politisk relevans. Vi ger ut dessa arbeten i institutets svenska serie med publicerade artiklar. År 2014 innehöll denna serie 26 publikationer.

För att ytterligare synliggöra insatser inom ramen för den tredje uppgiften listas numera också populärvetenskapliga artiklar och recensioner i svenska tidskrifter som Balans, Respons och Arena samt i internationella magasin och skriftserier. Under 2014 publicerade IFN:s forskare 13 sådana bidrag.

För att på ett tydligt sätt samla uppsatser med stor relevans för aktuella näringslivsrelaterade frågeställningar finns sedan 2006 skriftserien IFN policy papers. I denna serie utkom 6 arbeten.

I serien Forskningsöversikter samlar vi kortare och längre rapporter som ger en översikt av forskningsläget på för IFN centrala områden (ingår ofta även i andra serier). Översikterna ska vara författade av IFN-forskare. De kortare bidragen har i regel publicerats i IFN:s nyhetsbrev. Övriga forskningsöversikter är ofta resultatet av de enskilda forskarnas samarbeten med myndigheter och andra uppdragsgivare. Under 2014 utkom 9 längre och 2 kortare översikter.

Figur5.jpg
Figur 5. Antal arbeten i IFN:s serie med svenska artiklar, 2005–2014.

 

IFN:s forskare har också i betydande grad deltagit i samhällsdebatten med egna inlägg i dagspress och andra medier. Totalt 38 debattartiklar/ krönikor publicerades under 2014, bland annat 10 bidrag i Dagens Nyheter och 15 i Svenska Dagbladet. 2013 var antalet 42.

 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se