Årsbok 2014

Hög kvalitet är nyckeln till framgång

IFN har alla möjligheter att förbli framgångsrikt, under förutsättning att verksamheten håller hög kvalitet. För detta krävs akademisk världsklass och att näringslivsrelevans förblir en viktig ledstjärna i valet av utgångspunkter och frågeställningar.

Under de 75 år som gått, sedan föregångaren IUI grundades, har IFN spelat en central roll inom tillämpad ekonomisk forskning och därmed också i den ekonomisk-politiska debatten. Ett otal inflytelserika utredningar och forskningsrapporter har skrivits vid IFN. Generationer av forskare har arbetat och utvecklats vid institutet.

Under det senaste decenniet har IFN stärkt sin verksamhet avsevärt. Antalet heltidsforskare har ökat från cirka 20 till 25, antalet forskningsassistenter från 2 till 4–5, och 6 doktorander bedriver i dag sitt avhandlingsarbete vid IFN. Institutet har utvecklat ett nätverk med drygt 25 affilierade forskare runt om i Sverige och världen. Samtliga affilierade forskare har formaliserade avtal med IFN där var och ens åtagande och rätt till resurser i övrigt regleras.

Vidare har en rad organisatoriska förändringar genomförts i syfte att motivera och utbilda forskarna i att publicera sina vetenskapliga arbeten i ledande tidskrifter och att delta i samhällsdebatten på ett för var och en lämpligt sätt. Inom kommunikationsområdet har flera nya ”produkter” utvecklats, exempelvis policyseminarier som riktar sig till en bredare publik och behandlar aktuella samhällsfrågor, och IFN:s elektroniska nyhetsbrev. IFN är i dag ledande bland nationalekonomiska forskningsmiljöer vad gäller bidrag i dagspress. Institutets forskare har medverkat i flera viktiga utredningar av betydelse för näringslivets utveckling, såsom Globaliseringsrådet och Företagsskattekommittén, och ett betydande antal rapporter till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) har författats av IFN-forskare.

IFN:s vision är att leverera forskning av högsta internationella kvalitet på områden som är centrala för näringslivets utveckling och att vara en röst med högt förtroende i samhällsdebatten kring näringslivets villkor. Under förutsättning att IFN lyckas leva upp till sin egen vision finns ett antal argument som talar för att det finns ett betydande värde för forskningsfinansiärer att stödja institutets verksamhet. IFN behövs även fortsättningsvis för att säkerställa att för näringslivet relevanta frågeställningar blir vetenskapligt belysta, att pluralismen blir större inom den samhällsvetenskapliga forskningen, att näringslivets företrädare får en egen kontaktyta till forskningen och att samhällsdebatten breddas.

Enligt uppgift var 70 disputerade nationalekonomer anställda på Riksbanken sommaren 2014. Trenden är stigande även i andra delar av statsförvaltningen. Om centrala chefspositioner i statsförvaltningen kräver en doktorsgrad så kommer det krävas att utredningar som syftar till att förbättra beslutsunderlagen för politiken genomförs av utredare med forskarbakgrund och att underlagen är forskningsbaserade.

IFN står i dag starkt forskningsmässigt, finansiellt och personellt. Vi kan visa på hög och på senare tid kraftigt ökad produktivitet. Faktum är att 2014 var ett absolut toppår för IFN ur publiceringssynpunkt. Antalet internationella publiceringar har aldrig varit så högt och det tidigare rekordet när vi justerar för tidskrifternas kvalitet slogs med råge. Likaså blev det rekord för antalet publicerade böcker under ett enskilt år.

Internationell publicering är den självklara utgångspunkten för alla projekt vid IFN. Detta innebär att forskningsrapporterna skrivs med sikte på publicering i en vetenskaplig tidskrift med s.k. peer review. Detta är nödvändigt dels för att IFN-forskarna ska vara konkurrenskraftiga visavi andra forskare, dels för att internationell granskning och publicering av annan utgivare än IFN bidrar med den kvalitetsstämpel som ger IFN:s forskare tyngd och trovärdighet. Här har hänt mycket sedan 1939. Under de första 35 åren publicerade institutets samtliga forskare bara en enda artikel i en internationell vetenskaplig tidskrift. Numera handlar det om över 40 artiklar årligen!

För att kunna fortsätta ligga i framkant både vad gäller forskningen och den mer policy- och debattinriktade delen av verksamheten måste vi förvalta och bygga vidare på det egna arvet och vidmakthålla och återskapa de betingelser som präglar framgångsrika intellektuella miljöer.

Jag är övertygad om att IFN har alla möjligheter att leva vidare och frodas långt in i framtiden under förutsättning att verksamheten håller hög kvalitet, det vill säga akademisk världsklass, och att näringslivsrelevans fortsätter att vara en viktig ledstjärna i valet av utgångspunkter och frågeställningar.


MH-Namnteckning.jpg
MAGNUS HENREKSON

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se