Årsbok 2015

Forskningsproduktionen vid IFN 2001–2015

Produktiviteten har ökat väsentligt under de senaste åren. 2015 blev ett rekordår vad gäller internationella publiceringar. ökad produktivitet utan bibehållen eller höjd kvalitet har dock ett begränsat värde. Därför månar vi om att utvärdera även de kvalitativa aspekterna av forskningen. Ett viktigt mått i sammanhanget är hur ofta vi får artiklar publicerade i de högt rankade tidskrifter som får störst genomslag i forskarvärlden. 

Nedan sammanfattar vi de kvantitativa och kvalitativa resultaten av vår forskning under 2015 och jämför dessa med tidigare år. Vi redovisar också hur vi går till väga för att genomföra utvärderingen. 

Utgivning på engelska

I normalfallet redovisas den egna forskningen i form av uppsatser på engelska. Efter att en uppsats genomgått en första kvalitetsgranskning ges den ut i IFN:s Working Paper-serie. Serien innehåller även uppsatser som utomstående forskare i huvudsak författar när de varit gästforskare vid IFN. I figur 1 anges antalet utgivna working papers åren 2001–2015. Antalet låg i genomsnitt på 22 per år till och med 2005. Från 2006 ökade antalet. År 2008 var ett absolut toppår i institutets historia med 56 utgivna working papers. De senaste tre åren har i genomsnitt 52 working papers givits ut. Under 2015 utgavs 51 stycken.

Figur1.jpg
Figur 1. Antal Working Papers utgivna vid IFN, 2001–2015.

Att mäta hur mycket som publiceras utanför IFN:s egen serie är inte lika enkelt. Vetenskapliga publikationer kan ta sig olika former. Det är dessutom önskvärt att justera för om arbeten är ensamförfattade eller skrivna med kollegor utanför IFN. En enkel summering av antalet publicerade tidskriftsartiklar och bokkapitel som givits ut i institutets digitala engelska särtrycksserie. Detta mått anges i figur 2 för perioden 2001– 2015. 2015 är ett absolut toppår i IFN:s historia med 70 publicerade arbeten. Figuren redovisar även antalet engelska särtryck korrigerade för medförfattare som inte är verksamma vid IFN. Även med denna korrigering är 2015 ett absolut toppår.

Här kan noteras att IFN-forskare medverkat i inte mindre än åtta bidrag till så kallade Handbooks inom ett antal olika fält. Detta är en god indikation på att många av IFN:s forskare har en stark internationell ställning och anses ha en god överblick över det rådande forskningsläget.

Figur2.jpg
Figur 2. Antal utgivna tidskriftsartiklar och bokkapitel på engelska, 2001–2015.

 

Figur 3 visar antalet publicerade peer review-granskade tidskriftsartiklar med och utan justering för externa medförfattare. Även här ser vi en kraftig ökning under senare år. 2015 publicerades 51 tidskriftsartiklar (31 med justering för externa medförfattare). Eftersom det finns en betydande eftersläpning från att en artikel blir accepterad för publicering till att den ges ut är antalet accepterade artiklar ett bättre mått på forskningsproduktiviteten under ett visst år. Från och med 2006 samlas denna information in och publiceras fortlö- pande på IFN:s webbplats. År 2015 antogs 62 artiklar och bokkapitel för publicering. 

Figur3.jpg
Figur 3. Antal artiklar i refereegranskade tidskrifter, 2001–2015.

 

Måtten ovan fångar olika aspekter av den kvantitet forskning som producerats vid IFN. Det är dock stora kvalitetsskillnader mellan olika tidskrifter och det är ett viktigt mål för IFN:s forskare att publicera sina arbeten i så högkvalitativa tidskrifter och bokserier som möjligt. Med enstaka undantag gäller att forskning som publiceras i ämnets topptidskrifter får ett mångdubbelt större genomslag. För att ta hänsyn till publikationernas kvalitet har vi utvecklat ett internt poängsystem, vilket redovisas i årsboken på sidan 60.

Figur 4 visar antalet kvalitets- och författarjusterade publiceringspoäng. Här ser vi en ökning i utfallet för denna avgörande aspekt av forskningen under senare år. Den kvalitetsjusterade poängen är 160 år 2015, vilket är exakt densamma som året innan. Vid justering för antalet externa medförfattare är dock poängen något lägre än 2014, vilket är det hittills bästa året i IFN:s historia. 

Figur4.jpg
Figur 4. Antal publiceringspoäng baserat på IFN:s poängskala 2001–2015.

 

IFN:s forskare publicerar även böcker och avhandlingar – se tabell 1. Under 2015 publicerades 8 böcker.


Tabell 1. Böcker och avhandlingar skrivna av IFN-forskare, 2007–2015.

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Böcker på engelska   2 4 3 2 4 1 2 1
Antologier på engelska 3 3 2 2 1 3 2 2 2
Böcker på svenska 2 1   1   4 2 8 4
Antologier på svenska 1 1 2 1 1 3 4 3 1
Totalt 6 7 8 7 4 14 9 15 8


Utgivning på svenska

Eftersom den akademiska ”tredje uppgiften”, dvs. att kommunicera sin forskning även utanför forskarsamhället, numera explicit ingår i IFN:s verksamhet har publikationer på svenska en väsentlig betydelse. I de flesta fall skriver forskarna artiklar för svenskspråkiga tidskrifter som Ekonomisk Debatt och Ekonomiska Samfundets Tidskrift, men skrivandet kanaliseras även genom samlingsvolymer, expertrapporter, utredningar och böcker. Ofta handlar det om att popularisera egen och andras forskning. Ett annat viktigt inslag är att på forskningsbasis analysera frågor av hög ekonomisk-politisk relevans. Vi ger ut dessa arbeten i institutets svenska särtrycksserie. År 2015 innehöll denna serie 15 publikationer.

För att ytterligare synliggöra insatser inom ramen för den tredje uppgiften listas numera också populärvetenskapliga artiklar och recensioner i svenska tidskrifter som Balans, Respons och Arena och i internationella magasin och skriftserier. Under 2015 publicerade IFN:s forskare 30 sådana bidrag, vilket är en mycket stor ökning jämfört med tidigare år. Den tidigare högsta noteringen är 17 skrifter i denna serie (2013).

För att på ett tydligt sätt samla uppsatser med stor relevans för aktuella näringslivsrelaterade frågeställningar finns sedan 2006 skriftserien IFN Policy Papers. I denna serie utkom fyra arbeten.

I serien Forskningsöversikter samlar vi kortare och längre rapporter som ger en översikt av forskningsläget på för IFN centrala områden (ingår ofta även i andra serier). Översikterna ska vara författade av IFN-forskare. De kortare bidragen har i regel publicerats i News from IFN. Övriga forskningsöversikter är ofta resultatet av de enskilda forskarnas samarbeten med myndigheter och andra uppdragsgivare. Under 2015 utkom 3 översikter.
 Figur5.jpg
Figur 5. Antal arbeten i IFN:s serie med svenska artiklar, 2001–2015.

IFN:s forskare deltar också i betydande grad i samhällsdebatten med egna inlägg i dagspress och andra tidningar. Totalt 56 debattartiklar publicerades under 2015, bland andra 16 bidrag i såväl Dagens Nyheter som i Svenska Dagbladet. Den tidigare toppnoteringen är från 2013, då 42 debattartiklar publicerades. 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se