Årsbok 2016

Forskningsproduktionen vid IFN 2001–2016

Produktiviteten har ökat väsentligt under de senaste åren. 2016 blev ett rekordår vad gäller internationella publiceringar.

IFN eftersträvar en hög forskningsproduktivitet. Ökad produktivitet utan bibehållen eller höjd kvalitet har dock ett begränsat värde. Därför månar vi om att utvärdera även de kvalitativa aspekterna av forskningen. Ett viktigt mått i sammanhanget är hur ofta vi får artiklar publicerade i de högt rankade tidskrifter som får störst genomslag i forskarvärlden.

På de följande sidorna sammanfattar vi de kvantitativa och kvalitativa resultaten av vår forskning under 2016 och jämför dessa med tidigare år. Vi redovisar också hur vi går till väga för att genomföra utvärderingen.
 

Utgivning på engelska

I normalfallet redovisas den egna forskningen i form av uppsatser på engelska. Efter att en uppsats genomgått en första kvalitetsgranskning ges den ut i IFN:s working paper-serie. Serien innehåller även uppsatser som utomstående forskare i huvudsak författar när de är gästforskare vid IFN. I figur 1 anges antalet utgivna working papers åren 2001–2016. Antalet låg i genomsnitt på 22 per år till och med 2005. Från 2006 ökade antalet. År 2008 var ett absolut toppår i institutets historia med 56 utgivna working papers. De senaste tre åren har i genomsnitt 50 working papers givits ut. Under 2016 utgavs 45 stycken.

Yearbook1
Figur 1. Antal Working Papers utgivna av IFN, 2001–2016.


Att mäta hur mycket som publiceras utanför IFN:s egen serie är inte lika enkelt. Vetenskapliga publikationer kan ta sig olika former. Det är dessutom önskvärt att justera för om arbeten är ensamförfattade eller skrivna med kollegor utanför IFN. En enkel summering ger antalet publicerade tidskriftsartiklar och kapitel i samlingsvolymer som givits ut i institutets digitala serie över engelska publicerade artiklar. Detta mått anges i figur 2 för perioden 2001–2016. 2016 publicerades 65 arbeten, vilket är det näst högsta antalet i IFN:s historia.

Yearbook2
Figur 2. Antal utgivna tidskriftsartiklar och bokkapitel på engelska, 2001–2016.
 

Figur 3 visar antalet publicerade peer review-granskade tidskriftsartiklar med och utan justering för externa medförfattare. Även här ser vi en kraftig ökning under senare år. 2016 publicerades 62 tidskriftsartiklar (37 med justering för externa medförfattare). Under 2016 publicerade forskarna, med undantag för tre bokkapitel, uteslutande i tidskrifter, vilket gör att antalet tidskriftsartiklar är det högsta för ett enskilt år i institutets historia.

Då det finns en betydande eftersläpning från att en artikel blir accepterad för publicering till att den ges ut är antalet accepterade artiklar ett bättre mått på forskningsproduktiviteten under ett visst år. Från och med 2006 samlas denna information in och publiceras fortlöpande på IFN:s webbplats. År 2016 antogs 54 artiklar och bokkapitel för publicering.

Yearbook3
Figur 3. Antal artiklar i peer review-granskade tidskrifter, 2001–2016.
 

Måtten ovan fångar olika aspekter av den kvantitet forskning som producerats vid IFN. Det är dock stora kvalitetsskillnader mellan olika tidskrifter och det är ett viktigt mål för IFN:s forskare att publicera sina arbeten i så högkvalitativa tidskrifter och bokserier som möjligt. Med enstaka undantag gäller att forskning som publiceras i ämnets topptidskrifter får ett mångdubbelt större genomslag. För att ta hänsyn till publikationernas kvalitet har vi utvecklat ett internt poängsystem.

Figur 4 visar antalet kvalitets- och författarjusterade publiceringspoäng. Här ser vi en ökning i utfallet för denna avgörande aspekt av forskningen under senare år. Den kvalitetsjusterade poängen är 176 år 2016, vilket är 15 poäng mer än 2015. Även vid justering för antalet externa medförfattare är poängen något bättre än för det tidigare toppåret 2014 (131 mot 129).

Yearbook4
Figur 4. Antal publiceringspoäng baserat på IFN:s poängskala 2001–2016.
 

IFN:s forskare publicerar även böcker och avhandlingar – se tabell 1. Under 2016 publicerades 14 böcker och avhandlingar. 


Tabell 1. Böcker och avhandlingar skrivna av IFN-forskare, 2007–2016.

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Böcker på engelska   2 1 3   1 1 2 1 4
Antologier på engelska 3 3 2 2 1 3 2 2 2  
Böcker på svenska 2 1   1   5 2 8 4 7
Antologier på svenska 1 1 2 1 1 3 4 3 1 1
Avhandlingar (lic. och dr.)   1 3   2 3   1 2 2
Totalt 6 8 8 7 4 15 9 16 10 14


Utgivning på svenska

Eftersom den akademiska ”tredje uppgiften”, det vill säga att kommunicera sin forskning även utanför forskarsamhället, ingår i IFN:s verksamhet har publikationer på svenska en väsentlig betydelse. I de flesta fall skriver forskarna artiklar för svenskspråkiga tidskrifter som Ekonomisk Debatt och Ekonomiska Samfundets Tidskrift, men skrivandet kanaliseras även genom samlingsvolymer, expertrapporter, utredningar och böcker. Ofta handlar det om att popularisera egen och andras forskning. Ett annat viktigt inslag är att på forskningsbasis analysera frågor av hög ekonomisk-politisk relevans. Vi ger ut dessa arbeten i institutets serie svenska publicerade artiklar. År 2016 innehöll denna serie 21 publikationer.

För att ytterligare synliggöra insatser inom ramen för den tredje uppgiften listas numera också populärvetenskapliga artiklar och recensioner i svenska tidskrifter som Balans, Respons, Axess och Arena och i internationella magasin och skriftserier. Under 2016 publicerade IFN:s forskare åtta sådana bidrag på svenska. Härutöver publicerades två artiklar på engelska, en artikel på tjeckiska och en artikel på finska.

För att på ett tydligt sätt samla uppsatser med stor relevans för aktuella näringslivsrelaterade frågeställningar finns sedan 2006 skriftserien IFN policy papers. I denna serie utkom två arbeten.

I serien Forskningsöversikter samlar vi kortare och längre rapporter som ger en översikt av forskningsläget på för IFN centrala områden (ingår i princip alltid i andra serier). Översikterna ska vara författade av IFN-forskare. De kortare bidragen har i regel publicerats i IFN:s Nyhetsbrev/Newsletter. Övriga forskningsöversikter är ofta resultatet av de enskilda forskarnas samarbeten med myndigheter och andra uppdragsgivare. Under 2016 utkom fem översikter.

Yearbook5 
Figur 5. Svenska publicerade artiklar, 2001–2016.


IFN:s forskare deltar också i betydande grad i samhällsdebatten med egna inlägg i dagspress och andra tidningar. Totalt 81 debattartiklar publicerades under 2016, varav 20 bidrag i Svenska Dagbladet och 12 i Dagens Nyheter. Den tidigare toppnoteringen är från 2015, då 56 debattartiklar publicerades. Därutöver har IFN:s forskare publicerat 22 artiklar i svenska tidningar i form av krönikor som inte bedömts som forskningsbaserade. Dessa finns listade på IFN:s webbplats under rubriken ”Övrigt på
svenska”.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se