Årsbok 2017

Forskningsproduktionen vid IFN 2017

Produktiviteten har ökat väsentligt under senare år. 2017 blev ännu ett rekordår vad gäller internationella publiceringar.

IFN eftersträvar en hög forskningsproduktivitet. Ökad produktivitet utan bibehållen eller höjd kvalitet har dock ett begränsat värde. Därför månar vi om att utvärdera även de kvalitativa aspekterna av forskningen. Ett viktigt mått i sammanhanget är hur ofta vi får artiklar publicerade i de högt rankade tidskrifter som får störst akademiskt genomslag.

Nedan sammanfattas de kvantitativa och kvalitativa resultaten av IFN:s forskning under 2017.
 

Utgivning på engelska

I normalfallet redovisas den egna forskningen i form av uppsatser på engelska. Efter att en uppsats genomgått en första kvalitetsgranskning ges den ut i IFN:s working paper-serie. Serien innehåller även uppsatser som utomstående forskare i huvudsak författar när de är gästforskare vid IFN.

I figur 1 anges antalet utgivna working papers åren 2001–2017. Antalet låg i genomsnitt på 22 per år till och med 2005. Från 2006 ökade antalet. År 2008 var ett absolut toppår i institutets historia med 56 utgivna working papers. De senaste tre åren har i genomsnitt cirka 50 papers givits ut. Under 2017 utgavs 48 stycken.

Figur1

Figur 1. Antal Working Papers utgivna av IFN, 2001–2017.


Att mäta hur mycket som publiceras utanför IFN:s egen serie är inte lika enkelt. Vetenskapliga publikationer kan ta sig olika former. Det är dessutom önskvärt att justera för om ett arbete skrivits tillsammans med kollegor utanför IFN. Det enklaste måttet utgörs av en summering av antalet publicerade tidskriftsartiklar och kapitel i samlingsvolymer. Detta mått anges i figur 2 för perioden 2001–2017. 2017 publicerades 74 arbeten, vilket är det högsta antalet i IFN:s historia.

Figur2

Figur 2. Antal utgivna tidskriftsartiklar och bokkapitel på engelska, 2001–2017.
 

Figur 3 visar antalet publicerade peer review-granskade tidskriftsartiklar med och utan justering för externa medförfattare. Även här ser vi en kraftig ökning under senare år. 2017 publicerades 68 tidskriftsartiklar (40 med justering för externa medförfattare). Även antalet tidskriftsartiklar är det högsta för ett enskilt år i institutets historia.

Då det finns en betydande eftersläpning från att en artikel blir accepterad för publicering till att den ges ut är antalet accepterade artiklar ett bättre mått på forskningsproduktiviteten under ett visst år. Från och med 2006 samlas denna information in och publiceras fortlöpande på IFN:s webbplats. År 2017 antogs 68 artiklar och bokkapitel för publicering (här kan dock en viss underrapportering förekomma).

Figur3

Figur 3. Antal artiklar i peer review-granskade tidskrifter, 2001–2017.
 

Måtten på föregående sida fångar olika aspekter av den kvantitet forskning som producerats vid IFN. Det är dock stora kvalitetsskillnader mellan olika tidskrifter och det är ett viktigt mål för IFN:s forskare att publicera sina arbeten i så högkvalitativa tidskrifter och bokserier som möjligt. Med enstaka undantag gäller att forskning som publiceras i ämnets topptidskrifter får ett mångdubbelt större genomslag. För att ta hänsyn till publikationernas kvalitet har vi utvecklat ett internt poängsystem.

Figur 4 visar antalet kvalitets- och författarjusterade publiceringspoäng. Den kvalitetsjusterade poängen är 197 år 2017, vilket är en ökning med 10 procent eller 18 poäng från 2016, som var det tidigare toppåret. Även vid justering för antalet externa medförfattare är 2017 ett toppår vad gäller publiceringspoäng (144 poäng jämfört med den tidigare högsta noteringen på 133).

Figur4

Figur 4. Antal publiceringspoäng baserat på IFN:s poängskala 2001–2017.
 

IFN:s forskare publicerar även böcker och avhandlingar – se tabell 1. Under 2017 publicerades 12 böcker och avhandlingar.


Tabell 1. Böcker och avhandlingar skrivna av IFN-forskare, 2008–2017.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Böcker på engelska 2 1 3 0 1 1 2 1 4 3
Antologier på engelska 3 2 2 1 3 2 2 2 0 0
Böcker på svenska 1 0 1 0 5 2 8 4 7 5
Antologier på svenska 1 2 1 1 3 4 3 1 1 1
Avhandlingar (lic. och dr.) 1 3 0 2 3 0 1 2 2 3
Totalt 8 8 7 4 15 9 16 10 14 12


Utgivning på svenska

Eftersom den akademiska ”tredje uppgiften”, dvs. att kommunicera sin forskning även utanför forskarsamhället, ingår i IFN:s verksamhet, har publikationer på svenska en väsentlig betydelse. I de flesta fall skriver forskarna artiklar för svenskspråkiga tidskrifter som Ekonomisk Debatt och Ekonomiska Samfundets Tidskrift, men skrivandet kanaliseras även genom samlingsvolymer, expertrapporter, utredningar och böcker. Ofta handlar det om att popularisera egen och andras forskning. Ett annat viktigt inslag är att på forskningsbasis analysera frågor av hög ekonomisk-politisk relevans. Vi ger ut dessa arbeten i institutets serie svenska publicerade artiklar. År 2017 innehöll denna serie 31 publikationer.

För att ytterligare synliggöra insatser inom ramen för den tredje uppgiften listas numera också populärvetenskapliga artiklar och recensioner i svenska tidskrifter som Balans, Respons och Axess och i internationella magasin och skriftserier. Under 2017 publicerade IFN:s forskare 15 sådana bidrag på svenska och 10 artiklar på engelska.

För att på ett tydligt sätt samla uppsatser med stor relevans för aktuella näringslivsrelaterade frågeställningar finns sedan 2006 skriftserien IFN policy papers. I denna serie utkom fem arbeten.

I serien Forskningsöversikter samlar vi kortare och längre rapporter som ger en översikt av forskningsläget på för IFN centrala områden (ingår i princip alltid i andra serier). Översikterna ska vara författade av IFN-forskare. De kortare bidragen har i regel publicerats i IFN:s Nyhetsbrev/Newsletter. Övriga forskningsöversikter är ofta resultatet av de enskilda forskarnas samarbeten med myndigheter och andra uppdragsgivare. Under 2017 utkom tre översikter.

Figur5 

Figur 5. Svenska publicerade artiklar, 2001–2017.


IFN:s forskare deltar också i betydande grad i samhällsdebatten med egna inlägg i dagspress och andra tidningar. Totalt 69 debattartiklar publicerades under 2017, varav 11 bidrag i Svenska Dagbladet och 28 i Dagens Nyheter. Därutöver har IFN:s forskare publicerat 18 artiklar i nordiska tidningar i form av krönikor som inte bedömts som forskningsbaserade. Dessa finns listade på IFN:s webbplats under rubriken Övrigt på svenska.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se