Årsbok 2017

Forskning för näringslivet

Forskarna på IFN visar vilka hinder som kan tas bort för att vi ska få ett entreprenörskap som blomstrar, säger Michael Treschow, styrelseordförande IFN. Detta är bra för företagen.

Michael Treschow förklarar att han under sina många år i näringslivet har sett hur det fria samhället hotats, gång på gång.

– I dag känner jag igen mycket från 1970-talet. Då handlade det om löntagarfonder. Nu är det frågan om vinst i välfärden. Det är samma sak fast i olika skepnader.

Michael Treschow säger att vi måste kämpa för fri företagsamhet och en fungerande marknadsekonomi. Och att vi måste lära av historien.

– Det ser alltid så oskyldigt ut i början, som nu när många vill reglera den privata välfärdssektorn – lite mer. Men det fungerar inte. Människor tar i dag valfriheten för given och inser inte att om vi reglerar vinsterna i välfärdssektorn så inskränker vi samtidigt valfriheten. Här kommer IFN in i bilden för att med forskning hjälpa oss att förstå de ekonomiska konsekvenserna av lagar och regler. Förutsättningarna för entreprenörskap och företagande får inte glömmas bort.

Men han skiljer på att vara pro market och att vara pro business. Det förra innebär att fria och korrekt reglerade marknader skapar välstånd. Det senare är ett försvar av enskilda företagsintressen. IFN står för pro market, något som i längden bidrar till pro business, förklarar Treschow:

– På IFN visar forskarna vad lagar och förordningar ger för effekter i samhället. De hjälper lagstiftarna att föreslå vilka hinder som bör plockas bort för att entreprenörskap ska blomstra. Det är bra för näringslivet, vilket i sin tur är bra för företagen och därmed bra för alla oss svenskar!

Forskning kan ske i företag, då handlar det ofta om produktutveckling och hur företagen ska kunna sälja sina varor, förklarar Michael Treschow. Det kan även vara frågan om uppdragsforskning på universitet och högskolor. Men oberoende forskning om näringslivet, som görs på IFN, är något annat. Här studerar och visar forskarna på de mekanismer som gör att marknadsekonomin fungerar på ett bra sätt så att företag kan växa, skapa jobb och bidra till välståndet i samhället.

Vad har du tagit med dig från näringslivet till IFN?

– Företagare är vana att vara flexibla. Fungerar inte det ena så fungerar kanske det andra. Denna dynamik har jag försökt ta med mig till styrelsearbetet på IFN.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se