Årsbok 2010

Publika aktiviteter

Att göra våra forskningsresultat tillgängliga för personer utanför forskarvärlden är en prioriterad del av IFN:s verksamhet. Vårt långsiktiga mål är att vara en aktör med starkt förtroende hos ledande beslutsfattare, experter och opinionsbildare.

Vår kommunikation styrs främst av nya resultat inom forskningen och inte av debattens svängningar. Utifrån detta strävar vi efter att hitta former för vår kommunikation som möjliggör resonemang och dialog. Personliga möten med experter, seminarier för en initierad publik och nyhetsbrev med artiklar och referat är exempel på kanaler och forum som vi prioriterar för att sprida forskningen och göra den tillgänglig.

Grunden för våra aktiviteter är alltid gedigen forskning. De journalister, politiker och experter som söker sig till oss kan därför vara säkra på att våra resultat och slutsatser bottnar i kvalitetssäkrade studier.

 

Policyseminarier

Onsdagen den 10 februari 2010
En inblick i Vita Huset genom presidentens högste ekonomiske rådgivare

Medverkande: Edward P. Lazear, professor, Stanford University.

Onsdagen den 10 februari anordnade IFN ett mycket välbesökt seminarium med professor Edward P. Lazear där han delade med sig av erfarenheter från sin tid som högste ekonomiske rådgivare (Chief Economic Adviser) till president George W. Bush åren 2006 till 2009. I dag är han verksam vid Stanford University och Hooverinstitutet, en inflytelserik tankesmedja i USA. Edward Lazear är i sin forskning känd för att ha introducerat området Personnel Economics inom nationalekonomin och är grundaren av Journal of Labor Economics. Seminariets fokus låg på den finansiella krisen, hur den inleddes våren 2008 samt hur den amerikanska administrationen arbetade för att motverka krisens spridning och effekter. Lazear gav sin syn på varför finanskrisen inträffade och hur framtida ekonomiska kriser kan förebyggas. Lazear betonade att krisen inte kunde förutses och att den finansiella sektorn agerat utifrån tron att bostäder ökar i värde generellt, vilket också är fallet över tid. Vidare ansåg han att ingen enskild aktör eller händelse kan pekas ut som den enda förklaringen till den ekonomiska krisen, inte ens med facit på hand.

Läs mer

 

Onsdagen den 17 februari 2010
Håller dörren på att stängas för utländska direktinvesteringar?

Medverkande: Handelsminister Ewa Björling, statssekreterare Gunnar Wieslander, Securitas vd Alf Göransson, tankesmedjan FORES chef Martin Ådahl, samt IFN-forskarna Lars Oxelheim, Lars Persson och Fredrik Sjöholm.

För att öka kunskapen om läget för utländska direktinvesteringar arrangerade IFN onsdagen den 17 februari ett frukostseminarium.

Den ekonomiska krisen minskade både viljan och förmågan att investera i andra länder. Samtidigt som efterfrågan på tjänster och varor har minskat har det även varit betydligt svårare att finansiera utländska företagsförvärv, då den finansiella oron gjort bankerna mindre benägna att bevilja stora krediter. Den ekonomiska krisen har även skapat utrymme för en mer protektionistiskt sinnad politik där länder blivit mer negativt inställda till utländska företagsförvärv av inhemska företag.

Några av frågorna som lyftes var hur Sverige skall agera gentemot länder med en protektionistisk och restriktiv handelspolitik. Fredrik Sjöholm svarade att Sverige som är ett litet land, och därmed har en liten inhemsk marknad, inte har utrymme för att inta en protektionistisk hållning. Sverige bör därför agera konsekvent för den fria marknaden oavsett handelspartner. En annan frågeställning var huruvida statlig reglering alltid är av ondo och om det inte finns situationer där statlig intervention kan vara berättigad. Svaren blev bl.a. att faran med statlig reglering och en nationalistisk och populistisk politik är att den riskerar att upprätthålla ineffektiva och olönsamma företag.

Läs mer

 

Fredagen den 7 maj 2010
Government Size and Implications for Economic Growth

Medverkande: Andreas Bergh, Magnus Henrekson och Richard Rogerson.

Magnus Henrekson och Andreas Bergh presenterade sin nya bok Government Size and Implications for Economic Growth på Capitol Hill i Washington på ett seminarium som arrangerades av American Enterprise Institute, vars förlag ger ut boken. Inbjudna deltagare var kongressledamöter och sakkunniga experter. I seminariet medverkade även professor Richard Rogerson från Arizona State University som presenterade sin nya bok The Impact of Labor Taxes on Labor Supply.

 

Tisdagen den 11 maj 2010
Effekter av anställningsskydd – vad säger forskningen?

Medverkande: Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv, Lena Westerlund, LO, samt docent Per Skedinger, IFN. Moderator var Niklas Ekdal.

Seminariet anordnades utifrån Per Skedingers nya bok Employment Protection Legislation: Evolution, Effects, Winners and Losers. Per Skedinger inledde seminariet med att konstatera att anställningsskyddet är ett kontroversiellt ämne, högaktuellt i kristider, men också ett viktigt forskningsområde inom nationalekonomin.

Syftet med anställningsskyddet är att skapa trygghet på arbetsmarknaden och dämpa de kraftiga fluktuationer som hög- respektive lågkonjunktur har på sysselsättningen.

Lagstiftningen om anställningsskydd i Sverige och andra länder reglerar bl.a. tillsvidareanställning, visstidsanställning och kollektiva uppsägningar. Skedinger pekade på att anställningsskyddet medför ökade kostnader för arbetsgivaren när personalstyrkan behöver anpassas, vilket påverkar incitamenten för både arbetsgivare och arbetstagare. Nivån på sysselsättningen eller arbetslösheten i stort påverkas nödvändigtvis inte, men strukturomvandlingen går långsammare, personalomsättningen minskar och marginalgrupper som ungdomar, invandrare och funktionshindrade missgynnas enligt den internationella forskningen.

Lena Westerlund betonade att arbetsgivarna har ett stort handlingsutrymme innan LAS ”tar vid” i och med förhandlingsmöjligheter med facket. Hon ansåg inte heller att det finns någon koppling mellan anställningsskydd och den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige.

Stefan Fölster välkomnade Skedingers nya bok eftersom han ansåg att det behövs mer forskningsunderlag för att lyfta diskussionen som enligt honom tidigare mest har utgått från tyckande. Han hänvisade också till den undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort och som visar att en tiondel inte klarar av sina jobb samtidigt som en tiondel själva anger att de inte trivs men inte vågar byta arbete. LAS blir därmed en ekonomisk kostnad som försvårar strukturomvandling enligt Stefan Fölster.

Läs mer

 

Tisdagen den 25 maj 2010
Venture Capital, Entrepreneurship and Public Policy

Medverkande: Josh Lerner, professor, Harvard Business School.

Tisdagen den 25 maj anordnade IFN i samarbete med Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket ett akademiskt seminarium med årets mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research, professor Josh Lerner. Lerner ägnade seminariet åt att diskutera affärssänglarnas betydelse för entreprenörskap och företagsutveckling.

Lerner började med att slå fast att ett flertal finansiella institutioner kan vara av betydelse för att utveckla entreprenöriella företag. Trots att affärsänglar är en viktig källa för att utveckla företag finns det relativt lite skrivet om dessa inom akademin, och det som finns är framför allt teoretiska bidrag. En anledning till detta är att det är svårt att få tag på empiri om affärsänglarnas aktiviteter. Om man empiriskt vill analysera effekten av affärsänglar med ekonometriska metoder uppkommer också en rad metodologiska problem. Josh Lerner har i sin forskning försökt lösa dessa problem och han har också kunnat visa att affärsänglarna tycks ha bidragit positivt till företags utveckling vad gäller t.ex. möjligheten till överlevnad och graden av tillväxt.

Läs mer

 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se