Årsbok 2010

VD har ordet

Vår vision är att leverera forskning av högsta internationella kvalitet på områden av central betydelse för näringslivets utveckling. Vi betonar därför vikten av näringspolitisk relevans i frågeställningarna och förmågan att kommunicera resultaten till forskarkollegor, ledande beslutsfattare och opinionsbildare.

Förmågan att ställa och svara på näringspolitiskt relevanta frågor är vårt viktigaste konkurrensmedel.

Fokuseringen på policyrelevant forskning innebär inte att vi tummar på den vetenskapliga kvaliteten. Vår ambition är alltid att använda de bästa tillgängliga analysverktygen för att identifiera nya och viktiga ekonomiska samband och effekter. Detta är enda vägen att generera kunskap av värde, en kunskap som därigenom kommer att påverka såväl framstående forskare som ledande experter och beslutsfattare.

Exempel på sådan forskning som IFN-forskare färdigställt under året är studier om de svenska toppinkomsternas utveckling, om effekterna av företagsfinansiering med riskkapital och om Ipred-lagens effekter på fildelning och försäljning av musik och film.

Forskningsmässigt, finansiellt och personellt står IFN starkt. Vi kan visa på fortsatt hög produktivitet under året som gått. Under 2010 har vi publicerat 38 artiklar i internationella forskningstidskrifter och antologier varav tre i de högst rankade tidskrifterna i sina fält. Därtill har vi givit ut 40 working papers.

Hur väl vi klarar oss i konkurrensen måste också utvärderas genom att vi jämför oss med andra institutioner. Den mest heltäckande och lättillgängliga jämförelsen görs av RePEc (Research Papers in Economics, www.repec.org). Inom EU fanns i slutet av förra året 2 196 institutioner och 13 349 författare registrerade och rangordnade i detta system. 114 svenska institutioner var registrerade och IFN ligger sedan ett par år tillbaka stabilt parkerat på en tredjeplats efter Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Om vi på EU-nivån tar bort hela skolor/universitet ligger IFN på plats 38 av drygt 2 000 institutioner.

Vid en jämförelse med institutioner som inte tillhör universitet eller stora offentliga organisationer som OECD eller ECB, ligger vi på fjärde eller femte plats i Europa. Om vi begränsar jämförelsen till rent privata forskningsinstitut så är det bara två som ligger före oss: det dubbelt så stora Institute for Fiscal Studies i London och Institute for the Study of Labor (IZA) i Bonn med 60 egna forskare och 900 affilierade.

Med respekt för alla svårigheter med kvantitativa jämförelser av detta slag ger RePEc ändå en tydlig signal om att vi för närvarande är konkurrenskraftiga. Att konsolidera dagens höga produktivitet och kvalitet i forskningen är en krävande utmaning. Till följd av det stora antalet aktörer och den kraftiga specialiseringen räcker det inte att göra god forskning. Det krävs betydande profilering av den enskilde forskaren i form av konferenspresentationer, externa seminarier och nätverkande för att få fullt genomslag för det egna arbetet. Vi har därför fortsatt arbetet med att få in våra forskare i de viktigaste internationella forskarnätverken och att bjuda in fler ledande gästforskare inom våra områden. Våren 2010 gästade bland annat Christopher A. Pissarides oss och talade om ”Welfare Policy and the Distribution of Hours of Work”. Bara ett par månader senare belönades han med Nobelpriset i ekonomi. Som ett led i arbetet med att stärka institutets samverkan med internationellt ledande forskare har vi även 2010 arrangerat egna internationella konferenser.

Ett annat sätt att ge vidare spridning åt IFN:s forskning är när våra forskare går vidare till nya akademiska miljöer. Under 2011 kommer två av IFN:s medarbetare att tillträda som professorer – Daniel Waldenström blir professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet medan Fredrik Sjöholm blir professor i internationell ekonomi vid Lunds universitet. Även om vi beklagar förlusten av dem som kollegor, ser vi också deras utnämningar som ett gott betyg för vår forskningsmiljö.

På försommaren 2010 arrangerade elmarknadsgruppen vid IFN doktorandkursen ”Empirical Methods in Industrial Organization and Energy Economics”. Kursen leddes av professor Frank A. Wolak, Stanford University, och ägde rum på Handelshögskolan i Stockholm. Syftet med kursen var att introducera studenterna till statistiska metoder for att undersöka elmarknader, bland annat vid skattning av konkurrens. Kursen var en stor framgång med ett 50-tal deltagare från de nordiska länderna.

Ett viktigt mål för vår verksamhet är att vara en källa till kunskap och information om näringslivets förutsättningar och utveckling. Flertalet av institutets forskare har under året bjudits in som experter till en mängd olika policyseminarier och samtal i syfte att ge beslutsfattare bättre underlag i sina ställningstaganden. Att forskarna samtidigt aktivt arbetat med att kommunicera sina forskningsresultat till en bredare publik märks i IFN:s mediegenomslag och det höga antal debattartiklar som publicerats i svenska tidningar.

 
Magnus Henrekson

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se