Årsbok 2011

Vd har ordet

Utmärkande för IFN:s forskning är att det är frågeställningen som är utgångspunkten, inte att vi råkar komma över ett oexploaterat datamaterial eller en mer eller mindre godtycklig frågeställning som lämpar sig för en teoretisk djupdykning.

Det räcker inte att en viss studie kan förväntas fascinera en snäv grupp av forskare. De frågor vi väljer ska vara relevanta för näringslivets utveckling, utan att vi för den skull tummar på kvalitetskraven. Forskningen vi gör måste vara av högsta internationella kvalitet. Dessutom har vi ålagt oss att ta den tredje uppgiften på allvar – att kommunicera resultaten och såväl bredda som fördjupa kunskaperna hos ledande beslutsfattare, opinionsbildare och en intresserad allmänhet.

Exempel på forskning som IFN-forskare färdigställt under året är studier om hur och varför städer blir allt viktigare tillväxtmotorer och effekterna av offentlig upphandling av välfärdstjänster. Andra exempel är studier om sysselsättningseffekter av anställningsskydd, hur graden av entreprenörskap bör mätas och hur den svenska modellen för bolagsstyrning påverkats av en global finansmarknad.

Forskningsmässigt, finansiellt och personellt står IFN starkt. Vi kan visa på fortsatt hög produktivitet under året som gått, då vi publicerade 46 artiklar (jämfört med 38 artiklar 2010) i internationella forskningstidskrifter och antologier varav tre i de högst rankade tidskrifterna i sina fält. Därtill gav vi ut 36 working papers. Hur väl vi klarar oss i konkurrensen måste också utvärderas genom att vi jämför oss med andra institutioner. Den mest heltäckande och lättillgängliga jämförelsen görs av RePEc (Research Papers in Economics, http://repec.org) som är en webbplats där i stort sett alla aktiva nationalekonomiska forskare i världen är registrerade. Inom EU är f.n. 2 385 institutioner och 15 345 författare registrerade och rangordnade i detta system. Drygt 100 svenska institutioner är registrerade och IFN kämpar med Riksbanken om tredjeplatsen efter Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Vid en jämförelse med institutioner som inte tillhör universitet eller stora offentliga organisationer som OECD eller ECB, ligger vi på femte plats i Europa. Begränsar vi jämförelsen till rent privata forskningsinstitut är det bara två som ligger före oss: det avsevärt större Institute for Fiscal Studies i London och Institute for the Study of Labor (IZA) i Bonn med 60 egna och 900 affilierade forskare. Om vi jämför med alla institutioner på EU-nivå ligger IFN på plats 39 av närmare 2 400 institutioner.

Med respekt för alla svårigheter med kvantitativa jämförelser av detta slag, så ger RePEc ändå en tydlig signal om att vi för närvarande är konkurrenskraftiga. Att konsolidera dagens höga produktivitet och kvalitet i forskningen är en krävande utmaning. Till följd av det stora antalet aktörer och den kraftiga specialiseringen räcker det inte att göra god forskning. Det krävs betydande profilering av den enskilde forskaren i form av konferenspresentationer, externa seminarier och nätverkande för att få fullt genomslag.

Vi har därför fortsatt arbetet med att få in våra forskare i de viktigaste internationella forskarnätverken och att bjuda in fler ledande gästforskare inom våra områden för att forska hos oss i Stockholm, vilket i flera fall leder till regelrätta samarbeten med våra egna forskare. För att stärka institutets samverkan med internationellt ledande forskare har vi även 2011 arrangerat egna internationella konferenser, såsom konferensen Entrepreneurship, Firm Growth and Ownership Change i Vaxholm i juni. IFN var också en av arrangörerna av International Association for Energy Economics stora årskonferens, som ägde rum i Stockholm på försommaren. Flera av studierna inom ramen för vårt samarbete med Entreprenörskapsforum, Entrepreneurship, Industrial Development and Growth, har färdigställts under året. I detta projekt har fem av IFN:s forskare samförfattat med ledande internationella forskare på området, Även här genomfördes en gemensam internationell konferens under året.

Ett annat sätt att ge spridning åt IFN:s forskning är när våra forskare går vidare till nya akademiska miljöer. Under 2011 tillträdde två av IFN:s medarbetare som professorer – Daniel Waldenström vid Uppsala universitet och Fredrik Sjöholm vid Lunds universitet. Helena Svaleryd gick efter nästan sju år vid IFN vidare till en forskartjänst på Uppsala universitet och Harald Edquist blev forskningsledare vid tankesmedjan FORES.

Även om vi saknar dem som kollegor, ser vi deras utnämningar som ett gott betyg för vår forskningsmiljö. Vi har också under året rekryterat fyra nya forskare.

En viktig uppgift för IFN:s ledning under 2011 har varit att säkra den långsiktiga finansieringen av institutets forskningsprogram. Särskilt kan nämnas att IFN fått två större anslag från Vetenskapsrådet samt ett nytt femårigt anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (4,5 mkr per år) för forskningsprogrammet Globaliseringen och företagen, ett nytt flerårigt anslag från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, ytterligare fem års grundfinansiering från Almega till programmet Tjänstesektorns ekonomi och ett anslag på 6 mkr till projektet Skatter, entreprenörskap och företagande. Intresset från de många finansiärerna ser vi som ett tecken på att institutet förmår leverera och kommunicera forskning av hög relevans för näringslivet. De anslag som institutet fått under året är också ett kvitto på vår starka vetenskapliga ställning och internationellt konkurrenskraftiga forskningsproduktion.

Magnus Henrekson

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se