Årsbok 2012

Forskning med hög kvalitet

IFN:s vision är att leverera forskning av högsta internationella kvalitet på områden av central betydelse för näringslivets utveckling. Vi betonar därför vikten av näringspolitisk relevans i frågeställningarna och förmågan att kommunicera resultaten till forskarkollegor, ledande beslutsfattare och opinionsbildare. Förmågan att ställa och svara på näringspolitiskt relevanta frågor är vårt viktigaste konkurrensmedel.

Policyrelevant forskning och vetenskaplig kvalitet står inte i motsatsställning till varandra. Tvärtom. Vår ambition är alltid att använda de bästa tillgängliga analysverktygen för att identifiera nya och viktiga ekonomiska samband och effekter. Så genereras kunskap av långsiktigt värde, en kunskap som såväl framstående forskare som ledande experter och beslutsfattare kan dra nytta av.

Forskningsmässigt, finansiellt och personellt står IFN starkt. Under året som gått publicerade vi 53 artiklar (jämfört med 46 artiklar 2011) i internationella forskningstidskrifter och antologier varav två i de allra högst rankade tidskrifterna på sina respektive områden (se även sid. 78–81) Både vad gäller antalet utgivna arbeten och enligt vårt eget kvalitetsjusterade outputmått ligger vi högre än 2009, det tidigare toppåret i IFN:s historia. Därtill gav vi under året ut 55 working papers, vilket är det näst högsta antalet någonsin.

Inom EU fanns i slutet av 2012 cirka 2 500 institutioner och drygt 16 000 författare registrerade och rangordnade i det s.k. RePEcsystemet. Om vi jämför med alla institutioner på EU-nivå ligger IFN runt femtionde plats. Begränsar vi jämförelsen till rent privata forskningsinstitut är det bara två som ligger före oss: Institute for Fiscal Studies i London och Institute for the Study of Labor (IZA) i Bonn med över 600 registrerade forskare.

Trots svårigheter med kvantitativa jämförelser ger RePEc ändå en tydlig signal om att vi är konkurrenskraftiga. Att konsolidera dagens höga produktivitet och kvalitet i forskningen är en krävande utmaning. Till följd av det stora antalet aktörer och den kraftiga specialiseringen räcker det inte med relevanta forskningsresultat. Det krävs profilering av den enskilde forskaren i form av konferenspresentationer, externa seminarier, medverkan i media och nätverkande för att få fullt genomslag.

Vi fortsätter därför att arbeta med att introducera våra forskare i de viktigaste internationella forskarnätverken och att bjuda in ledande forskare inom våra områden för att forska hos oss i Stockholm. Det senare har i flera fall lett till regelrätta samarbeten med IFN-forskare. Som ett led i arbetet med att stärka institutets samverkan med internationellt framstående forskare har vi under 2012, liksom tidigare år, arrangerat en internationell konferens i Vaxholm: Globalization, Organization and the Ownership of Firms.

Samarbete med andra är en självklarhet för oss som forskningsinstitution. Våra forskare publicerar artiklar tillsammans med kollegor från andra institutioner och flera av forskarna undervisar på olika universitet och högskolor. IFN samarbetar även med andra organisationer.

Studierna inom ramen för vårt samarbete med Entreprenörskapsforum, Entrepreneurship, Industrial Development and Growth, slutfördes under året. Samarbetet resulterade i totalt nio vetenskapliga artiklar som publiceras i ett temanummer i tidskriften Industrial and Corporate Change i början av 2013. 

Det fleråriga samarbetet med SNS, inom ramen för projektet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle, kom under hösten 2012 igång på allvar med flera aktiviteter. Det är glädjande att se att projektet har en god finansiering med en bred krets av finansiärer.

Under året har flera nya forskare rekryterats: Åsa Hansson, Per Hjertstrand, Martin Olsson och Martin Ljunge. Vi har också ett par nya affilierade forskare, inte minst professor Alexander Ljungqvist, New York University, en entreprenörskapsforskare i den absoluta världstoppen.

Ett viktigt mål för vår verksamhet är att vara en källa till kunskap och information om näringslivets förutsättningar och utveckling. Flertalet av institutets forskare har under året bjudits in som experter i en mängd olika policyseminarier och samtal i syfte att ge beslutsfattare bättre underlag i sina ställningstaganden. Att forskarna samtidigt aktivt arbetat med att kommunicera sina forskningsresultat till en bredare publik märks i IFN:s mediegenomslag och det stora antal debattartiklar som publicerats i ledande svenska tidningar. Som framgår av sammanställningen på sid. 115 är IFN i framkant vad gäller inlägg på DN Debatt av akademiskt verksamma ekonomer.

Överhuvudtaget var 2012 ett rekordår för publicering på svenska. Under året publicerades inte mindre än 33 publikationer och till detta kan läggas fyra böcker och tre antologier med IFNforskare som redaktörer.

Större anslag har under året erhållits från bl.a. Handelns Utvecklingsråd och FAS. Att våra forskare är konkurrenskraftiga i den ständiga jakten på anslag är också ett kvitto på god kvalitet och produktivitet. Samtidigt är finansieringen en av våra största utmaningar. Verksamheten kan inte rationaliseras i vanlig mening och i den mån den tekniska utvecklingen gör att forskare kan jobba effektivare och göra mer, så innebär detta bara att ribban höjs i motsvarande grad. Något som på kort sikt möjligtvis lägger sordin på utvecklingen men som i ett längre perspektiv innebär att nya horisonter kan öppnas för både forskarna och forskningen.


Magnus Henrekson

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se