Årsbok 2005/2006

Publika aktiviteter

I samband med namnbytet beslöt institutets ledning att öka inslaget av utåtriktade aktiviteter. Detta för att tillgängliggöra vår forskning för de opinionsbildare och beslutsfattare som löpande bevakar näringslivets villkor och utveckling.

För att åstadkomma detta har inslaget av policyinriktade rapporter och seminarier ökat. Dessutom erbjuder vi aktuell information om vår forskning via en ny hemsida, ett nyhetsbrev och debattartiklar.

För att kommunicera framgångsrikt med omvärlden har vi stärkt kompetensen inom organisationen. Flertalet av våra forskare har under året genomgått skriv-, talar- och medieträningar.

På de följande sidorna presenterar vi de aktiviteter som varit centrala i vår utåtriktade verksamhet under 2006.

 

Den 3:e uppgiften

IFNs långsiktiga mål är att vara en aktör med högt förtroende bland ledande beslutsfattare, experter och opinionsbildare. Kortsiktig publicitet får därmed aldrig gå före långsiktig trovärdighet. Vår kommunikation styrs av nya resultat inom forskningen, inte av debattens svängningar.

Av samma skäl söker vi kommunikationsformer som bygger på resonemang och dialog. Personliga möten med experter, seminarier för en initierad publik och ett kunskapsorienterat nyhetsbrev är alla exempel på kanaler och forum som kan göra forskningen rättvisa.

Som bas för våra aktiviteter finns alltid gedigen forskning. Journalister, politiker och experter som söker sig till oss kan vara säkra på att våra resultat och slutsatser bottnar i kvalitetssäkrad forskning. 

 


   

1. VIP-fest vid namnbyte

Den 22 maj 2006 samlade IFN över 100 gäster på Armémuseum i Stockholm för att lansera det nya namnet och viktiga verksamhetsförändringar liksom för att bjuda på mat och underhållning.

Vår nytillträdde vd Magnus Henrekson presenterade motiven för ett namnbyte och aktuella förändringar inom institutet. Programcheferna Mattias Ganslandt och Lars Persson introducerade institutets nya forskningsprogram och en panel av samhällsdebattörer tog sig an frågan om nationalekonomernas roll i samhällsdebatten. Avslutningsvis bjöd docent Anna Sjögren på ett musikaliskt stycke om forskarens vedermödor.

 Läs mer

 

2. Policyseminarier

Måndagen den 27 mars 2006
Är staten en skicklig aktör på riskkapitalmarknaden?

Rapport: Innovation Performance and Government Financing
 IFN Working Paper nr 664

Medverkande:
Tom Berggren, vd, Svenska Riskkapitalföreningen
Peter Holmstedt, vd, Innovationsbron
Roger Svensson, docent, IFN

Frågeställningar: I Sverige behövs kapital till de många småskaliga projekt som kan bli framtidens produkter och företag. Därför satsar staten närmare två miljarder på såddfinansiering under en tioårsperiod för att främja innovationer och företagande via bl a Innovationsbron och ALMI. Vid seminariet visade Roger Svensson att patent med statlig såddfinansiering har en låg sannolikhet att kommersialiseras och förnyas. Patent med statliga villkorslån har dessutom ett sämre vinstutfall – givet att de kommersialiseras. 

 

Onsdagen den 14 juni 2006 
Den svenska modellen för företagsägande vid skiljevägen

Rapport: Den svenska modellen för företagsägande och företagskontroll vid skiljevägen
 IFN Policy Paper nr 1

Medverkande:
Magnus Henrekson, vd, IFN
Tomas Nicolin, vd, Alecta
Marcus Storch, ordförande, Nobelstiftelsen, vice ordförande, Axel Johnson AB och Axfood AB

Frågeställningar: Den svenska modellen för ägande och kontroll utmanas av snabba omvärldsförändringar. Främst är det globaliseringen och utvecklingen på de finansiella marknaderna som tvingar fram en nyordning. Samtidigt framför EU-kommissionen kritik mot det svenska systemet med A- och B-aktier. Med utgångspunkt i en studie av Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson, som beskriver den svenska ägar- och kontrollmodellens framväxt, diskuterade de medverkande alternativa vägar för att främja ett aktivt, ansvarsfullt och engagerat ägande. Måndagen den 25 september 2006 
Strategier i konkurrensen om utländska investeringar

Rapport: Effektivitetseffekter av utländska direktinvesteringar
 ITPS Arbetsrapport R2006:004

Medverkande:
Mathias Herzing, ekon dr, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Lars Mattila, tf utredningschef, Invest in Sweden Agency
Pehr-Johan Norbäck, docent, IFN
Lars Persson, docent, IFN
Magnus Runnbeck, utredningschef, Invest in Sweden Agency

Frågeställningar: Vilka effekter har det ökade inslaget av utländska direktinvesteringar fört med sig i den svenska ekonomin? Varför sjunker inflödet av investeringar i dagsläget och vilka strategiska vägval krävs för att locka nya investeringar i framtiden? Vid seminariet presenterade institutets forskare en översikt av den nationalekonomiska forskning som studerar drivkrafterna bakom utländska direktinvesteringar och vilka effektivitetseffekter som är förväntade på näringslivet i ett mottagarland. Representanter för Invest in Sweden Agency kommenterade studien utifrån sina praktiska erfarenheter av att locka utländska investeringar till Sverige.

 Läs mer

 


Måndagen den 20 november 2006 
Globalisering av tjänsteproduktionen – implikationer för en liten öppen ekonomi

Medverkande:
Ordförande: Mattias Ganslandt, docent, IFN
Huvudtalare: Sten Tolgfors, handelsminister

Talare:
Bernard Hoekman, fil dr, World Bank
Peter Lageson, vice vd, IBX Europe
J Bradford Jensen, fil dr, Institute for International Economics, Washington
Catherine L Mann, fil dr, Institute for International Economics, Washington
James R Markusen, professor, Department of Economics, University of Colorado at Boulder
Keith E Maskus, professor, Department of Economics, University of Colorado at Boulder
Lars Persson, docent och vice vd, IFN

Panel:
Magnus Henrekson, professor och vd, IFN
Peter Lageson, vice vd, IBX Europe
Richard Murray, chefekonom, Statskontoret
Karin Pilsäter, riksdagsledamot och ordförande i näringsutskottet

Frågeställningar: Internationell handel och utländska direktinvesteringar i tjänsteproduktionen ökar i rask takt. Denna förändring påverkar små öppna ekonomier och har en fundamental effekt på såväl anställda som företag. Även konsumtionen i den privata och offentliga sektorn berörs när konkurrensen ökar. Huvudsyftet med konferensen var att fokusera på effekterna av denna förändringsprocess.

 Läs merTorsdagen den 7 december 2006 
Rikare kan ingen vara – ny studie om toppinkomsternas utveckling i Sverige

Rapport: The Evolution of Top Incomes in an Egalitarian Society; Sweden, 1903–2004 
 IFN Working Paper nr 667

Medverkande:
Magnus Henrekson, professor och vd, IFN
Sofia Nerbrand, chefredaktör, Magasinet Neo
Jesper Roine, fil dr, Handelshögskolan i Stockholm
Daniel Waldenström, fil dr, IFN
Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef, SACO

Frågeställningar: Vem blir rik i dagens Sverige och varför? Går vägen till stora inkomster via utbildning och arbete eller krävs andra resurser? Har skillnaderna mellan de som tjänar mest och övriga grupper ökat eller minskat under seklet som gått? Vid seminariet presenterade Daniel Waldenström och Jesper Roine en unik studie av de svenska toppinkomsternas utveckling under hundra år. Magnus Henrekson och ?Gunnar Wetterberg resonerade kring frågeställningarna ovan.

 Läs merTisdagen den 12 december 2006 
Sambandet mellan transparens och tillväxt – med klara spelregler växer Europa

Bok: Corporate and Institutional Transparency for Economic Growth in Europe, Oxford: Elsevier

Medverkande:
Ola Alterå, statssekreterare, Näringsdepartementet
Iain Begg, professor, London School of Economics
Ingrid Bonde, generaldirektör, Finansinspektionen
Thomas Brewer, professor, Georgetown University
Håkan Jonsson, statssekreterare, Stadsrådsberedningen
Erik Mellander, stf generaldirektör, IFAU
Claes Norgren, generaldirektör, Konkurrensverket
Lars Oxelheim, professor, IFN och Lunds universitet
Henry Sténson, informationsdirektör, Ericsson
Karin S Thornburn, professor, Tuck School of Business
Clas Wihlborg, professor, Copenhagen Business School
Sture Öberg, generaldirektör, ITPS

Frågeställningar: Hur påverkar transparens i beslutsprocesser och regelverk tillväxten i Europa? Vilken betydelse har öppenhet i regeringens och Riksbankens arbete för näringslivets vilja att investera? Vad betyder genomlysningen av företag för marknadens växtkraft? Ledande företrädare för forskning, politik och näringsliv diskuterade sambanden mellan transparens och tillväxt.

 Läs mer


3. Hemsida och nyhetsbrev

Under året har IFN publicerat en ny hemsida med två huvudsakliga målgrupper som utgångspunkt. Den svenska versionen riktar sig till en policyinriktad publik, dvs politiker, journalister, organisationsföreträdare och utredare. Den engelska versionen vänder sig främst till företrädare för forskning och universitet.

Via hemsidan sprider vi information om:

 Institutet och våra medarbetare 
 Aktuella forskningsrapporter 
 Policyseminarier och rapporter 
 Debattartiklar och närvaro i media


Institutet publicerar också ett nyhetsbrev med en planerad utgivningstakt på tre nummer per år. Även nyhetsbrevet vänder sig till en policyinriktad publik och rymmer:

 Temaartikel: En översiktsartikel som sammanfattar den senaste forskningen inom ett aktuellt område 
 Referat: Referat av aktuella forskningsrapporter med hög relevans för näringslivets villkor och utveckling 
 Aktiviteter: Inbjudan till och dokumentation av policyinriktade seminarier 
 Aktuella forskningsrapporter: Presentation av rapporter författade av institutets forskare 
 Nyheter: Introduktion av nya forskningsprogram, medarbetare, aktiviteter etc.

 Läs mer


4. Närvaro i media

Forskarna vid IFN deltar aktivt i media genom debattinlägg, pressmöten och en löpande dialog med journalister. Detta har inneburit att närvaron i media har ökat under 2006. Nedan har vi samlat de debattartiklar som vi medverkat med under året. Dessutom presenterar vi statistik över vår närvaro i media.

 ”Unga och invandrare väntar allt längre med att söka arbete”. Robert Erikson, Oskar Nordström Skans, Anna Sjögren och Olof Åslund. DN Debatt, 2006-11-23.

 ”Varför har vi inte råd med det viktigaste?”. Magnus Henrekson och Berthel Nordström. Entreprenör, nr 7, 2006-10-03.

 ”Räntechock väntar efter valet”. Roger Svensson. SvD Brännpunkt, 2006-09-15.

 ”Forskning: sänkt skatt ger fler jobb”. Niclas Berggren, Andreas Bergh och Henrik Jordahl. Sydsvenskan opinion, 2006-09-02.

 ”Maktväxling ligger också i socialdemokraternas intresse”. Assar Lindbeck. DN Debatt, 2006-09-01.

 ”Sverige behöver filantroper som Bill Gates”. Magnus Henrekson och Pontus Braunerhjelm. Expressen – Fjärde sidan, 2006-08-25.

 ”Lågavlönade kvinnor betalar Perssons saneringsprogram”. Magnus Henrekson och Aleksander Perski. DN Debatt, 2006-08-16.

 ”Omöjligt jämföra förskolealternativ”. Erik Mellander och Anna Sjögren. Uppsala Nya Tidning, 2006-08-16.

 ”Konkurrensen från Kina sänker inte svenska löner”. Karolina Ekholm och Katariina Hakkala. Dagens Industri, 2006-05-29.

 ”Statligt såddkapital ger för dåligt resultat”. Roger Svensson. DI Debatt, 2006-03-25.

 ”Utveckla tjänstesektorn är en överlevnadsfråga”. Magnus Henrekson. DI Debatt, 2006-01-24.

 ”Böter biter inte när statens bolag bryter mot konkurrensreglerna”. Mattias Ganslandt. DI Debatt, 2005-12-30.

 ”Sanningen om dagis”. Anna Sjögren. Expressen – Fjärde sidan, 2005-12-26.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se