Årsbok 2005/2006

VD har ordet

Industriens Utredningsinstitut (IUI) heter sedan april 2006 Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Det nya namnet speglar bättre vår samtid och vår uppgift. När IUI startades 1939 var industrin framtiden och namnvalet föll sig därför naturligt. Men näringslivet förändras och vår forskning handlar om ett nytt och modernt näringsliv.

Magnus Henrekson, vd
Magnus Henrekson, vd

Namnbytet markerar också en förnyelse av vår verksamhet. Vårt mål är att bedriva forskning av högsta internationella kvalitet på områden som är av central betydelse för näringslivets utveckling i och utanför Sverige. För att åstadkomma detta, i en allt hårdare konkurrens, kraftsamlar vi kring tre breda programområden.

Det första behandlar globaliseringens effekter på näringslivet och framför allt på företagen. Detta har alltid varit en paradgren för institutet och denna starka plattform kommer vi att bygga vidare på. Det andra programmet avser konkurrens och handel inom tjänsteområdet. Detta är viktigt inte minst med tanke på tjänstesektorns ökade betydelse för sysselsättning och välfärd samtidigt som såväl Sverige som Europa i stort har problem med sysselsättningen. Det tredje programmet rör entreprenörskap, innovationer och nyföretagande. Entreprenörskap är ett relativt nytt forskningsområde som nu står inför ett genombrott inom nationalekonomin. Flera europeiska forskningsgrupper är i sin linda och där vill vi vara med.

Ett annat viktigt mål för vår verksamhet är att vara en källa till kunskap och information om näringslivets förutsättningar och utveckling. Forskningen har blivit alltmer specialiserad vilket gjort den mindre tillgänglig för icke-specialister. Samtidigt ökar behovet av en brygga mellan forskningen, företagen, politiken och samhället i övrigt. Här har IFN en viktig funktion att fylla. Vi ökar därför inslaget av seminarier och möten i vår verksamhet. Dessutom erbjuder vi aktuell information om vår egen och andras forskning via hemsida, nyhetsbrev och mer policyinriktade rapporter och översikter.

IFN ska förvalta IUI:s starka tradition av forskning med hög integritet, relevans och vetenskaplig kvalitet och förena denna med moderna arbetsformer som gör oss konkurrenskraftiga på en global forskningsarena och tillgängliga för de samhällsföreträdare som behöver vetenskapliga underlag för att bättre förstå näringslivets villkor.

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se