Årsbok 2007

Styrelsens arbete


Övre raden: Magnus Henrekson, Carl Wilhelm Ros, Sigrun Hjelmquist och Robert af Jochnick. Främre raden: Björn Hägglund och Urban Bäckström. Ej närvarande: Sverker Martin-Löf och Signhild Arnegård Hansen.

 

Efter ett händelserikt 2006 med en rad verksamhetsförändringar så har 2007 präglats av starkt fokus på forskningen. Det märks inte minst på det ökade antalet forskningsrapporter som publicerats vid IFN under året. Från styrelsens horisont kan vi ändå sammanfatta ett händelserikt år när det gäller institutets övriga utveckling.

En viktig utmaning under 2007 har varit att säkra långsiktig finansiering av institutets nya forskningsprogram. Vid årets slut kan vi med glädje konstatera att samtliga program står på stadig mark. Detta efter att privata finansiärer som familjen Gustaf Douglas, Catarina och Sven Hagströmers Stiftelse liksom elbranschens största intressenter lämnat värdefulla bidrag. Vid sidan av dessa finansiärer märks också fortsatta anslag från forskningsstiftelser som Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.

Intresset från de privata finansiärerna ser vi som ett tecken på att institutet förmår leverera forskning av hög relevans för näringslivet. Det långsiktiga stödet från etablerade forskningsstiftelser är för oss ett kvitto på IFN:s starka vetenskapliga position. Därmed framträder institutets unika signum: att förena akademins starka teoribildning med ämnen och frågeställningar som rör näringslivets framtid. Resultatet blir ett unikt bidrag till såväl forskarvärlden som samhällsdebatten.

Detta bidrag ökar i värde om IFN engagerat och medvetet verkar för att sprida kunskap om sin forskning även utanför den egna forskarkretsen. Också den uppgiften har institutet genomfört på ett framgångsrikt sätt under 2007. Bland raden av aktiviteter märks seminarier om Kinas ekonomiska framtid, entreprenörskapets roll i samhällsekonomin och nya rön om förmögenhetsfördelningen. Forskare från IFN bjuds allt oftare in i debatten för att beskriva och tydliggöra villkoren för svenskt näringsliv.

Att IFN:s bidrag uppskattas i såväl forskarvärlden som samhällsdebatten får vi många exempel på. Under året har ett antal forskare från IFN engagerats i regeringens Globaliseringsråd för att bidra med studier av globaliseringens effekter. Docent Per Skedinger har belönats med Myrdalspriset för bästa artikel i tidskriften Ekonomisk Debatt och professor Magnus Henrekson har tagit över rollen som ordförande i The FSF-NUTEK Award. Docent Johan Stennek och professor Yves Zenou har under året tillträtt som professorer vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet respektive Stockholms universitet. I korthet innebär dessa exempel ett starkt bevis på att IFN fyller en central roll för att utveckla kompetens och tillföra kunskap om näringslivets villkor inom såväl akademin som politiken och näringslivet.

 


Björn Hägglund
Styrelsens ordförande
 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se