Årsbok 2007

VD har ordet

IFN:s vision är att leverera forskning av högsta internationella kvalitet på områden som är av central betydelse för näringslivets utveckling. Det är en stor utmaning för ett litet svenskt forskningsinstitut som verkar i direkt konkurrens med resursstarka universitet, institut och forskare världen över. Utmaningen blir desto större eftersom den forskning vi bedriver samtidigt ska uppfylla kravet att bidra med relevanta kunskaper om villkoren för det svenska näringslivet.

Magnus Henrekson, vd
Magnus Henrekson, vd

På vägen mot vår vision tar vi sikte på mål som leder oss i rätt riktning. Det handlar om att säkra finansiering som möjliggör långsiktiga satsningar på gedigna forskningsprojekt. Samtidigt gäller det att kraftsamla i program med hög relevans för såväl forskningen som näringslivet. Andra avgörande faktorer är att vi förmår attrahera såväl ledande forskare som unga talanger och samspela med internationella auktoriteter på våra områden.

Utifrån dessa målsättningar har vi vidareutvecklat IFN under 2007. Vi har säkrat långsiktig finansiering till tre centrala forskningsprogram. Ett större flerårigt programanslag från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse gör det möjligt att utveckla vårt program kring ”Tjänstesektorns ekonomi”. Ett sjuårigt anslag från Gustaf Douglas med familj skapar en stabil plattform för forskning kring entreprenörskap. Hösten 2007 har vi också inrättat ett program kring elmarknadens reglering och organisering. Ett större flerårigt anslag för ändamålet har säkrats.

För sjätte gången sedan år 2000 har IFN stått värd för IFN Stockholm Conference. I år var temat ”Entreprenörskap och innovationer” och vi lockade ledande namn som William Baumol och Marie Thursby. Det är ett exempel på IFN:s strävan att samverka med internationellt ledande forskare på våra områden. Ett annat exempel är det gästforskarprogram som vi sjösatt under 2007 för att stärka kontaktytorna med kollegor från andra delar av världen.

Under 2007 har IFN berikats med ett antal nya kollegor. Fredrik Sjöholm har med stor entusiasm tagit sig an chefskapet för IFN:s Globaliseringsprogram. Henrik Jordahl har tagit över chefskapet för forskningsprogrammet om tjänstesektorns ekonomi och säkrat dess finansiering. För första gången har vi också arrangerat ett ”öppet hus” för doktorander för att stärka banden till de talanger som kan bli framtida medarbetare.

Fokus för våra interna diskussioner har under året legat på internationell publicering. Antalet internationella publiceringar har fortsatt att öka och IFN har befäst sin ställning som ett av de internationellt ledande forskningsinstituten inom globalisering och företagens internationalisering. Under året har inte mindre än fyra artiklar inom området publicerats i internationellt ledande tidskrifter.

Allt fler känner sig också hemma i rollen som forskare som kommunicerar med det omgivande samhället. Det märks i utvärderingen av IFN:s mediegenomslag men också på antalet seminarier och aktiviteter i vårt namn. Att vi lockat ministrar och ledande utredare och opinionsbildare till IFN:s aktiviteter ser vi som ett tecken på att vår forskning tillför kunskap som ofta efterfrågas utanför den egna forskarkretsen.

Om 2006 blev ett år präglat av snabba förändringar och stora omprövningar så har 2007 inneburit en lugnare resa. Nu vet vi vart vi siktar och hur vi ska ta oss dit. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt och ser att arbetet ger resultat.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se