Årsbok 2008

Forskningen i sammandrag

En utvärdering av forskningen vid IFN visar att produktiviteten ökat väsentligt under de senaste tre åren. Det gäller oavsett om vi mäter antalet Working Papers, artiklar eller bokkapitel publicerade i svenska och internationella tidskrifter.

Ökad produktivitet utan bibehållen eller ökad kvalitet har dock ett begränsat värde. Därför månar vi om att utvärdera även de kvalitativa aspekterna av forskningen. Ett viktigt mått i sammanhanget blir att utvärdera hur ofta vi publiceras i de högkvalitativa tidskrifter som får störst genomslag i forskarvärlden.

Nedan sammanfattar vi de kvantitativa och kvalitativa resultaten av vår forskning under 2008 och jämför dessa med tidigare år. Vi redovisar också hur vi går till väga för att genomföra utvärderingen. 

 

Utgivning på engelska

I normalfallet redovisas den egna forskningen i form av uppsatser på engelska. Efter att en uppsats genomgått en första kvalitetsgranskning ges den ut i IFN:s Working Paper-serie. Serien kan även innehålla uppsatser som gästforskare i huvudsak författat under sin vistelse vid IFN. I figur 1 anges antalet Working Papers som givits ut åren 2000–2008. Antalet varierade mellan 19 och 24 per år fram till 2005. År 2006 ökade antalet utgivna Working Papers till 29 och ökningen fortsatte under 2007 då 40 Working Papers gavs ut. År 2008 gavs 56 Working Papers ut, vilket är det största antalet ett enskilt år sedan institutets Working Paper-serie startades 1976. 


Figur 1. Antal Working Papers utgivna vid IFN, 2000–2008.

Vid utvärderingen av antalet publicerade forskningsarbeten finns inget entydigt mått eftersom publikationer kan ta sig olika former, arbeten kan vara ensamförfattade eller skrivna med kollegor utanför IFN etc. Ett första grovt mått erhålles genom en enkel summering av antalet publicerade tidskriftsartiklar och bokkapitel som givits ut i institutets digitala engelska särtrycksserie. Detta anges i figur 2 för perioden 2000–2008. Figuren redovisar även antalet sådana särtryck korrigerade för huruvida någon eller några av författarna inte är verksamma vid IFN. Antalet internationellt publicerade arbeten låg i genomsnitt på ca elva t o m 2004, men har stigit kraftigt de senaste tre åren och uppgick till 42 år 2008 (28 med justering för externa medförfattare). 


Figur 2. Antal utgivna tidskriftsartiklar och bokkapitel på engelska, 2000–2008.

Figur 3 visar antalet publicerade referee-granskade tidskriftsartiklar med och utan justering för externa medförfattare. Även här ser vi en kraftig ökning under senare år. 2008 publicerade institutets forskare sammantaget 32 tidskriftsartiklar (22 med justering för externa medförfattare), vilket är en ungefärlig tredubbling jämfört med de första åren under 2000-talet då antalet i genomsnitt låg på ca tio (knappt åtta med författarjustering). Eftersom det finns en betydande eftersläpning mellan att en artikel blir accepterad för publicering och att den sedan ges ut, kan ett bättre mått på den samtida forskningsproduktiviteten vara antalet accepterade artiklar under ett visst år. Från och med 2006 samlas denna information in och publiceras fortlöpande på IFN: s hemsida. År 2008 antogs 33 artiklar för publicering, vilket indikerar en fortsatt hög publiceringstakt under 2009.

 


Figur 3. Antal artiklar i referee-granskade tidskrifter, 2000–2008.

Måtten ovan fångar olika aspekter av den kvantitet forskning som producerats vid IFN. Men de fångar kvalitetsaspekten enbart i begränsad utsträckning. Det är stora kvalitetsskillnader mellan olika tidskrifter och det är ett viktigt mål för IFN:s forskare att publicera sina arbeten i så högkvalitativa tidskrifter och bokserier som möjligt. För detta ändamål har vi utvecklat ett internt poängsystem, vilket redovisas i bilagan på sid 36. 

 


Figur 4. Antal publiceringspoäng baserat på IFN:s poängskala, 2000–2008.

Figur 4 visar antalet kvalitets- och författarjusterade publiceringspoäng. Här ser vi en ökning i utfallet för denna mycket viktiga aspekt av forskningen under senare år jämfört med nivån i början av 2000-talet. Den författarjusterade publiceringspoängen för 2008 är 74, dvs precis samma nivå som föregående år. 2006 var ett exceptionellt år genom att IFN-forskare var (med)författare till tre artiklar publicerade i ”topp-4”-tidskrifter. Trots detta nås så gott som samma nivå år 2007 och 2008.

Poängnivån har kunnat upprätthållas framför allt genom ett flertal artiklar i ledande tidskrifter inom våra kärnområden, vilket är i linje med vår målsättning att säkerställa högkvalitativ forskning inom just dessa områden.

Det förtjänar också att nämnas att det under 2008 publicerades tre internationella volymer på ledande akademiska förlag där IFN-forskare var redaktörer.

Som framgår av figur 3 och 4 har IFN:s forskare under 2006, 2007 och 2008 aggregerat legat på drygt 70 publiceringspoäng och antalet publicerade artiklar ligger runt 20 (med justering för externa medförfattare). Detta är en mycket kraftig ökning jämfört med det historiska genomsnittet och ligger i ”topp-3”-skiktet i Sverige. Vår målsättning är att upprätthålla denna nivå under kommande år.

 

Utgivning på svenska

Eftersom den akademiska ”tredje uppgiften”, dvs att kommunicera sin forskning även utanför forskarsamhället, numera explicit ingår i IFN:s verksamhet är även publikationer på svenska väsentliga. I de flesta fall sker detta genom att forskarna skriver uppsatser som publiceras i svenskspråkiga tidskrifter som Ekonomisk Debatt, Ekonomiska Samfundets Tidskrift och Arbetsmarknad & Arbetsliv, men det sker också genom medverkan i samlingsvolymer, expertrapporter till utredningar och böcker.

Det handlar ofta om popularisering av egen och andras forskning, men också om att på forskningsbasis göra analyser av frågor av hög ekonomisk-politisk relevans. Dessa arbeten ges ut i institutets svenska särtrycksserie. Under 2008 utgavs 17 särtryck på svenska. Detta är en ökning från 11 särtryck 2007 och som framgår av figur 5 är det en mycket kraftig ökning jämfört med tidigare år under 2000-talet. 

  


Figur 5. Antal arbeten i IFN:s svenska särtrycksserie, 2000–2008.

Här förtjänas att särskilt lyfta fram att fem av särtrycken avser underlagsrapporter till regeringens Globaliseringsråd.

För att skapa en naturlig kanal för uppsatser med stor relevans för aktuella näringslivsrelaterade frågeställningar – skrivna på svenska eller engelska – startades 2006 en ny skriftserie kallad IFN Policy Papers. I denna serie utkom fem arbeten under 2008.

Med start våren 2007 startades en ny skriftserie med rubriken Forskningsöversikter. Där samlar vi kortare och längre rapporter som ger en översikt av forskningsläget på för IFN centrala områden. Översikterna ska vara författade av IFN-forskare. De kortare översikterna har i regel tidigare publicerats i IFN:s Nyhetsbrev. Övriga forskningsöversikter är ofta resultatet av de enskilda forskarnas samarbeten med myndigheter och andra uppdragsgivare. Under 2008 utkom tre längre och tre kortare översikter på svenska och två översikter på engelska i serien.

För att ytterligare synliggöra insatser inom ramen för den tredje uppgiften listas numera också populärvetenskapliga artiklar i tidskrifter som Axess, Magasinet Neo,Arena osv. Under 2008 publicerade IFN:s forskare två sådana artiklar.

Slutligen kan nämnas att IFN:s forskare i betydande grad deltagit i samhällsdebatten i form av egna inlägg i dagspress och andra tidningar. Totalt 10 debattartiklar har publicerats, bl a ett bidrag på DN Debatt och tre i Dagens Industri.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se