Årsbok 2008

Styrelsens arbete


Övre raden: Tomas Nicolin, Magnus Henrekson, Sigrun Hjelmquist och Robert af Jochnick.
Främre raden: Björn Hägglund, Signhild Arnegård Hansen och Urban Bäckström.
Ej närvarande: Sverker Martin-Löf.

 

Under 2008 vände den globala ekonomin kraftfullt nedåt. För att parera de kriser som uppstått har de flesta länder intensifierat de ekonomisk-politiska ansträngningarna att stimulera ekonomin. Därmed har den ekonomiska politiken hamnat än mer i samhällsutvecklingens centrum. Detta tillstånd kommer sannolikt att bestå flera år framåt. Institutet för Näringslivsforsknings (IFN:s) forskning blir sålunda ännu viktigare som ett underlag för att ge vägledning i den ekonomisk-politiska beslutsprocessen.

Till exempel blir det ännu viktigare än tidigare att förstå hur politiken påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. Per Skedingers under året presenterade forskning kring denna fråga har också fått stor uppmärksamhet.

Andra exempel på centrala frågor som IFN arbetat med under året återfinns i de fem rapporter som forskare vid institutet eller associerade till institutet författat på uppdrag av regeringens Globaliseringsråd. Dessa har behandlat centrala frågor som utländska direktinvesteringars effekter på arbetsmarknaden, vilka utmaningar globaliseringen ställer den svenska modellen för ägarstyrning inför, vilken effekt globaliseringen kan tänkas få på den svenska inkomstfördelningen och i vilken grad anställningsskydd och minimilöner reser trösklar för arbetsmarknadsinträde och etablering på arbetsmarknaden.

IFN:s forskning skall vara relevant för samhällsutvecklingen, av hög vetenskaplig kvalitet och göras tillgänglig för en bred grupp av intressenter, också utanför vetenskapssamhället. Rapporterna till Globaliseringsrådet speglar väl denna flerdimensionella ambition hos IFN.

Under de senaste åren har IFN lyckats säkra finansieringen för satsningar inom våra olika programområden. Den senaste finansiären är Energimyndigheten som gått in i forskningsprogrammet Elmarknadens ekonomi. Självfallet kommer vi att behöva arbeta hårt för att även framåt kunna finansiera verksamheten på en tillfredsställande och stabil nivå. Den viktigaste faktorn härvidlag är att vi lyckas leverera forskning i linje med våra ambitioner och forskningsprogrammens mål. Mot den bakgrunden är det särskilt tillfredsställande att vi under året lyckats rekrytera ett antal unga och högt kvalificerade nya medarbetare.

En indikation på att IFN håller en hög nivå på verksamheten är de utmärkelser som tillfallit institutets medarbetare under 2008.

År 2008 var ett bra år för IFN. Medarbetarna har gjort goda och värdefulla insatser under året. Insatserna har uppmärksammats, både i vetenskapssamhället och i den allmänna debatten. Från styrelsens sida vill vi tacka all personal för det år som gått. Och även om vi ser fram emot 2009 med viss bävan känns det bra att IFN står starkt inför detta krävande år.

 


Björn Hägglund
Styrelsens ordförande
 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se