Årsbok 2008

VD har ordet

2008 blev ett år präglat av den djupa krisen i det globala finansiella systemet, vilken snabbt kom att få stora reala effekter. En lång period av stark ekonomisk uppgång fick ett abrupt slut och vi vet ännu inte hur långvarig och djupgående nedgången blir. Krispaket av olika omfattning och inriktning har presenterats i såväl Sverige som de ledande västländerna och allt tyder på att vi kommer att få se ytterligare insatser och reformer med syfte att bryta den nedåtgående spiralen. Behovet av vägledning i form av relevant samhällsekonomisk forskning är utomordentligt stort, och det är min övertygelse att IFN kommer att vara en viktig producent av sådan forskning.

Magnus Henrekson, vd
Magnus Henrekson, vd

I skuggan av detta dramatiska händelseförlopp kan vi på IFN se tillbaka på ett framgångsrikt forskningsår. Institutets verksamhet vilar sedan en tid tillbaka på en mycket solid grund. Grundfinansieringen av våra fyra forskningsprogram är säkrad för flera år framöver, något som blir extra viktigt i tider av ekonomisk nedgång. Därtill har programchefernas mandat tydliggjorts, vilket ytterligare har bidragit till att ge stadga åt verksamheten.

Vad gäller mätbara resultat blev 2008 i flera avseenden ett rekordår. Under året har 56 Working Papers givits ut, därtill över 40 internationella tidskriftsartiklar och bokkapitel. Antalet artiklar och rapporter på svenska är också högre än på mycket länge. Här är det särskilt glädjande att IFN:s forskare har bidragit med fem underlagsrapporter till regeringens Globaliseringsråd. Vi möter ett stort intresse för vår forskning och dess policyimplikationer, både i forskarsamhället och bland landets opinionsbildare och beslutsfattare. Ytterligare bevis på verksamhetens kvalitet är att flera IFN-forskare erhållit priser och utmärkelser under året.

Medvetenheten om IFN hos beslutsfattare, experter och samhällsdebattörer har ökat i takt med att vi förverkligar vår ambition att förmedla våra forskningsresultat till en bredare publik. Ett flertal av institutets forskare har under året medverkat i policyseminarier och offentliga debatter i syfte att ge beslutsfattare bättre underlag i sina ställningstaganden. Effekterna av regelverken på arbetsmarknaden, multinationella företags påverkan på svenska löner och arbetstillfällen och forskningens betydelse för den ekonomiska tillväxten är några exempel på frågeställningar där IFN-forskare har haft en framträdande roll.

Under året har hög prioritet också givits åt att stärka institutets samverkan med internationellt ledande forskare. IFN har under året arrangerat fyra internationella konferenser på olika teman: (i) familj, barn och arbete, (ii) elmarknadens ekonomi, (iii) privatiseringar och (iv) globaliseringen och arbetsmarknaden. Konferenserna ger IFN:s forskare möjlighet att få högkvalitativ feedback på sin egen forskning och att knyta kontakter som kan skapa ingångar till viktiga internationella nätverk.

I allians med entreprenören Rune Andersson och Mellby Gård AB gick IFN in som partner i det prestigefyllda forskningspriset Global Award for Entrepreneurship Research. Vår förhoppning och ambition är att genom priset ytterligare stärka den angelägna forskningen om entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen. Den förste mottagaren av priset Global Award for Entrepreneurship Research tillkännages den 29 januari 2009. Det är en av många händelser att se fram emot under det kommande året då IFN också firar 70 år som fristående forskningsinstitut.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se