Årsbok 2009

Publika aktiviteter

Att göra våra forskningsresultat tillgängliga för personer utanför forskarvärlden är en prioriterad del av IFN:s verksamhet. Vårt långsiktiga mål är att vara en aktör med starkt förtroende hos ledande beslutsfattare, experter och opinionsbildare. Kortsiktig publicitet går därmed aldrig före långsiktig trovärdighet.

Vår kommunikation styrs främst av nya resultat inom forskningen, inte av debattens svängningar. Utifrån detta strävar vi efter att hitta former för vår kommunikation som möjliggör resonemang och dialog. Personliga möten med experter, seminarier för en initierad publik och nyhetsbrev med artiklar och referat är exempel på kanaler och forum som vi prioriterar för att göra forskningen både tillgänglig och rättvisa.

Grunden för våra aktiviteter är alltid gedigen forskning. De journalister, politiker och experter som söker sig till oss kan därför vara säkra på att våra resultat och slutsatser bottnar i kvalitetssäkrade studier.

   

Policyseminarier

Torsdagen den 2 april 2009
Kan man alltid ta på en investering?

Rapport: ”Hur stora är investeringarna i immateriella tillgångar i den svenska ekonomin?” (How Much does Sweden Invest in Intangible Assets), IFN Working Paper nr 785, 2009

Medverkande:
Harald Edquist, ekon.dr, IFN

IFN arrangerade den 2 april ett välbesökt frukostseminarium om den senaste forskningen kring immateriella investeringar. Investeringar är avgörande för ekonomisk tillväxt och därmed ett centralt sakområde för beslutsfattare med ambition att stärka och utveckla Sveriges näringsliv. Men ger nationalräkenskaper en korrekt bild av vad som utgör en investering? Nej, menade ekon.dr Harald Edquist, som under seminariet presenterade sin forskning kring immateriella tillgångar och investeringar. En betydande andel av svenska företags investeringar handlar i dag om immateriella tillgångar som missvisande tas upp som löpande kostnader istället för som investeringar. Och det handlar om stora belopp som får fel epitet, i Sveriges fall ca 10 procent av BNP.

Mer om seminariet

 

Torsdagen den 14 maj 2009
Global Award for Entrepreneurship Research:
Prisutdelning på Rosenbad

Den amerikanske professorn Scott A. Shane tog emot 2009 års Global Award for Entrepreneurship Research under en prisceremoni på Rosenbad den 14 maj. På plats för att dela ut priset fanns Rune Andersson, vd Mellby Gård AB, Magnus Henrekson, vd IFN, Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum, samt Anneli Sjögren, avdelningschef för Tillväxtverkets Nationella program.

Scott Shane är professor i nationalekonomi och verksam vid Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, USA. Temat för Scott Shanes prisföreläsning, ”Why Encouraging More People to Become Entrepreneurs Is Bad Public Policy”, var entreprenörskapets myter och verklighet. Ett av Shanes huvudbudskap var att samhället inte ska subventionera alla typer av entreprenörskap. Det finns en övertro på att just nystartade egenföretag och småföretag ska skapa ökad sysselsättning och välfärd.

– När vi pratar om entreprenörskap menar vi ofta nyföretagande. Vi vill att fler ska starta företag, för att på så sätt skapa nya innovationer och fler jobb. Problemet är att de flesta företag inte skapar innovationer och jobb. Det gäller att försöka satsa på de företag som skapar tillväxt och undvika att lägga pengar på de företag som inte gör det, sa Shane.

Enligt Scott Shane skapar det typiska nya företaget få eller inga jobb på sikt och har initialt lägre produktivitet och sämre anställningsvillkor än etablerade företag. Varaktigt jobbskapande sker i första hand genom att ett mindre antal företag med god underliggande potential växer sig stora.

 

Onsdagen den 17 juni 2009
Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen?

Rapport: ”Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen?”, IFN Policy Paper nr 27, 2009

Medverkande:
Daniel Waldenström, docent, IFN
Joakim Bång, doktorand, Handelshögskolan i Stockholm
Günther Mårder, vd Aktiespararna

Rörliga ersättningar till näringslivets ledande befattningshavare har blivit allt vanligare de senaste åren. I dag utgör de en tredjedel av de svenska börs-vd:arnas totala lön. I finanskrisens kölvatten har de dock ifrågasatts. Under seminariet presenterar docent Daniel Waldenström en ny forskningsöversikt som beskriver svenska vd-ersättningars struktur, argumenten för och emot incitamentslöner samt de praktiska problem som rörliga ersättningar kan ge upphov till. Utifrån den senaste forskningen presenterades även flera konkreta förslag på hur framtidens bonussystem bör utformas. Aktiespararnas vd Günther Mårder, som kommenterade forskningen utifrån ett ägarperspektiv, var positiv till rörliga ersättningar men missnöjd med hur programmen är utformade. Vikten av en hög fast lön och incitamentsprogram som premierar ett mer långsiktigt agerande hos ledningen var något som Günther tryckte särskilt på under den efterföljande diskussionen.

Mer om seminariet

 

Onsdagen den 21 oktober 2009
Är bonus en bra drivkraft för vd? Om rörliga vd-ersättningar, bonusar och ägaransvar

Medverkande:
Bruno S. Frey, professor i nationalekonomi, Zürich universitet
Anna Ekström, jur.kand., ordförande för SACO, styrelseledamot i Första AP-fonden, tidigare bl.a. statssekreterare i Näringsdepartementet
Tomas Nicolin, civilekonom, M.Sc, styrelseledamot i bl.a. Active Biotech, Nordstjernan, Q-MED, SEB, Nobelstiftelsen och IFN, tidigare bl.a. vd för Alecta och Tredje AP-fonden
Lars Oxelheim, professor, Institutet för Ekonomisk Forskning, Lunds Universitet samt IFN
Jacob Palmstierna, ekon.dr. h.c., styrelseledamot i IFS och Loomis, tidigare bl.a. vd för SEB och styrelseordförande i Nordea
Daniel Waldenström, docent, IFN

I samband med professor Bruno S. Freys besök som gästforskare på IFN arrangerade institutet ett policyseminarium med syfte att fördjupa diskussionen om framtidens bonussystem. Under seminariet presenterade professor Bruno Frey, världsledande forskare inom ekonomisk motivationsforskning, den senaste internationella forskningen på området.

Därefter följde ett panelsamtal om bonussystem och incitamentslöners utformning. Vilken betydelse har incitamentslöner för vd:s prestationer och, i förlängningen, företagens utveckling? Hur bör vd:s prestation mätas och värderas i förhållande till rådande konjunktur och övriga i branschen? Hur kan incitamentsprogram som premierar både långsiktighet och risktagande se ut? Vilka slutsatser kan man dra av den senaste forskningen? Detta var några av de frågor som diskuterades av de medverkande under seminariet.

Mer om seminariet

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se