Årsbok 2009

Styrelsens arbete


Bakre raden: Magnus Henrekson, Sigrun Hjelmquist, Urban Bäckström, Tomas Nicolin och Robert af Jochnick. Främre raden: Björn Hägglund, Signhild Arnegård Hansen
och Sverker Martin-Löf.

 

Under året som gått har IFN uppmärksammat och firat de 70 år som förflutit sedan industriledaren och entreprenören J. Sigfrid Edström lade grunden till Sveriges första oberoende och privata forskningsinstitut med fokus på näringslivets utveckling. Detta institutets sjuttionde år har präglats av en imponerande forskningsproduktion och en starkare närvaro i samhällsdebatten.

En god forskningsmiljö är som ett solitt hus byggt på en stadig grund av värderingar och kompetens. IFN:s unika signum är att utifrån en stark integritet förena vetenskaplig kvalitet och teoribildning med ämnesområden och frågeställningar av hög relevans för näringslivets villkor. Det framträdde med stor tydlighet under årets jubileumssymposium. Flera av Sveriges mest tongivande nationalekonomiska forskare gav under symposiet sin bild av institutets unika bidrag till såväl forskningsvärlden som samhällsdebatten.

De anslag och stöd som institutet fått under året, från etablerade forskningsstiftelser och privata finansiärer, ser vi i styrelsen som ett kvitto på IFN:s starka vetenskapliga position och internationellt konkurrenskraftiga forskningsproduktion.

I den jubileumsbok som IFN gav ut under året beskriver flera författare hur institutet fungerat som en viktig plantskola där generationer av skickliga medarbetare har skolats. Många har med stor framgång gått vidare till näringsliv, statsförvaltning, universitet och intresseorganisationer. Härvidlag fyller IFN en central roll i att utveckla kompetens och tillföra kunskap om näringslivets villkor till såväl akademin som politiken och näringslivet. Det är därför tillfredsställande att vi under 2009 knutit flera högt kvalificerade forskare och nya medarbetare till institutets verksamhet.

För styrelsen är det av största vikt att institutets forskningsbidrag också medvetet och aktivt sprids utanför forskarvärlden. Under 2009 har institutet genomfört denna uppgift framgångsrikt genom att arrangera och medverka i möten som samlat beslutsfattare från såväl näringslivet som politiken. Att institutets forskare regelbundet bjuds in i debatten för att beskriva och tydliggöra villkoren för svenskt näringsliv och tillväxt ser vi som ett tecken på att IFN förmår både leverera och kommunicera forskning av hög relevans för näringslivet.

Från styrelsens horisont kan vi se tillbaka på ett bra år för IFN. 70 år har gått sedan institutet grundades och IFN står i dag starkt. Då som nu är behovet av relevant samhällsekonomisk forskning stort. Inte minst i dagens bräckliga ekonomiska situation har högklassig, oberoende, relevant och konstruktivt kritisk forskning en central roll att spela. Här fyller IFN en viktig funktion som ett av Europas ledande privata forskningsinstitut.

 


Björn Hägglund
Styrelsens ordförande
 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se