Årsbok 2009

VD har ordet

I år är det 70 år sedan Industriens Utredningsinstitut (IUI), sedermera Institutet för Näringslivsforskning (IFN), bildades. Institutet har sedan dess spelat en central roll i tillämpad nationalekonomisk forskning och under senare år som en allt viktigare källa till policyrelevant kunskap om näringslivets förutsättningar och utveckling.

Magnus Henrekson, vd
Magnus Henrekson, vd

En organsiation som ska överleva och blomstra under skiftande tider och förhållanden kan dock inte vila på gamla lagrar. Det krävs både att den förnyar sig och hämtar kraft ur sin egen historia.

Den omställnings- och förnyelseprocess av IFN som påbörjades vid årsskiftet 2005/2006 är nu i stort sett genomförd. Vår vision är att leverera forskning av högsta internationella kvalitet på områden som är av central betydelse för näringslivets utveckling. Vi betonar därför i högre grad än tidigare vikten av näringspolitisk relevans i frågeställningarna och förmågan att kommunicera resultaten till omvärlden, ledande beslutsfattare och opinionsbildare. Vi är övertygade om att förmågan att ställa och svara på näringspolitiskt relevanta frågor är vårt viktigaste konkurrensmedel.

De tre senaste årens ökade fokusering på policyrelevant forskning innebär inte att vi tummar på den vetenskapliga kvaliteten. Vår ambition är alltid att använda de bästa tillgängliga analysverktygen för att identifiera nya och viktiga ekonomiska samband och effekter. Detta är den enda vägen att vinna trovärdighet bland såväl framstående forskare som ledande experter och beslutsfattare.

IFN står i dag starkt forskningsmässigt, finansiellt och personellt. Vi kan visa på hög och kraftigt ökad produktivitet i de för oss relevanta dimensionerna under året som gått. Under 2009 har 46 artiklar publicerats i internationella forskningstidskrifter och samlingsvolymer. Två artiklar har dessutom antagits i de högst rankade s.k. topp-5-tidskrifterna. Därtill har 35 Working Papers getts ut.

Även om vi i stort sett genomfört den omställningsprocess som påbörjades i slutet av 2005 kan vi inte slå oss till ro. Forskning med syfte att sätta avtryck är en exceptionellt konkurrensutsatt verksamhet. Att konsolidera dagens höga produktivitet och kvalitet i forskningen är en ständig utmaning som kräver fortlöpande ansträngningar och nysatsningar. Till följd av det stora antalet aktörer och den kraftiga specialiseringen räcker det inte att göra god forskning. Det krävs betydande profilering av den enskilde forskaren i form av konferenspresentationer, externa seminarier och nätverkande för att få fullt genomslag för det egna arbetet, oavsett om forskningen i sig är av hög kvalitet. Vi har därför än mer aktivt arbetat med att säkerställa att våra forskare kommer in i de viktigaste internationella forskarnätverken och att IFN har fler ledande gästforskare inom våra områden. Som ett led i arbetet med att stärka institutets samverkan med internationellt ledande forskare har vi 2009 arrangerat flera internationella konferenser.

Ett viktigt mål för vår verksamhet är att vara en källa till kunskap och information om näringslivets förutsättningar och utveckling. Flertalet av institutets forskare har under året bjudits in som experter i en mängd olika policyseminarier och samtal i syfte att ge beslutsfattare bättre underlag i sina ställningstaganden. Att forskarna samtidigt aktivt arbetat med att kommunicera sina forskningsresultat till en bredare publik märks i utvärderingen av IFN:s mediegenomslag och det rekordhöga antal debattartiklar som publicerats i svenska tidningar. Sammantaget ser vi detta som en indikation på att vår forskning ofta tillför den kunskap och det perspektiv som efterfrågas och att kännedomen om IFN har ökat hos beslutsfattare, rådgivare och samhällsdebattörer.

Att IFN:s forskare möter ledande beslutsfattare och experter som arbetar med de frågor vi forskar om är också ett viktigt sätt att göra oss konkurrenskraftiga som forskningsinstitut. Vår målsättning för 2010 är att ta nästa steg i utvecklingen av forskningsstrategier där interaktionen mellan näringspolitiska frågeställningar och teori/empiri står i centrum.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se