Årsbok 2020

”Sverige står inför svårlösta samhällsproblem”

STAFFAN BOHMAN är styrelseordförande för IFN. Här skriver han om pandemiåret 2020 och om IFN:s roll när det gäller att bidra med lösningar till svårlösta samhällsproblem.

2020 HAR VARIT ett speciellt år som ställt medborgare, företag, myndigheter och hela samhället inför stora svårigheter – i Sverige och runt om i världen.

I den genuina osäkerhet som rått, och alltjämt råder, har behovet av kunskapsinhämtning, analys och sakligt grundad debatt varit enormt – inte minst när det gäller de samhällsekonomiska effekterna av olika strategier för att möta pandemin. Många av IFN:s medarbetare har sedan krisens utbrott lämnat värdefulla bidrag i den debatten. Det ligger i vetenskapens natur att olika forskare kan komma till olika ståndpunkter, så utvecklas kunskapen, inte minst på ett fristående och oberoende institut som IFN.

Men oavsett pandemin står Sverige inför stora och svårlösta samhällsproblem som kommer att ställa samhällsekonomin och näringslivets konkurrenskraft inför svåra prov. Vi heter Institutet för Näringslivsforskning av ett skäl, men näringslivet fungerar inte i ett vakuum utan är för sin långsiktiga konkurrenskraft helt beroende av hur det omgivande samhället fungerar. Det är därför naturligt att IFN lägger resurser och möda på att bidra till att vitala samhällsområden analyseras och att relevanta policyförslag presenteras. Även ett obundet forskningsinstitut är beroende av att nå ut till beslutsfattare med sina förslag och det är viktigt att vi fortsätter att ha det modet.

Sverige hävdar sig fortfarande hyggligt i globala rankingar över länders attraktionskraft men trenden är sedan åtskilliga år negativ  i synnerhet i jämförelse med OECD-länder och många asiatiska länder. De faktorer som tynger trenden är inte primärt faktorer som näringslivet kan styra över och ansvara för. I stället handlar det om frågor som den politiska sfären ansvarar för. Vi ser brister inom bland annat energiförsörjning, arbetsmarknad, transporter, utbildning, skattesystem och rättsväsende. Dessa områden är i högsta grad välståndsdrivande och avgörande för företagsamhetens möjligheter att på sikt utvecklas och hävda sig. Här behövs IFN mer än någonsin med högklassig forskning och genomtänkta policyförslag!

Även för IFN har 2020 varit ett ovanligt år, för efter 15 framgångsrika år som chef har Magnus Henrekson avgått som vd och efterträtts av professor Fredrik Sjöholm från Lunds universitet. Jag vill passa på att tacka Magnus för ett fint, tydligt och synligt ledarskap och önska Fredrik samma framgång på denna viktiga befattning.
 

STAFFAN BOHMAN,
STYRELSEORDFÖRANDE, IFN

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se