Böcker på svenska

Böcker 1939–1969

Bergström, Villy (1969), Den ekonomiska politiken i Sverige och dess verkningar. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 151 s.

Eriksson, Göran och Gunnar du Rietz (1969), Bostadsefterfrågans bestämningsfaktorer. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 280 s.

Gulbrandsen, Odd och Assar Lindbeck (1969), Jordbruksnäringens ekonomi. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 124 s.

Gulbrandsen, Odd (1969), Nordek och jordbruket – en utredning om innebörd och konsekvenser för jordbrukets del av en nordisk tullunion. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 70 s.

Lundberg, Lars (1969), Kapitalbildningen i Sverige 1861–1965. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 151 s.

Ohlsson, Lennart (1969), Utrikeshandeln och den ekonomiska tillväxten i Sverige 1871–1966. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 151 s. 

Silenstam, Per (1969), Arbetskraftsutbudets utveckling i Sverige 1870–1965. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 115 s.

Åberg, Yngve (1969), Produktion och produktivitet i Sverige 1861–1965. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 124 s.

Ekström, John (1968), Långtidsutredningens industriprognos för 1970: en granskning och revidering. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 66 s.

Gulbrandsen, Odd och Assar Lindbeck (1968), Jordbrukspolitikens mål och medel. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 118 s.

Johansson, Bernt och Lars Borgnäs (1968), Bostäder och boendeförhållanden i Sverige 1945–1960. Stockholm: Monografiserie i anslutning till Folk- och bostadsräkningen i Sverige 1960, nr 3. 201 s.

Kritz, Lars (1968), Godstransporternas utveckling i Sverige 1950–1966 med utblick mot 1980. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 75 s.

Mutén, Leif (1968), Bolagsbeskattning och kapitalkostnader. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 245 s.

Salaj, Branko (1968), Bostadsproduktionens prisutveckling. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 196 s.

Eliasson, Gunnar (1967), Kreditmarknaden och industrins investeringar. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 284 s.

Endrédi, Gustav (1967), Resekonsumtionen 1950–1975. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 122 s.

Törnqvist, Gunnar (1967), TV-ägandets utveckling i Sverige 1956–65. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 196 s.

Höglund, Bengt (1966), Modell och observationer. En studie av empirisk anknytning och aggregation för en linjär produktionsmodell. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Industriens Utredningsinstitut (1966), 19 Appendices in Honour of Ragnar Bentzel. Stockholm: IUI. 74 s.

Jungenfelt, Karl G. (1966), Löneandelen och den ekonomiska utvecklingen: en empirisk-teoretisk studie. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Löwenthal, Bengt-Göran (1966), Industriens finansiering 1955–62. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 173 s.

Ruist, Erik (1966), Utvecklingstendenser för svensk stålindustri. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 142 s.

Albinsson, Göran, Sten Tengelin och Karl-Erik Wärneryd (1965), Reklam och konsumentupplysning. En analys av deras roll som informationskällor – med kritik och förslag. Stockholm: SNS. 194 s.

Albinsson, Göran och Gustav Endrédi (1965), Den privata konsumtionen 1950–70. Stockholm: IUI.

Albinsson, Göran, Arvo Horm och Birger Nerman (1964), Friheten möter diktatorn. Stockholm: Junikommittén och Esto. 99 s.

Albinsson, Göran, Gunnar Boalt, Erik Dahmén, Odd Gulbrandsen, Sven-Ola Hellmér, Erik Karlsson, Lars Kritz, Esse Lövgren och Jan Wallander (1964), Norrländska framtidsperspektiv. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 197 s.

Albinsson, Göran, Sten Tengelin och Karl-Erik Wärneryd (1964), Reklamens ekonomiska roll. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 276 s.

Rundblad, Bengt G. (1964), Arbetskraftens rörlighet. En studie av en lokal arbetsmarknad. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell

Törnqvist, Gunnar (1964), Lokaliseringsförändringar inom svensk industri 1952–1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 164 s. 

Bentzel, Ragnar, Assar Lindbeck och Ingemar Ståhl (1963). Bostadsbristen. En studie av prisbildningen på bostadsmarknaden. Stockholm: IUI. 109 s.

Gillberg, Jan (1963), Norrlands framtid: avfolkning eller utveckling. Sundsvall: Norrlandsförbundet. 81 s.

Kritz, Lars (1963), Lastbilstransporter i Sverige 1950–61. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 220 s.

Albinsson, Göran (1962), Svensk populärpress 1931–1961. Utvecklingstendenser, marknadsbeskrivning och efterfrågeanalys. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 197 s.

Höök, Erik (1962), Den offentliga sektorns expansion. En studie av de offentliga civila utgifternas utveckling åren 1913–58. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Industriens Utredningsinstitut (1962), Festskrift till Erik Höök. [IUI-medarbetare 1948–62. 25 korta bidrag av tidigare IUI-kolleger. Stencilupplaga.] Stockholm: IUI. 74 s.

Albinsson, Göran (1961), Svensk verkstadsindustri. Struktur och utvecklingstendenser. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 205 s.

Nabseth, Lars (1961), Löneökningars verkningar inom industrin. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Wallander, Jan (1961), Framtidsperspektiv för svensk industri – 60-talets första hälft. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 186 s.

Albinsson, Göran och Ahrsjö, Göran (1960), Sjustatsmarknaden. En ekonomisk översikt. Stockholm: Svenska Telegrambyrån. 85 s.

Industriens Utredningsinstitut (1960), Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 196 s.

Lidén, Lars och Bengt A. Holmberg (1960), Prisdifferentiering inom handeln. En studie av köparprestationer ur leverantörens synpunkt. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Nilsson, Bertil (1960), Skogsbrukets transporter, del 2, kostnadsprognoser för några utvalda transportalternativ. Stockholm: Norrlands skogsvårdsförbunds förlag.

Ruist, Erik (1960), Industriföretagets produktionseffektivitet. Några mätmetoder. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 108 s.

Albinsson, Göran (1958), Vår konsumtion, återblick – prognos. Stockholm: IUI. 123 s.

Ekström, John (1958), Den textila konsumtionen. Stockholm: IUI. 289 s.

Industriens Utredningsinstitut (1958), Ingvar Svennilson och Industriens Utredningsinstitut 1.9 1941 – 1.10 1949, Maskinskriven festskrift sammanställd med anledning av Svennilsons 50-årsdag 1958 av medarbetare på IUI. Det unika exemplaret finns i familjen Svennilsons ägo. Stockholm: IUI. 22 s.

Wallander, Jan (1958), Studier i bilismens ekonomi. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 364 s.

Bentzel, Ragnar m.fl. (1957), Den privata konsumtionen i Sverige 1931–1965. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 475 s.

Gulbrandsen, Odd (1957), Strukturomvandlingen i jordbruket. Uppsala Lantbrukshögskola. Stockholm: IUI. 253.

Svennilson, Ingvar och Ingvar Petzäll (1957), Sveriges industri och europamarknaden. Stockholm: IUI. 71 s.

Albinsson, Göran (1956), Företagsvinster – ett samhällsintresse? En kort orientering om vinsterna och deras plats i det ekonomiska livet. Stockholm: Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. 55 s.

Bentzel, Ragnar och Jan Beckeman (1956), Framtidsperspektiv för svensk industri 1965–1980. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell/Geber. 112 s.

Rundblad, Bengt G., Karl-Olov Samuelsson och Jan Wallander (1956), Bilägaren och bilen: En undersökning rörande den privata bilismen. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell/Geber. 112 s.

Elshult, Alv, Ingvar Svennilson och Hans Wagner (1955), Kemisk industri – karaktäristiska drag, struktur och utvecklingstendenser. Stockholm: IUI. 215 s.

Höök, Erik (1955), Nationaliseringen i England. Stockholm: IUI. 88 s.

Rydorff, Stig (1955), Bostadsefterfrågan med hänsyn till hushållens inkomster och sammansättning. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 88 s.

Wallander, Jan, red. (1955), Industrien och förgubbningen. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 128 s.

Industriens Utredningsinstitut (1954), Den fria världens råvaruförsörjning. Stockholm: IUI. 216 s.

Wallander, Jan m.fl. (1954), Svensk television – efterfrågan, tillverkning, import. En prognos. Stockholm: IUI. 137 s.

Dahmén, Erik (1953), Företagsbildningen förr och nu. Stockholm: Industriens Upplysningstjänst. 64 s.

Höök, Erik (1953), Tjänstemännen och den industriella omvandlingen: En studie av tjänstemannakårens tillväxt inom industrien. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 114 s.

Industriens Utredningsinstitut (1953), Intäkts- och kostnadsförhållanden vid skattepliktiga bryggerier. Stockholm: IUI. 138 s.

Artle, Roland (1952), Svenskt distributionsväsende: Några drag i dess uppbyggnad och utveckling. Stockholm: IUI. 183 s.

Bentzel, Ragnar (1952), Inkomstfördelningen i Sverige. Stockholm: IUI. 227 s.

Höök, Erik (1952), Befolkningsutveckling och arbetskraftsförsörjning. Stockholm: IUI. 193 s.

Petri, Carl Wilhelm (1952), Svenskt transportväsende. Några drag i dess uppbyggnad och utveckling. Stockholm: IUI. 294 s.

Petri, Carl Wilhelm (1951), Några fakta om lastbilstrafiken i Sverige 1950. Stockholm: IUI. 58 s.

Dahmén, Erik (1950), Svensk industriell företagarverksamhet: Kausalanalys av den industriella utvecklingen 1919–1939. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 428/295 s. Band 1. Band 2.

Industriens Utredningsinstitut (1950), Industriproblem 1950. Stockholm: IUI. 160 s.

Industriens Utredningsinstitut (1950), Vinster, utdelningar, skatter, löner m.m. inom industrien 1946–1950. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Thorelli, Hans B. (1949), Den amerikanska antitrustpolitiken. Stockholm: IUI. 102 s.

Elinder, Rickard (1948), Studier i den svenska skoindustrins struktur. Stockholm: IUI. 255 s.

Gerhard, Ingemar (1948), Sveriges utrikeshandel 1936/38. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Industriens Utredningsinstitut (1948), Europas ekonomi ur balans. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 60 s.

Ruist, Erik och Ingvar Svennilson (1948), Den norrländska skogsnäringens konjunkturkänslighet under mellankrigsperioden. Stockholm: IUI. 143 s.

Wallander, Jan (1948), Flykten från skogsbygden: En undersökning i Klarälvsdalen. Stockholm: IUI. 365 s.

Ahlberg, Gösta och Ingvar Svennilson (1946), Sveriges arbetskraft och den industriella utvecklingen. Stockholm: IUI. 503 s.

Boalt, Carin och Yngve Zotterman (1946), Individuell livsmedelskonsumtion i arbetarehushåll vid Sandvikens järnverk år 1944. Stockholm: IUI. 32 s.

Kristensson, Folke (1946), Studier i svenska textila industriers struktur. Stockholm: IUI. 503 s.

Industriens Utredningsinstitut (1946), Vinster, utdelningar, skatter och löner inom större industriföretag 1937–1945. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Svennilson, Ingvar (1946), Några grunddrag i Norrlands arbetskraftsbalans. Stockholm: IUI. 68 s.

Waldenström, Erland (1946), Utvecklingslinjer inom svensk skogsindustri. Stockholm: IUI. 48 s.

Browaldh, Tore (1945), Ekonomiskt samarbete i framtidens Norden. Stockholm: Nordens serie 12, Föreningen Norden. 55 s.

Dahmén, Erik (1945), Försvaret och vår ekonomiska bärkraft: Några synpunkter. Stockholm: Riksförbundet för Sveriges försvar. 64 s.

Industriens Utredningsinstitut (1945), Inkomster och investeringar inom industrien 1937–1944. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Industriens Utredningsinstitut (1945), Svensk handelspolitik efter kriget. Stockholm: Nordiska Bokhandeln. 53 s.

Affärsekonomiska Forskningsinstitutet (1944), De norrländska hemmamarknadsindustriernas transportkostnader. Stockholm: IUI. 22 s.

Anstrin, Hans, red. (1944), Norrlandsbibliografi. Stockholm: IUI. 63 s.

Curman, Jöran (1944), Industriens arbetarbostäder. Stockholm: IUI. 487 s.

Industriens Utredninsinstitut (1944), Industriens sysselsättning under åren närmast efter kriget. Stockholm: IUI. 53 s.

Industriens Utredningsinstitut (1944), Näringslivet inför freden. Stockholm: IUI. 107 s.

Industriens Utredningsinstitut (1944), Vinster och utdelningar vid större industriföretag 1937–1943. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Industriens Utredningsinstitut (1943), Industriproblem 1943. Stockholm: IUI. 124 s.

Industriens Utredningsinstitut (1943), Levnadskostnaderna i Norrland. Stockholm: IUI. 49 s.

Industriens Utredningsinstitut (1943), Studier i skogsbrukets arbetslära. Stockholm: IUI. 267 s.

Iveroth, Axel (1943), Småindustri och hantverk i Sverige. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 233 s.

Industriens Utredningsinstitut (1942), Tillvaratagande och förädling av mindervärdigt virke samt avfalls- och biprodukter i skogsindustrien. Stockholm: IUI. 333 s.

Lundqvist, Magnus, red. (1942), Norrland. Natur, befolkning och näringar. Stockholm: Geografiska förbundet och IUI. 596 s.

Svennilson, Ingvar och Erland Waldenström (1942), Till frågan om det industriella framåtskridandet i Sverige. Stockholm: IUI. 68 s.

Abrahamson, Ernst, Mauritz Bonow, Axel Granholm, Torsten Gårdlund, Karin Kock, Erik Lundh, Erik Lundberg, Åke Åkerman och Ernst Wigforss (1941), Vår folkförsörjning i avspärrningstider II. Stockholm: IUI. 96 s.

Alm, Gunnar, Oscar Falkman, Torsten Hèrnod, Thorsten Streyffert, Erik Upmark och Erland Waldenström (1941), Industrien och Norrlands folkförsörjning – orienterande föredrag. Stockholm: IUI. 134 s.

Hèrnod, Torsten, Gunnar Hägglöf, Ivar Högbom, Vilhelm Lundvik, Ragnar Sundén, Ingvar Svennilson och Gustaf Söderlund (1941), Vår folkförsörjning i avspärrningstider I. Stockholm: IUI. 96 s.

 

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se