1939–1969

Småindustri och hantverk i Sverige


FÖRORD

Denna skrift tar främst sikte på den självständiga småföretagsamheten: hantverket och småindustrien. Det har emellertid ansetts vara av betydelse för helhetsbilden att även i korthet beröra hemslöjdens och hemindustriens utveckling och ställning i nutidens näringsliv.

Ehuru det icke är möjligt att genom en schematisk separeringsprocess placera de fyra produktionsformerna på deras plats i näringslivets historia, lämnas i ett inledningskapitel, som bakgrund till de följande speciella partierna, en summarisk tillbakablick på näringarnas allmänna utveckling. Därefter följa under den gemensamma rubriken »Hemproduktionen» två korta översikter av hemslöjd och hemindustri. Under rubriken »Småföretagsamheten» lämnas först en allmän framställning av småföretagens roll inom näringslivet samt därefter en närmare karakteristik av hantverket och småindustrien var för sig. I det därpå följande avsnittet, benämnt »Småföretagens utvecklingsproblem», behandlas vissa aktuella frågor rörande dels förutsättningarna för företagens verksamhet dels företagens tekniska och ekonomiska organisation. Som en sammanfattning anföras till sist i ett avslutningskapitel några synpunkter på småföretagens möjligheter att i framtiden hävda sin ställning inom näringslivet.

I fyra bilagor lämnas vissa detaljuppgifter om organisationer, statliga lånefonder m.m., vilka författaren tidigare sammanställt för 1940 års hantverks- och småindustriutredning.

Hemproduktionen och småföretagsamheten ha föga uppmärksammats av den ekonomiska forskningen. Ett syfte med denna skrift är att genom den översikt över dessa näringsområden, som den söker ge, även söka förmedla uppslag och impulser till ett fördjupat studium av de enskilda produktionsformerna och vidare inträngande i specialfrågor.

Stockholm i maj 1943.
Axel Iveroth.

 

 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se