1939–1969

De norrländska hemmamarknadsindustriernas transportkostnader


FÖRORD

Ändamålet med denna undersökning har varit att beräkna de merkostnader, vilka drabbat hemmarknadsindustrien i Norrland som en följd av deras transportgeografiska läge. Undersökningen avser främst att ge en jämförelse mellan norrlandsföretag och företag i andra delar av landet, men den belyser även de skillnader i transportkostnader, som finnas mellan företag i olika delar av Norrland. I samband med transportkostnaderna behandlas även valet av transportvägar. Problemen ha diskuterats ur industriföretagens synpunkt och ge därför främst företagsekonomiska aspekter. Beräkningarna ha också gjorts så att de så mycket som möjligt ge vägledning om riktlinjerna för dessa industrigruppers fortsatta utveckling.

Då åtskilliga norrlandsföretag arbeta såväl för export som för inhemsk avsättning, har det varit förenat med svårigheter att helt avgränsa de insamlade uppgifterna till att enbart omfatta produktionen för hemmamarknaden. Särskilt från ett flertal av de större, övervägande på export inriktade skogsindustrierna har erhållits siffermaterial, vilket avsett såväl export- som hemmamarknadsprodukter. Detta gäller huvudsakligen uppgifter om till Norrland införda jämte vissa lagerhållningsuppgifter. Bearbetningen av detta material har lämpligen ansetts böra anstå till en planerad undersökning av den norrländska exportindustriens möjligheter till kontinuerliga transporter av såväl råvaror som exporterade produkter.

Undersökningen har planlagts av Industriens Norrlandsutredning och Affärsekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm i samråd och utförts av amanuensen vid Affärsekonomiska Forskningsinstitutet Bengt Söör.
 

Stockholm i maj 1944. Ivar Högbom.

 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se