1939–1969

De norrländska hemmamarknadsindustriernas transportkostnader


FÖRORD

Ändamålet med denna undersökning har varit att beräkna de merkostnader, vilka drabbat hemmarknadsindustrien i Norrland som en följd av deras transportgeografiska läge. Undersökningen avser främst att ge en jämförelse mellan norrlandsföretag och företag i andra delar av landet, men den belyser även de skillnader i transportkostnader, som finnas mellan företag i olika delar av Norrland. I samband med transportkostnaderna behandlas även valet av transportvägar. Problemen ha diskuterats ur industriföretagens synpunkt och ge därför främst företagsekonomiska aspekter. Beräkningarna ha också gjorts så att de så mycket som möjligt ge vägledning om riktlinjerna för dessa industrigruppers fortsatta utveckling.

Då åtskilliga norrlandsföretag arbeta såväl för export som för inhemsk avsättning, har det varit förenat med svårigheter att helt avgränsa de insamlade uppgifterna till att enbart omfatta produktionen för hemmamarknaden. Särskilt från ett flertal av de större, övervägande på export inriktade skogsindustrierna har erhållits siffermaterial, vilket avsett såväl export- som hemmamarknadsprodukter. Detta gäller huvudsakligen uppgifter om till Norrland införda jämte vissa lagerhållningsuppgifter. Bearbetningen av detta material har lämpligen ansetts böra anstå till en planerad undersökning av den norrländska exportindustriens möjligheter till kontinuerliga transporter av såväl råvaror som exporterade produkter.

Undersökningen har planlagts av Industriens Norrlandsutredning och Affärsekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm i samråd och utförts av amanuensen vid Affärsekonomiska Forskningsinstitutet Bengt Söör.
 

Stockholm i maj 1944. Ivar Högbom.

 

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se