1939–1969

Inkomster och investeringar inom industrien 1937–1944


FÖRORD

Institutets i fjol publicerade undersökning »Vinster och utdelningar vid större industriföretag 1937–1943» innehöll en bearbetning av företagens bokslut med en korrigering av den redovisade vinsten för den växlande bokföringen av skatteposterna. Denna undersökning har i år fullföljts och utvidgats till att omfatta ett större företagsurval. Den har vidare kompletterats med uppgifter rörande taxerat belopp, tillverkningarnas försäljningsvärde, övriga intäkter samt lönesumma. Härigenom har en något fullständigare bild av den allmänna utvecklingen inom industrien kunnat erhållas. Vidare har bruttointäkternas fördelning på löner, skatter, vinster och utdelningar kunnat belysas. Ledningen av denna undersökning har i samarbete med institutets direktör och sekreterare handhafts av fil. lic. E. Dahmén.

Till årets bokslutsbearbetning och sammanställningen av nämnda kompletterande uppgifter har i år fogats en av lic. Dahmén utförd, fristående undersökning rörande finansieringen av investeringsverksamheten 1939–1944 i tre större industrigrenar, nämligen »tung industri», »skogsindustri» samt »textil- och beklädnadsindustri».


Stockholm i oktober 1945.
Ingvar Svennilson.

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se