1939–1969

Intäkts- och kostnadsförhållanden vid skattepliktiga bryggerier


FÖRORD

Föreliggande utredning om intäkts- och kostnadsförhållandena i bryggeriindustrien har på uppdrag av Svenska Bryggareföreningen utförts i anslutning till den strukturutredning, som publicerades i januari 1953 under titeln ”den svenska bryggeriindustrien, några huvuddrag i den skattepliktiga bryggeriindustriens produktions- och distributionsstruktur”. Målsättningen har varit att genom detaljerade analyser av intäkts- och kostnadsförhållandena vid ett begränsat antal företag komplettera den bild av branschens struktur och aktuella rationaliseringsproblem som lämnats i den allmänna strukturutredningen.

Underlaget för utredningen har varit specificerade intäkts och kostnadsuppgifter för tillverkningsåret 1948/49, som lämnats av ett 20-tal skattepliktiga bryggerier och två anknutna svagdricksbryggerier. Detta material har granskats, bearbetats och sammanställts med syfte att erhålla en entydig och mellan företagen jämförbar bild av intäkts- och kostnadsläget.

Utredningen har utförts av civilekonom Bertil Wallin. I utredningens slutskede har samarbete ägt rum med Bryggareföreningens kansli och bryggeriteknisk expertis. De preliminära utredningsresultaten har också diskuterats med en inom Bryggareföreningen tillsatt kommitté för strukturrationalisering.

Stockholm i mars 1953
Jonas Nordenson
 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se