1939–1969

Intäkts- och kostnadsförhållanden vid skattepliktiga bryggerier


FÖRORD

Föreliggande utredning om intäkts- och kostnadsförhållandena i bryggeriindustrien har på uppdrag av Svenska Bryggareföreningen utförts i anslutning till den strukturutredning, som publicerades i januari 1953 under titeln ”den svenska bryggeriindustrien, några huvuddrag i den skattepliktiga bryggeriindustriens produktions- och distributionsstruktur”. Målsättningen har varit att genom detaljerade analyser av intäkts- och kostnadsförhållandena vid ett begränsat antal företag komplettera den bild av branschens struktur och aktuella rationaliseringsproblem som lämnats i den allmänna strukturutredningen.

Underlaget för utredningen har varit specificerade intäkts och kostnadsuppgifter för tillverkningsåret 1948/49, som lämnats av ett 20-tal skattepliktiga bryggerier och två anknutna svagdricksbryggerier. Detta material har granskats, bearbetats och sammanställts med syfte att erhålla en entydig och mellan företagen jämförbar bild av intäkts- och kostnadsläget.

Utredningen har utförts av civilekonom Bertil Wallin. I utredningens slutskede har samarbete ägt rum med Bryggareföreningens kansli och bryggeriteknisk expertis. De preliminära utredningsresultaten har också diskuterats med en inom Bryggareföreningen tillsatt kommitté för strukturrationalisering.

Stockholm i mars 1953
Jonas Nordenson
 

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

  • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
  • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
  • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
  • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se