1939–1969

Sveriges industri och europamarknaden


FÖRORD

Frågan om det europeiska integrationssträvandet och de verkningar dessa kan få på det ekonomiska livet i Sverige är givetvis av stort intresse för svensk industri. Inom Industriens Utredningsinstitut startade vi därför under våren en undersökning rörande dessa problem. Utredningen står under ledning av professor Ingvar Svennilson. För att ge arbetet ett så konkret underlag som möjligt har utredningsmannen under våren och sommaren haft diskussioner med en rad branscher och enskilda industriföretag.

En svårighet för utredningsarbetet har varit att förhandlingarna om det föreslagna frihandelsområdet befunnit sig i ett tidigt skede. Ur utredningssynpunkt hade det varit enklare, om man kunnat vänta med att göra en analys, till dess man visste, om ett frihandelsområde kommer till stånd och hur detta i så fall kommer att ta sig ut. Det är samtidigt tydligt att man för den allmänna diskussionen av dessa frågor och ställningstagandet till olika alternativ har ett stort behov av att redan nu försöka få en ungefärlig uppfattning om innebörd och konsekvenser av de aktuella förslagen.

Med hänsyn till denna situation har föreliggande skrift fått en preliminär karaktär. Det har inte heller tett sig motiverat att utarbeta olika tankegångar mer i detalj utan framställningen har inskränkts till en översikt av problemen. Vi hoppas emellertid att den skall kunna vara till nytta för dem som intresserar sig för dessa frågor och vår avsikt är att återkomma till problemen när man klarare kan se vart förhandlingsarbetet kommer att leda.

Skriften har uppdelats på två avdelningar. Den första redogör för de olika förslagen och de ekonomiska synpunkter som kan anläggas på en svensk anslutning. Denna del har utarbetats av sekreterare Ingvar Petzäll i samråd med professor Svennilson. I avdelning två, som författats av professor Svennilson, diskuteras de verkningar som ekonomisk frihandel kan väntas medföra.

Stockholm den 24 september 1957
Jan Wallander
 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se