1939–1969

Strukturomvandlingen i jordbruket


FÖRORD

Inom Industriens Utredningsinstitut har vi sedan många år sysslat med landsbygds- och jordbruksproblem. Detta har tett sig naturligt med tanke på den stora betydelse för svensk industri och dess arbetskraftsförsörjning som omflyttningen mellan jordbruk och övriga näringar har haft. Led i detta arbete har varit undersökningar sådana som Flykten från skogsbygden (1948), Sveriges arbetskraft och den industriella utvecklingen (1946) samt Befolkningsutveckling och arbetskraftsförsörjning (1952).

Jordbruket är emellertid ur industrins synvinkel inte endast en arbetskraftskälla vars djup och avkastningsförmåga man velat undersöka utan det är också en stor marknad för industrins produkter. Inte minst genom den starka ökning av dess maskinutrustning som ägt rum under senare tid har detta förhållande framstått klart. Denna utveckling har samtidigt inneburit en fortskridande industrialisering av jordbruket.

Den utredning rörande jordbrukets strukturomvandling som härmed framläggs bör ses som ytterligare ett led i institutets sysslande med arbetskraftsfrågor. Den är samtidigt uttryck för insikten om att denna gren av vårt näringsliv - jordbruksindustrin - i stor utsträckning styrs av samma faktorer och erbjuder problem av samma slag, som man finner inom andra grenar av industriell verksamhet.

Stockholm den 2 april 1957.
Jan Wallander.

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se