1939–1969

Studier i bilismens ekonomi

Förord

Industriens Utredningsinstitut företog våren 1955 en intervjuundersökning rörande bilismen. De första resultaten från denna undersökning publicerades ett år senare i en skrift med titeln Bilägaren och Bilen. Redogörelsen i denna bok baserade sig i huvudsak på det material som vi fått in genom intervjuer med bilägarna och hade karaktären av en kortfattad presentation av de erhållna resultaten. Någon mer ingående analys av materialet avsåg den inte att ge.

Den analys som därefter företagits av undersökningsmaterialet och andra tillgängliga data redovisas i stället i denna skrift. Framställningen har uppdelats på nio kapitel och två avdelningar. I den första avdelningen, som omfattar de fem första kapitlen redovisas och analyseras det material som intervjuerna givit. I den andra avdelningen, som omfattar de fyra sista kapitlen, presenteras vissa resonemang i anslutning till de erhållna resultaten. I de sjätte, sjunde och åttonde kapitlen framläggs sålunda en teori för konsumtionen av personbilar samt en genomgång av den hittillsvarande diskussionen på området. I det nionde görs slutligen vissa beräkningar rörande den framtida utvecklingen av bilkonsumtionen.

...

 

Stockholm den 1 juli 1958.
Jan Wallander
 

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se