1939–1969

Sjustatsmarknaden - En ekonomisk översikt

Förord

När jag föreslog AB Svenska Telegrambyrån att ge ut en skrift 0m EFT A och EFTA-länderna, hade jag ingen klar uppfattning om vad EFTA skulle komma att bli: en ren förhandlingsorganisation, början till en ekonomisk enhet eller bara ett plåster på såren efter de misslyckade förhandlingarna om nordiska och allmän europeiska marknader. Egentligen vet vi väl inte mycket mer idag. Men en sak vet vi: EFTA-länderna kommer i framtiden att angå oss mer än tidigare, vad som i övrigt än må komma att hända på den europeiska handelsfronten. Därför är jag glad att denna skrift kommit till.

Skriften är avsedd att ge en allmän ekonomisk översikt över samtliga EFTA-länder utom Sverige, som utförligt behandlades i föregående utgåva av Telegrambyråns skriftserie. Skriften försöker ge vissa elementära fakta om dessa marknader ävensom upplysningar om vart man kan vända sig för att få veta mer.

Min egen insats i tillkomsten av denna skrift har varit idégivarens, ej författarens. Inledningen om EFTA-avtalets tillkomst och innebörd har skrivits av fil. kand. Göran Albinsson, som även författat kapitlen om Norge, Portugal och Storbritannien. Kapitlen om Danmark, Schweiz och Österrike har författats av pol. mag. Göran Ahrsjö. Sammanställningen över informationsställen i EFTA-länderna har utförts av jur. kand. Hugo Holmquist.

Det redaktionella arbetet har utförts inom Svenska Telegrambyråns utredningsavdelning.

Uppsala i augusti 1960
Sune Carlson

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se