1939–1969

Skogsbrukets transporter, del 2, kostnadsprognoser för några utvalda transportalternativ


FÖRORD

I den föreliggande andra delen av institutets utredning om »Skogsbrukets transportproblem» redovisas några kostnadsprognoser för vissa avgränsade led av virkets transportgång. Dessa prognoser har utförts i form av räkneexempel och på basis av antaganden om den framtida prisutvecklingen.

Utredningens del II har tillkommit för att tillmötesgå önskemålet om konkreta anvisningar för den lokala planeringen och framtidsbedömningen i anslutning till en avsedd anpassning av flottningen till biltransporterna. Underlag för räkneexemplen har erhållits från Skogsbrukets Transportutredning i form av en faktisk »nedläggningskalkyl» med kostnadssammanställningar för de jämförda transportalternativen.

Det är angeläget att understryka i utredningen framförda reservationer mot prognosmodellen. Särskilt bör framhållas att prognoser för prisutvecklingen stöter på svåra problem. Av praktiska skäl har vi valt att göra en framskrivning av de olika resursernas relativa prisutveckling under efterkrigstiden. Prisprognoserna har gjorts relativt schematiskt utifrån vissa förutsättningar och är givetvis helt beroende av riktigheten i dessa. De bör revideras från tid till annan och tjänar framför allt ett illustrativt syfte. De bör ej betraktas som allmänt giltiga och säkra skattningar av väntade prisförskjutningar under prognosperioden.

Inom institutet har denna liksom föregående del utarbetats av fil. kand. Bertil Nilsson.

Stockholm i maj 1959.
Jan Wallander
 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se