1939–1969

Den offentliga sektorns expansion

En studie av de offentliga civila utgifternas utveckling åren 1913–58

Författare: Erik Höök
År: 1962Antal sidor: 573Förlag: IUI och Almqvist & WiksellFörlagsort: Stockholm

Den offentliga sektorns expansion Erik Höök

FÖRORD

Inte endast i vårt land utan även i flertalet övriga länder i världen har sedan länge en växande andel av samhällets resurser tagits i anspråk av den offentliga sektorn. Denna utveckling, som ägnats stor uppmärksamhet i den politiska debatten, har blott i ringa utsträckning gjorts till föremål för vetenskapliga studier. Avsaknaden av en tillfredsställande teori för hur den offentliga konsumtionen och de offentliga investeringarna sammanhänger med den långsiktiga ekonomiska utvecklingen har hämmat försöken till empirisk analys av orsakskomplexet bakom den offentliga sektorns expansion.

Inom Industriens Utredningsinstitut har de långsiktiga utvecklingstendenserna inom olika delar av ekonomin varit föremål för ett flertal undersökningar. Dessa har hittills begränsats till den privata sektorns område. Med hänsyn till de statliga och kommunala utgifternas stora betydelse för samhällsekonomin har det emellertid framstått som angeläget att studera utvecklingstendenserna även inom den offentliga sektorn. Den undersökning som här framläggs syftar till att genom en statistisk kartläggning och analys ge ökade kunskaper därom.

De begränsade möjligheterna att kunna grunda en analys av de offentliga utgifternas utveckling på en väl etablerad teori har inneburit väsentliga svårigheter i denna undersökning. Författaren har försökt att övervinna dessa genom att utnyttja analysmetoder, som tidigare kommit till användning vid utvecklingsstudier rörande privat konsumtion och produktion. Det är vår förhoppning att detta försök kan bidra till ett fortsatt och utvidgat studium av de viktiga problem, som är förbundna med den statliga och kommunala hushållningen.


Stockholm den 16 oktober 1962
Ragnar Bentzel


Referens:

Höök, Erik (1962), Den offentliga sektorns expansion. En studie av de offentliga civila utgifternas utveckling åren 1913–58. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se