1939–1969

Norrlands framtid - avfolkning eller utveckling


FÖRORD

»Norrlandsförbundet är en sammanslutning, vars syfte är att sprida upplysning om norrländska problem och förhållanden samt att främja åtgärder, ägnade att gagna Norrlands utveckling på olika områden.» Så lyder de första raderna i Norrlandsförbundets stadgar. I full överensstämmelse med detta har förbundet sett som sin förnämsta uppgift att utge en egen tidskrift, Norrländsk Tidskrift, vars innehåll är helt ägnat »norrländska problem och förhållanden».

Men även på andra vägar söker förbundet verka för sitt mål, att ge Norrland den plats i Sveriges näringsliv liksom i dess kulturliv, som bäst gagnar såväl Norrland som landet i sin helhet. Upplysning har därvid varit och är givetvis det bästa medlet att nå resultat. Bl.a. har en egen skriftserie startats. Hittills föreligger fem skrifter i denna. Den sjätte i serien, som härmed presenteras, har till sitt omfång blivit något större än de tidigare skrifterna. Stiftelsen J. C. Kempes Minne har välvilligt lämnat bidrag till denna skrift, och Norrlandsförbundet står i stor tacksamhetsskuld till stiftelsen härför.

För drygt ett år sedan beslöt förbundets arbetsutskott att tillsätta en befolkningsutredning. Det gällde, att »undersöka befolkningsproblemet i norr, sett i näringspolitiskt sammanhang». En kommitté tillsattes, bestående av förbundets hedersordförande direktör Nils Ramqvist, kapten Uno Hammarström, direktör Ragnar Kempe, fil. mag. Jan Stattin, redaktionschef Bertil Vedin, lantbrukare Nils G. Åsling samt undertecknad. Till utredningens sekreterare lyckades man förvärva intendent Jan Gillberg, vilken redan tidigare sysslat med de norrländska befolkningsproblemen såsom utredningsman inom Industriens Utredningsinstitut.

Kommittén har sammanträtt sju gånger och därvid dragit upp riktlinjerna för utredningen samt diskuterat de olika avsnittens innehåll i princip. Av sekreteraren-utredningsmannen uppgjorda utkast till de skilda kapitlen har sedan genomgåtts.

När Norrlandsförbundet nu framlägger resultatet av kommitténs arbete, är det i förhoppningen, att utredningen skall bli icke endast en tankeställare för myndigheter och enskilda och ett underlag för vidare diskussioner utan även ett verksamt bidrag tilllösandet - i positiv anda - av det för dagen allt överskuggande problemet i Norrland, befolkningsfrågan.

Docksta i augusti 1963

Harald Wik
Norrlandsförbundets ordförande
 

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se