1939–1969

Arbetskraftens rörlighet

En studie av en lokal arbetsmarknad

Författare: Bengt G. Rundblad
År: 1964Antal sidor: 281Förlag: IUI och Almqvist & WiksellFörlagsort: Stockholm

Arbetskraftens rörlighet Bengt G. Rundblad

FÖRORD

Ett av de viktigaste forskningsområdena inom Industriens Utredningsinstitut har sedan länge varit problem rörande arbetsmarknaden. För några år sedan redovisades sålunda resultaten från en studie om löneökningars verkningar inom industrin. Tidigare har utförts undersökningar rörande bl.a. skogsbygdens avfolkning samt ökningen av antalet tjänstemän.

I föreliggande studie är det arbetskraftens rörlighet som stått i centrum för intresset. Hur olika faktorer påverkar arbetstagarnas val av arbete och hur bytesprocessen faktiskt förlöper har under lång tid varit föremål för debatt inte minst bland arbetsmarknadens parter. Den rörlighetsbefrämjande arbetsmarknadspolitik som utformats i Sverige under senare år bygger också i hög grad på antaganden om hur arbetskraftens val av arbete kommer till stånd.

Trots att frågorna om arbetskraftens rörlighet varit föremål för en omfattande debatt i vårt land har den empiriska forskningen på området varit mycket begränsad. Vid uppläggningen av föreliggande undersökning har författaren därför huvudsakligen fått lita till utländska förebilder. Det har som följd härav också ansetts motiverat att koncentrera undersökningen till en intensivstudie av en lokal arbetsmarknad. Det är att hoppas att de erfarenheter som härigenom vunnits skall ge den fortsatta debatten nytt underlag samt stimulera till ytterligare studier av rörligheten på arbetsmarknaden i vårt land.

Stockholm den 13 april 1964
Lars Nabseth


Referens:

Rundblad, Bengt G. (1964), Arbetskraftens rörlighet. En studie av en lokal arbetsmarknad. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Månadens forskare

Thor Berger, fil.dr.

Ämnesområden:

Digitalisering, Ekonomisk historia, Innovation, Teknisk förändring och utveckling, Tillväxt, Urban och regional ekonomi

Några av de frågor Thor Berger försöker besvara i sin forskning:

  • Vilka effekter har teknisk förändring på arbetsmarknad, ojämlikhet och tillväxtmönster?
  • Hur har den intergenerationella rörligheten förändrats över tid, och vilka faktorer påverkar skillnader i rörlighet mellan och inom länder?
  • Vilka faktorer påverkar den långsiktiga innovationstakten globalt, nationellt och lokalt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se