1939–1969

19 Appendices in Honour of Ragnar Bentzel


FÖRORD

Inte endast i vårt land utan även i flertalet övriga länder i världen har seden länge en växande andel tagits i anspråk. Denna utveckling, som ägnats stor uppmärksamhet såväl i den interna debatten som annorstädes, har blott i ringa utsträckning gjorts till föremål för vetenskapliga studier. Avsaknaden till en tillfredsställande teori har härmat försöken till empirisk analys av orsakskomplexen där bakom.

Efter det senaste halvdecenniets förändringar kan emellertid, genom en omfattande bearbetning, vissa sektorer lämna en inte tidigare förefintlig information om förhållanden, som en djupgående kartläggning och analys nu lagt i dagen.

I denna avsikt framlägges föreliggande skrift. Kapitel I kan sägas utgöra en intensivstudie av objektet, medan kapitel II mera avser att ge den institutionella bakgrunden. De utförligare resonemangen samt de formella bevisen har i vanlig ordning förts till Appendix och behöver inte läsas av andra än dem, som önskar fördjupad kunskap. För utformandet av kapitlen I och II svarar lic.oecon. J. Skår.

Det är vår förhoppning att våra försök i nyss nämnd riktning i alla dess enskilda delar, antingen de är av tentativ eller annan karaktär, skall kunna ge ett bidrag, som både i enlighet med gängse samhällsvetenskaplig teori och - det bör särskilt framhållas - väl följer redan etablerade analysmetoder.

I överensstämmelse med våra principer har utredningsmännen självständigt utformat sina studier. De svarar således själva för redovisade resultat och slutsatser, men däremot inte på frågor.


Stockholm i juni 1966
Jan Beckeman
 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se