1939–1969

Löneandelen och den ekonomiska utvecklingen: en empirisk-teoretisk studie

Författare: Karl G. Jungenfelt
År: 1966Antal sidor: 287Förlag: IUI och Almqvist & WiksellFörlagsort: Stockholm

Löneandelen och den ekonomiska utvecklingen: en empirisk-teoretisk studie Karl G. Jungenfelt

FÖRORD

Föreliggande undersökning behandlar nationalekonomins klassiska problem hur inkomsterna i samhället fördelas mellan produktionsfaktorerna arbetskraft och kapital. Detta problem tilldrog sig ett mycket stort intresse i äldre tiders samhällsekonomiska debatt; man likställde då den funktionella fördelningen mellan arbetskraft och kapital med den personella fördelningen mellan de två samhällsgrupperna arbetare och kapitalägare. Efter det senaste halvseklets sociala och politiska förändringar kan emellertid en sådan identifiering inte längre göras, vilket medfört att det politiska intresset för den funktionella fördelningen blivit mindre framträdande. Samtidigt därmed har inom ekonomisk teori tyngdpunkten i den funktionella fördelningens problematik förskjutits mot frågeställningar som sammanhänger med de allmänna betingelserna för den ekonomiska utvecklingen på kort och lång sikt. Såväl inom konjunkturteorin som inom teorin för ekonomisk tillväxt spelar den funktionella inkomstfördelningen en framträdande roll.

Genom en omfattande bearbetning av olika statistiska material har författaren, fil. lic. Karl G. Jungenfelt, kunnat beräkna arbetskraftens inkomstandel för vart och ett av åren från 1870 till 1950. Beräkningarna avser dels samhällsekonomin som helhet, dels vissa sektorer därav. Dessa tidsserier ger en tidigare inte förefintlig information om inkomstfördelningens långsiktiga utveckling.

Förutom de empiriska beräkningarna omfattar föreliggande undersökning en teoretisk analys av inkomstfördelningens bestämningsgrunder på kort och på lång sikt. Huvudvikten läggs därvid på frågan hur ekonomisk tillväxt och därmed sammanhängande förändringar i samhällsekonomin påverkar fördelningen. Den faktiska utvecklingen studeras sedan mot denna teoretiska bakgrund.
 

Stockholm den 11 januari 1966
Ragnar Bentzel


Referens:

Jungenfelt, Karl G. (1966), Löneandelen och den ekonomiska utvecklingen: en empirisk-teoretisk studie. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se