1939–1969

Bilägaren och bilen


FÖRORD

Sedan flera år har Industriens Utredningsinstitut sysslat med undersökningar rörande den privata konsumtionens inriktning och utvecklingstendenser. Ett starkt dynamiskt inslag i konsumtionsutvecklingen har varit bilismens kraftiga expansion. Institutet beslöt därför under 1954 att göra en mer djupgående undersökning rörande förhållandena på detta område. Materialet till undersökningen insamlades våren 1955 genom intervjuer med cirka I 250 bilägare. Samtidigt intervjuades cirka 1100 icke-bilägare. Dessa utvaldes så att de ifråga om vissa grundläggande egenskaper bland annat inkomst, ålder och kön - överensstämde med bilägarna. På så sätt erhölls en kontrollgrupp. Genom att jämföra den med bilägargruppen kan man bland annat få en föreställning om hur innehav av bil återverkar på annan konsumtion och belysa de faktorer som ligger bakom bilismens expansion.

Den fullständiga bearbetningen och analysen av hela det insamlade materialet kommer med nödvändighet att ta ganska lång tid. Med tanke på det stora intresse som ägnas bilismen och den betydelse dess utveckling har för samhällsekonomin förefaller det samtidigt angeläget att relativt snabbt kunna presentera åtminstone vissa av resultaten. Vi har därför beslutat publicera undersökningen successivt. Början görs med denna bok som redovisar vissa fakta rörande bilägaren och hans bil. Redogörelsen är baserad på det material vi fått in genom intervjuer med bilägarna; i kap. I redovisas dock visst material även ur andra källor.

Redogörelsen har karaktären av korta kommentarer till de framsorterade tablåerna. Någon mer ingående analys har som regel inte gjorts av de erhållna resultaten. I den mån en sådan kan anses påkallad kommer den att redovisas i institutets följande publikationer i anslutning till bilundersökningen. I en bilaga har lämnats en kort redogörelse för materialet. En utförlig sådan redogörelse finns att tillgå på institutet och kommer senare att publiceras.

För bilundersökningen svarar en arbetsgrupp inom institutet. Denna grupp består av fil. lic. Bengt G. Rundblad, fil. kand. Karl-Olov Samuelsson och undertecknad. Uppläggningen av undersökningen och bearbetningen av dess olika delar baserar sig på de riktlinjer som framkommit vid diskussioner inom denna grupp. Under det första året av gruppens verksamhet då i första hand samplingsförfarandet och frågeformulären utformades och prövades var även docent Ragnar Bentzel medlem av gruppen.

Manuskriptet till föreliggande skrift är ett resultat av gruppens arbete. Vid den slutliga utformningen av texten har Rundblad svarat för kap. 2 och 3 samt bil. I, Samuelsson för kap. I, 4 och 5 samt bil. II och Wallander för kap. 6 samt bil. III. Insamlandet av materialet har handhafts av statistiska centralbyråns utredningsinstitut genom dess intervjuarorganisation. För den direkta ledningen av fältarbetet har Rundblad svarat. Under denna tid var han tillfälligt knuten till centralbyrån. Han har också svarat för lösandet av de intervjutekniska problemen i samband med undersökningen.

Genom ekonomiska bidrag från Sveriges Automobilhandlareförbund, Sveriges Automobilimportörförbund och Sveriges Automobilindustriförening har det blivit möjligt för oss att göra undersökningen väsentligt mer omfattande än vi från början tänkte oss. För detta stöd vill vi framföra vårt varma tack. Vi är också stor tack skyldiga representanterna för de ovan nämnda organisationerna samt andra experter på bilismens område för de goda uppslag och råd de gett och ger oss i vårt arbete.

Stockholm den 15 maj 1956
JAN WALLANDER

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se