1939–1969

Bolagsbeskattning och kapitalkostnader.


FÖRORD

Beskattningen av aktiebolag och aktieägare är ett tema, som sysselsatt nationalekonomer och skattejurister i många länder under lång tid utan att fördenskull någon allmän likformighet i åsikterna kunnat förmärkas. Uppfattningarna om vad skatterättvisan kräver i detta sammanhang skiljer sig sålunda ofta markant åt. Härtill kommer att bolagsbeskattningen är en strategisk faktor när det gäller att använda beskattningen som ett instrument för ekonomisk politik. Det är naturligt att både mål och metoder härvid utvecklats olika i skilda länder och under skilda utvecklingsperioder.

Föreliggande undersökning ger en presentation av olika former för bolagsbeskattningen. Dess teoretiska huvudavsnitt koncentreras kring spörsmål rörande beskattningens verkan på bolagens kapitalkostnader. Härvid beaktas speciellt verkningarna av en sådan differentiering av bolagsskatten till den utdelade vinstens förmån, som genomförts i åtskilliga länder, och som varit ett aktuellt alternativ i den svenska diskussionen. Analysen sker med särskilt beaktande av samspelet mellan skattelagstiftning och utdelningspolitik.

Boken är författad av professor Leif Mutén. Kapitel 8 har i samråd med författaren förkortats och bearbetats av pol.mag. Jan Bröms. Fil. dr Carl Philipson har utarbetat appendix 1 och givit värdefulla råd vid utformningen främst av kapitel 5 och 6. Bland de många som hjälpt till med synpunkter och kritik, bör med särskild tacksamhet nämnas professor Sven-Erik Johansson, samt docent Dag Helmers, jur.lic. Sven-Olof Lodin och advokat Claes Sandels.
 

Stockholm i december 1968
Lars Nabseth

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se