1939–1969

Bostäder och boendeförhållanden i Sverige 1945–1960


Inledning

Syftet med denna monografi är tvåfaldigt. Dels skall den behandla bostadsbeståndets struktur 1960 och de förändringar som skett sedan 1945, dels skall den analysera boendeförhållandena 1960 och förändringarna i dessa avseenden sedan 1945.

En utförlig beskrivning av bostadsbeståndet 1945 och 1960 är naturligtvis en mycket omfattande uppgift. Vi har begränsat uppgiften så att vi valt att behandla några egenskaper som vi ansett särskilt betydelsefulla. Vi har sålunda bestämt oss för att behandla lägenheternas antal, ålder, storlek och utrustning samt lägenheternas fördelning på hus av olika slag och på ägarkategorier åren 1945 och 1960.

Vi har också ansett det vara av intresse att något studera olika komponenter i beståndsförändringen 1945-60. Därför har vi studerat nybyggnads- och rivningsverksamheten. Då statistik över dessa verksamheter finns för åren efter 1960 har vi valt att också redovisa åren 1961-65.

Vid studiet av boendeförhållandena har tonvikt lagts på en analys av sambanden mellan boendeförhållanden och andra faktorer.

Med utgångspunkt från resultat som erhållits i andra undersökningar har vi sökt analysera några viktiga aspekter av boendet. Dessa är hushållskvoterna, hushållens bostadsutrymme och bostadsutrustning samt hushållens fördelning på hustyp.

Vissa regionala uppdelningar förekommer mer eller mindre genomgående i boken. Bostäder och boendeförhållanden i tätorter resp. glesbygd redovisas sålunda åtskilda. Vidare har tätorterna i flera fall grupperats efter storlek. I vissa avsnitt har vi dock måst frångå uppdelningen efter bebyggelsetyp och gjort indelningar på basis av administrativa gränser.
 

...

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se