1939–1969

Bostadsproduktionens prisutveckling


FÖRORD

Pris-, kostnads- och produktivitetsutvecklingen inom bostadsbyggandet har under senare år kommit att inta en allt mera framträdande roll i den samhällsekonomiska debatten. Många faktorer såsom produktionens heterogena karaktär, geografiska skillnader, och brister i det tillgängliga statistiska materialet har försvårat möjligheterna att mäta den faktiska prisutvecklingen inom bostadssektorn.
Föreliggande undersökning syftar till att på grundval av ett tidigare inte bearbetat material ge en mera realistisk bild av prisutvecklingen under efterkrigstiden, Härigenom hoppas vi bl. a. att det även skall bli möjligt att på ett mera inträngande sätt bedöma orsaksförhållandena bakom hyresutvecklingen.

Undersökningen har utförts av fil. kand. Branko Salaj. Författaren har i sitt arbete på olika sätt fått hjälp aven rad myndigheter, organisationer, företag och enskilda experter, för vilket institutet vill framföra ett varmt tack. Särskilt skall här nämnas bostadsstyrelsen som välvilligt låtit författaren ta del av och utnyttja ett omfattande statistiskt material rörande statsbelånade flerfamiljshus. Vid materialets bearbetning och kollationering har tjänstemän på olika nivåer inom bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna lämnat värdefull hjälp. Byggnadsstyrelsens tidigare stadsplanebyrå har också verksamt bidragit vid en kompletterande undersökning av stadsplaneärenden för vissa år.

Planläggningen av undersökningen har skett i samarbete med en rådgivande grupp bestående av civilingenjörerna Harald Alexanderson, Boris Blomgren och Erik Östhol. Preliminära delresultat av undersökningen har redovisats för experter inom bostads- och byggnadsstyrelsen, Statens institut för Byggnadsforskning, Svenska Byggnadsentreprenörföreningen, HSB, Riksbyggen, SABO samt för den statliga byggnadsindexutredningen. Många värdefulla synpunkter har därvid framkommit som påverkat framställningen. Motsvarande gäller för bedömningarna av de priseffekter som uppkommit som följd av standardförändringar i bostadsproduktionen under undersökningsperioden, där hjälp erhållits aven särskild expertgrupp bestående av ingenjörerna Anders Assis, Ingvar Jargin och Karl-Evert Gustavson. Ingenjör Assis har även i övrigt medverkat som konsult vid utformningen av flera avsnitt i utredningen och hans långa erfarenhet av den statliga värderingsverksamhetens skiftningar har varit av stort värde för författaren. Professor Erik Ruist vid Handelshögskolan i Stockholm har givit synpunkter på utredningen bl. a. beträffande de använda statistiska metoderna, vilket medfört väsentliga förbättringar vid materialets bearbetning.

För genomförande av undersökningen har bidrag erhållits från Svenska Byggnadsindustriförbundet för vilket institutet vill framföra ett varmt tack.

 

Stockholm i maj 1968.
Lars Nabseth.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se