1939–1969

Den fria världens råvaruförsörjning


FÖRORD

En amerikansk statlig kommission under ordförandeskap av Mr. William S. Paley avgav sommaren 1952 ett betänkande - Resources for Freedom - rörande den framtida försörjningen med råvaror i länderna utanför sovjetområdet. I rapporten, den s.k. Paley-rapporten, behandlar kommissionen de industriella råvarorna och strävar efter att ge en bild av den hittillsvarande utvecklingen samt tendenserna i fråga om tillgång och efterfrågan på dessa råvaror under de närmaste 25 åren. Paley-kommissionen har bedrivit ett mycket omfattande utredningsarbete, och dess stort upplagda rapport har riktat uppmärksamheten på de viktiga problem i fråga om försörjningen med råvaror som en fortsatt ekonomisk och industriell expansion ger upphov till. Särskilt värdefullt är att kommissionen så klart framhållit kostnadssynpunkterna vid sina resonemang om olika råvaror. Frågan om den framtida råvaruförsörjningen är ju nämligen i första hand ett problem om möjligheterna att tillgodose behoven utan starkt stigande kostnader. Kommissionens utförliga framställning av hela råvaruproblematiken och sambanden mellan olika råvaruområden förefaller vara ett viktigt bidrag till försöken att lägga grunden till en nationell - främst amerikansk - samt en samordnad internationell råvarupolitik.

Sedan kommissionens betänkande publicerades, har ju läget på de internationella råvarumarknaderna förändrats, så att behovet av att snabbt vidta råvarupolitiska åtgärder numera inte framstår som lika angeläget som tidigare. Trots detta har man emellertid på olika håll i USA fortsatt att ägna rapporten en mycket betydande uppmärksamhet.

Med hänsyn till det omfattande utredningsmaterial som Paley-kommissionen presenterat och den stora betydelse som amerikanska åtgärder kan få för andra länders råvaruförsörjning är det naturligt att betänkandet väckt stor uppmärksamhet även utanför USA. Även vid bedömningen av de problem, som kan uppkomma för Sverige i samband med råvarufrågorna, är Paley-kommissionens betänkande av intresse. Industriens Utredningsinstitut har därför ansett det motiverat att sprida kännedom om rapporten och har i denna småskrift sammanfattat de ur svensk synpunkt viktigaste delarna av betänkandet.

Kommissionens rapport består av fem delar. Den första delen innehåller en sammanfattning av utredningsarbetet samt kommissionens förslag och rekommendationer. I del två och tre redovisas därefter översikterna över framtidsutvecklingen i fråga om de enskilda råvarorna och energitillgångarna. Del fyra innehåller uppsatser om tekniska problem och i en femte del har en rad specialuppsatser införts. Den nu presenterade sammanfattningen omfattar dels Paley-kommissionens översikter över framtidsutvecklingen i fråga om enskilda industriella råvaror och energitillgångar, dels i allra största korthet kommissionens rekommendationer och förslag till råvarupolitiska åtgärder. Det material som kommissionen framlägger rörande tekniska, juridiska och andra icke direkt ekonomiska problem har däremot inte återgivits annat än i den mån det direkt berör kommissionens råvaruöversikter.

Den svenska statistiken ger mycket begränsade möjligheter till en utförlig redovisning av råvaruproblemet ur svensk synpunkt. Institutet har dock ansett det önskvärt att försöka sätta in Sverige i det internationella sammanhanget och vissa statistiska sammanställningar har därför gjorts, som avser att belysa tillgången på och förbrukningen av råvaror i Sverige. Dessa uppgifter redovisas i form aven bilaga.

Stockholm i februari 1954.
Jan Wallander

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se