1939–1969

Den textila konsumtionen


FÖRORD

Föreliggande undersökning har utförts av Industriens Utredningsinstitut på uppdrag av den s. k. Partsutredningen för textil- och konfektionsindustrien, som svarat för de kostnader som utredningsarbetet dragit. Undersökningen publiceras av Partsutredningen som en del i dess skriftserie. Med hänsyn till att den utförts inom institutet har det emellertid tett sig motiverat att intaga densamma även i institutets skriftserie.
Våren 1957 publicerade institutet en undersökning rörande utvecklingen av den privata konsumtionen i Sverige 1931-65. I denna utredning behandlas olika delar av den privata konsumtionen och ett kapitel avser beklädnadskonsumtionen. Föreliggande undersökning kan sägas innebära en utvidgning och fördjupning av detta kapitel.

Konsumenternas inköp och förbrukning av textilvaror är inte minst ur industriell synvinkel ett intressant och viktigt problem. Det har därför varit mycket värdefullt för institutet att vi genom Partsutredningens uppdrag har haft möjlighet att på detta område bedriva mer djupgående studier och bearbeta ett mer omfattande material än som annars varit möjligt.

Arbetet med undersökningen har inom institutet handhafts av pol. mag. John Ekström, DHS, som varit en av medlemmarna av det forskarlag, som inom institutet handhaft arbetet med undersökningarna av elen privata konsumtionen och dess utveckling. Ledare för detta lagarbete har varit docent Ragnar Bentzel. Magister Ekström svarar emellertid självständigt för denna specialundersöknings uppläggning och genomförande.

I undersökningen presenteras en hel del nytt material som framkommit genom specialbearbetning av inom Kommerskollegium och Socialstyrelsen förefintligt primärmaterial. Institutet vill till dessa två institutioner framföra ett tack för den beredvillighet med vilken de ställt detta material till utredningsmannens förfogande.

 

Stockholm den 24 mars 1958.

Jan Wallander

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se