1939–1969

Europas ekonomi ur balans


Förenade Nationerna har upprättat en särskild ekonomisk kommission för Europa. Inom denna har organiserats en omfattande avdelning för forskning och planläggning under ledning av den engelske nationalekonomen Nicholas Kaldar. Den rapport om Europas ekonomiska läge som utarbetats inom denna avdelning och som publicerades av kommissionen i april detta år väckte stor uppmärksamhet i hela världspressen. I denna rapport har samlats en stor mängd väsentliga data, som kasta nytt ljus över Europas nuvarande kristillstånd. Av särskilt intresse är den mycket ingående analys som ägnas problemet hur de europeiska ländernas utrikeshandel råkat ur balans. Rapporten ger icke endast en analys av utvecklingen utan utmynnar även i vissa antydningar av de möjligheter som erbjuda sig för att åter skapa balans i Europas ekonomi.

Europas öde angår oss mera än vad vi kanske i allmänhet gjort klart för oss. Om Europa icke återvinner sin ekonomiska balans, uppstå stora svårigheter även för vårt land att återvinna balansen i sin ekonomi. Industriens Utredningsinstitut har ansett det vara av betydelse att sprida kännedom om dessa förhållanden och har därför i denna småskrift sammanfattat de viktigaste delarna av Europakommissionens rapport till tjänst för den svenska industrien samt för den ekonomiskt intresserade allmänheten.

Stockholm i augusti 1948.
Ingvar Svennilson.

 

 

 

Innehåll
 

Företal 5
   
Produktionen 7
  1. Industriproduktionen 7
  2. Planer för utvidgning av industriproduktionen 12
  3. Jordbruksproduktionen 25
  4. Transportförhållanden 28
  5. Jämförelse med förra efterkrigstiden 28
  6. Varutillgången i olika länder 30
  7. Arbetskraft och produktivitet 32
   
Den europeiska handeln 34
  1. Allmänna drag i handelns utveckling 34
  2. Importen visar bättre återhämtning än exporten 39
  3. Englands och Tysklands nyckelställning i den inomeuropeiska handeln 40
  4. Förenta Staterna har övertagit Europas dominerande roll i världshandeln 42
  5. Betydande förändringar i handelns varusammansättning 43
   
Den europeiska betalningsbalansen 47
   
Möjligheterna att återvinna internationell balans 53
  Möjligheterna att öka exporten 54
  Möjligheterna att minska exporten 56
  Sammanfattning 58


 

 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se