1939–1969

Framtidsperspektiv för svensk industri – 60-talets första hälft.


Förord

På uppdrag av 1959 års långtidsutredning har Industriens Utredningsinstitut utfört en undersökning rörande, den industriella utvecklingen i Sverige under första hälften av 1960-talet. Denna undersökning bygger på uppgifter, erhållna genom förfrågningar hos ett urval industriföretag rörande deras planer och förväntningar beträffande produktion, investeringar, export, arbetskraftsbehov m. m: Som närmare framgår av bilaga C har detta utredningsarbete skett i nära samverkan med experter inom olika branschorganisationer samt industriföretagare. Dessa har medverkat såväl vid insamlandet av primärmaterial som vid ett antal diskussioner rörande resultatens innebörd.

Inom de företag, som institutet vänt sig till med förfrågningar, har nedlagts ett omfattande arbete på att besvara de ofta intrikata frågor, som i detta sammanhang varit nödvändiga att ställa. Det är institutet angeläget att framföra sin stora tacksamhet för all den hjälp som vi har fått och utan vilken denna undersökning icke varit möjlig att genomföra. Vi vill också framföra vårt tack till Kungl. Kommerskollegium och dess tjänstemän för den beredvillighet med vilken de ställt data till vårt förfogande och givit oss värdefulla synpunkter på olika statistiska problem.

Ledare för undersökningen har varit institutets förre chef, docenten numera bankdirektören Jan Wallander, vilken även svarat för utformningen av texten till föreliggande redogörelse. Hans medhjälpare inom institutet har varit pol. mag. Erwin Mildner och civilekonom Lennart Friden. Den förre har särskilt sysslat med insamlingen av undersökningens primäruppgifter samt deras statistiska bearbetning. Den senare har svarat för arbetet i samband med undersökningens slutredigering. Såväl Mildner som Friden har därjämte skrivit textutkast till vissa delar av redogörelsen.

Föreliggande utredning har förutom i denna separatvolym även publicerats som bilaga till långtidsutredningens betänkande.


Stockholm i november 1961
Ragnar Bentzel

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se