1939–1969

Godstransporternas utveckling i Sverige 1950–1966 med utblick mot 1980


Inledning

Syftet med denna uppsats är att ge en kortfattad översikt över godstransporternas utveckling i Sverige under efterkrigstiden samt att mot bakgrund därav diskutera den framtida utvecklingen. Efter ett inledande avsnitt, som diskuterar sambandet mellan den allmänna ekonomiska utvecklingen och godstrafikens utveckling, redovisas de totala transporternas fördelning på bl.a. transportmedel och trafikslag och de förändringar som ägt rum i dessa avseenden sedan 1950.

Lastbilstransporternas utveckling behandlas därefter dels totalt, dels med uppdelning bl.a. på yrkesmässig-icke yrkesmässig trafik och på fjärrtrafik-lokaltrafik. Speciellt utförligt redovisas därvid den yrkesmässiga fjärrtrafikens struktur och dess utveckling hittills under 1960-talet. Då lastbilstrafiken utvecklats mycket snabbt, har den ofta varit föremål för ett stort allmänt intresse - bl.a. på det transportpolitiska området - och detta har utgjort ett av motiven för den förhållandevis utförliga behandling den ges här. Ett annat motiv har varit att söka tillmötesgå de från många håll framförda önskemålen att få de inom lUI senast gjorda beräkningarna av transporternas omfattning allmänt tillgängliga i publicerad form.

I uppsatsens sista avsnitt presenteras vissa kalkyler över godstransporternas framtida utveckling; detta görs mot bakgrunden av prognoserna i 1958 års vägplan och den faktiska utvecklingen. Kalkylerna, som avser dels den totala godstrafiken, dels fördelningen på transportmedel, skall uppfattas som räkneexempel, grundade på vissa bestämda antaganden. Då vissa från prognossynpunkt sett centrala data för den hittillsvarande utvecklingen saknas, har det tyvärr inte varit möjligt att närmare diskutera de framtida utvecklingstendenserna.


 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se